Kuu­sa­lu val­la­tee­de grei­der­da­jad ja teeäär­te niit­jad

124
MADIS PRAKS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­ja­te ja tee­ser­va­de niit­ja­te leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­ke tu­le­mu­sed. Kah­te os­sa ja­ga­tud han­ke­kut­se saa­de­ti 5 et­te­võt­ja­le – esi­me­ses osas sai pak­ku­mu­si esi­ta­da tee­de grei­der­da­mi­seks ja tei­ses tee­ser­va­de niit­mi­seks nel­jas piir­kon­nas. Kuu­sa­lu Veod OÜ hak­kab teid grei­der­da­ma Kol­ga ning Kuu­sa­lu ümb­ru­ses ku­ni Saun­ja ja Valk­la­ni hin­na­ga 72 eu­rot tun­ni eest koos käi­be­mak­su­ga. Ve­les­ton OÜ grei­der­dab Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­rel ku­ni Tsit­re­ni hin­na­ga 56,40 eu­rot tun­ni eest koos käi­be­mak­su­ga ja FIE Henn Veer­la Val­ge­jõe, Va­na­kü­la, Nõm­me­ves­ki ja Kol­ga­kü­la lan­dis hin­na­ga 40 eu­rot tun­ni eest koos käi­be­mak­su­ga. Val­la­tee­de ser­vad nii­dab Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu hin­na­ga 15 eu­rot ki­lo­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et pa­ku­tud hin­nad jäid peaae­gu sa­mas­se suu­rus­jär­ku ja ka fir­mad töö­ta­ma sa­ma­des­se piir­kon­da­des­se, na­gu oli aas­ta ta­ga­si. Val­la­tee­de ser­va­de niit­mi­se koh­ta sel­gi­tas ta, et suu­re teh­ni­ka­ga töö­ta­mi­sel võib tee­de­le len­na­ta ok­sa­ri­su. „Kõi­ge ko­le­da­mad ko­had ko­ris­ta­me Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de­ga ja loo­da­me ka val­la­rah­va abi­le. Kui tah­ta oks­te lõi­ka­mist nii, et tee­le mi­da­gi ei len­da, tu­leks tel­li­da see kä­si­töö­na, mis ku­ju­neks pal­ju kal­li­maks.“

Eelmine artikkelAni­ja val­las oli kõ­ne all õpi­las­te vaim­ne ter­vis
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga