Ani­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 10 ma­ja­pi­da­mist

94
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust toe­tu­se saa­mi­seks 18 taot­lust, kokku 81 654,58 euro ulatuses. Toe­tust saa­vad 10 ma­ja­pi­da­mist, kokku 39 543 eurot. Toe­tust kü­si­ti joo­gi­vee või heit­vee süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks. Toe­tu­sest kol­man­di­ku an­nab oma­va­lit­sus, kol­man­di­ku riik ja vä­he­malt kol­man­dik tu­leb ta­su­da taot­le­jal. Ani­ja val­laee­lar­vest eral­da­ti sel­leks 20 000 eu­rot, rii­giee­lar­vest an­ti 19 543 eu­rot.

Taot­lu­si hin­das ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, kesk­kon­na­spet­sia­list Eve­lin Kol­bak, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Ka­lev Laast ning re­fe­rent Il­sia Vä­li.

Eve­lin Kol­bak üt­les, et täh­ta­jaks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le 20 taot­lust, kuid pä­rast se­da kaks taot­le­jat loo­bu­sid ja ko­mis­jo­ni­le jäi hin­na­ta 18 taot­lust.

„Pä­ris kõi­gis koh­ta­des, ku­hu toe­tust kü­si­ti, ei käi­nud, mõ­ned ko­had vaa­ta­si­me ko­mis­jo­ni­ga üle. Taht­si­me en­ne hin­da­mist ko­ha­peal täp­sus­ta­da, kui te­rav on konk­reet­se ma­ja­pi­da­mi­se prob­leem, mi­da pro­jek­ti­ga la­hen­da­da soo­vi­tak­se,“ sõ­nas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Ra­ha jät­kus pin­ge­rea alu­sel täie­li­kult 9 taot­lu­se­le ja ühe­le osa­li­selt, sest riik an­dis toe­tus­ra­ha vä­hem, kui eral­da­ti val­laee­lar­vest. Ka­hek­sast toe­tu­se­ta jää­nud taot­lu­sest jäid osad sel­lest il­ma üks­nes ra­ha­puu­du­sel, mõ­ned ei saa­nud hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt ka po­si­tiiv­set hin­nan­gut: „Neil ei ol­nud ku­lud põh­jen­da­tud või olid pro­jek­tid ühe ini­me­se koh­ta lii­ga kal­lid. Hin­da­mi­sel loe­vad las­te ja teis­te ka­su­saa­ja­te arv – mi­da roh­kem on ma­ja­pi­da­mi­ses ela­nik­ke, se­da roh­kem hin­da­mi­sel punk­te saab, sest siis on ar­vu­tus­li­kult toe­tu­se suu­rus ühe ka­su­saa­ja koh­ta väik­sem.“

Eve­lin Gel­lert Pil­la­pa­lu kü­last saab imb­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3107,46 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1530,54 eu­rot.

Kul­dar Kuld­vee­le Uuea­ru kü­last antakse kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi uuen­da­mi­seks 5057,16 eu­rot, omao­sa­lus on 2490,84 eu­rot.

Jaan Takk Uuea­ru kü­last saab bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 6307,38 eu­rot, omalt poolt tu­leb li­sa­da 3106,62 eu­rot.

Pil­le Kul­lat Kuu­se­mäe kü­last toe­ta­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­sel 4454,16 eu­ro­ga, omao­sa­lus peab ole­ma 2193,84 eu­rot.

Krist­jan Lass Ani­jalt saab puur­kae­vu pu­has­ta­mi­seks ja vee saa­mi­seks va­ja­li­ke sead­me­te soe­ta­mi­seks 2250 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1500 eu­rot.

El­mar Lai­met­sa­le Ara­va kü­last an­tak­se vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 4087 eu­rot, omal tu­leb li­sa­da 2013 eu­rot.

Kat­rin Lil­lep Üle­jõe kü­last saab pum­ba­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks ja veet­ras­si ra­ja­mi­seks 2572,80 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1267,20 eu­rot.

Kai­re Er­lic­hit Ara­va kü­last toe­ta­tak­se vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­sel 4068,24 eu­ro­ga, oma­osa­lus on 2003,76 eu­rot.

Ar­vo Pe­ter­so­ni­le Voo­selt an­tak­se puur­kae­vu ning veet­ras­si ra­ja­mi­seks 4948,62 eu­rot, en­dal tu­leb li­sa­da 2437,38 eu­rot.

Pert­ti Pleer Vet­la kü­last saab kin­nis­tu­le puur­kae­vu ja veet­ras­si ra­ja­mi­seks ning pum­ba­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks kü­si­tust väik­se­ma sum­ma, ku­na ra­ha roh­kem ei jät­ku­nud. Ta saab toe­tust 2690,18 eu­rot oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 3969,82 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aren­dus­juht on TAT­JA­NA KOVAL­JO­VA
Järgmine artikkelHara sadam võõrustas nii suuri kui väikeseid purjetajaid