Ani­ja val­la Vi­ki­pa­lu kü­la su­vi­la­piir­kond kaa­sa­tak­se rah­va­loen­du­se peap­roo­vi

130

Sta­tis­ti­kaa­met alus­tab 30. det­semb­ril kuu ae­ga väl­ta­va rah­va ja elu­ruu­mi­de loen­du­se test­kü­sit­lust, mil­le­ga kont­rol­li­tak­se val­mi­so­le­kut 2021. aas­ta suu­reks loen­du­seks. Rah­va­loen­du­se peap­roo­vi kaa­sa­tak­se um­bes 2000 ini­mest ka­hek­sast maa­kon­nast. Har­ju­maalt kü­sit­le­tak­se Ani­ja, Jõe­läht­me ja Viim­si val­la ning Tal­lin­na lin­na ela­nik­ke. Ani­ja val­last loen­da­tak­se test­kü­sit­lu­se ajal 53 hoo­net.

Sta­tis­ti­kaa­me­ti pea­di­rek­to­ri Mart Mä­gi sõ­nul va­li­ti proo­vi­loen­du­seks ko­gu Ees­tist või­ma­li­kult eri­ne­vad piir­kon­nad ja ela­mu­tüü­bid. Va­li­mis on kor­ter­ma­ju, ri­dae­la­muid, era­muid, ka su­vi­laid ja üks hool­de­ko­du. Ar­ves­ta­ti ka, et va­li­mis­se olek­sid kaa­sa­tud ko­gu piir­kon­d, mit­te üks-kaks ma­ja.

„See on olu­li­ne, et kü­sit­le­jad saak­sid imi­tee­ri­da või­ma­li­kult häs­ti pä­ris­loen­du­se olu­kor­da, kus vas­tu­sed tu­leb kät­te saa­da kõi­ki­del aad­res­si­del ela­va­te ini­mes­te käest ning sel­gi­ta­da väl­ja, mil­li­sed elu­ruu­mi­dest on asus­ta­tud ja mil­li­sed mit­te,“ rääkis ame­ti mee­dia­su­he­te juht Kad­ri Kütt.

Tes­ti­loen­du­ses­se kaa­sa­tud Ani­ja val­la 53 elu­ruu­mi on Vi­ki­pa­lu kü­la su­vi­la­te piir­kon­nast, na­gu ka 54 elu­ruu­mi Jõe­läht­me val­las asu­vast Sa­vi­ran­na kü­last. 30. det­semb­ril saa­de­tak­se nen­de kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se tea­vi­tus­ki­ri ja kui rah­vas­ti­ku­re­gist­ris on ole­mas ela­ni­ke e-pos­ti aad­ress, siis ka per­so­naal­ne e-ki­ri.

Test­kü­sit­lus toi­mub ka­hes osas. 30. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni on e-loen­dus ning 20.-31. jaa­nua­ri­ni kü­sit­lus­loen­dus, mil kü­sit­le­jad he­lis­ta­vad nei­le, kes e-loen­du­sel ei osa­le­nud või täit­sid an­kee­di puu­du­li­kult. Test­kü­sit­lu­se­le saa­vad sta­tis­ti­kaa­me­ti elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas eS­TAT ala­tes 30. det­semb­ri sü­daööst kõik tea­vi­tu­se saa­nud ini­me­sed.

Suu­re­ma osa rah­va ja elu­ruu­mi­de loen­du­se jaoks va­ja­li­kest and­me­test saab sta­tis­ti­kaa­met riik­li­kest re­gist­ri­test. Ini­mes­tel tu­leb vas­ta­ta kü­si­mus­te­le, mil­le­le ühest­ki re­gist­rist vas­tu­seid ei saa. Nii test­kü­sit­lu­sel kui ka pä­ris­loen­du­sel kü­si­tak­se ini­mes­telt võõr­keel­te ja mur­re­te os­ku­se, usu ning ter­vi­sep­rob­lee­mi­dest tin­gi­tud pii­ran­gu­te koh­ta. Igal täi­sea­li­sel tu­leb vas­ta­ta en­da eest, alaea­lis­te leib­kon­na­liik­me­te koh­ta saa­vad vas­tu­sed an­da sa­mal aad­res­sil ela­vad va­ne­mad. E-kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­mi­ne võ­tab ae­ga ku­ni 10 mi­nu­tit.

Sta­tis­ti­kaa­met loo­dab, et vä­he­malt 70 prot­sen­ti proo­vi­loen­du­sel osa­le­ja­test vas­tab kü­si­mus­te­le vee­bis.

„Mõis­ta­me, et kõi­gil se­da või­ma­lust ei ole ja nen­de­ga võ­ta­me ühen­dust te­le­fo­ni teel, sest ko­du­kü­las­tu­si soo­vi­me prae­gu­sel pan­dee­mia pe­rioo­dil väl­ti­da,“ sõ­nas sta­tis­ti­ka­ame­ti pea­di­rek­tor.

Ta li­sas, et peap­roov on olu­li­ne eel­dus 2021. aas­ta rah­va­loen­du­se õn­nes­tu­mi­seks: „Igal test­kü­sit­lu­sel osa­le­val ini­me­sel on või­ma­lus an­da sta­tis­ti­kaa­me­ti­le ta­ga­si­si­det, mis ai­tab meil loen­dusp­rot­ses­si en­ne põ­hi­loen­dust täius­ta­da. Pea­mi­ne ees­märk on kont­rol­li­da, kui­das töö­ta­vad eri­ne­vad kü­sit­lus­mee­to­did ja isi­ku­te tea­vi­ta­mi­ne, kui­das ini­me­sed an­kee­dist aru saa­vad ning kui­das toi­mib teh­no­loo­gia.“

Test­kü­sit­lu­se­le vas­ta­mi­ne on va­ba­taht­lik. 2021. aas­ta rah­va ja elu­ruu­mi­de loen­du­sel on ko­hus­ta­tud osa­le­ma kõik ela­ni­kud.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu eelarvest 5000 eu­rot toetusteks
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­ru­sest Ida-Har­jus