Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­sest

193
Kehra Kose maantee tänavavalgustus.

Sel aas­tal re­konst­ruee­ri­tak­se Ani­ja val­la ko­gu ole­ma­s­olev tä­na­va­val­gus­tus Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Ani­ja, Voo­se, Lil­li ja Här­ma­ko­su kü­la­des. Tööd lä­he­vad maks­ma 987 000 eu­rot, mil­lest 72 prot­sen­ti tu­leb Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist. Li­saks ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se­le ra­ja­tak­se ehi­tu­se käi­gus Ani­ja val­da 5,5 ki­lo­meet­rit uu­si val­gus­tus­lii­ne. Mit­mes asu­las kok­ku tu­leb väl­ja va­he­ta­da üle 1200 val­gus­ti.

Ku­na ehi­tus­tööd käi­vad, ei ole kõik­jal uus tä­na­va­val­gus­tus veel sis­se lü­li­ta­tud. Val­la­va­nem Rii­vo Noor palus vabandust volikogu avalikul istungil kõigilt, kel on seetõttu tulnud õhtuti pimedas liikuda.

„Pro­jekt on te­ki­ta­nud ka ne­ga­tiiv­set vas­tu­ka­ja. Üh­te­de­le ini­mes­te­le ei meel­di, et uued val­gus­tid üld­se pan­di, tei­sed kü­si­vad, miks ka­su­ta­tak­se puit­mas­te ning õhu­lii­ne ja kol­man­dad, et miks ka­su­ta­tak­se me­tall­mas­te,“ rää­kis val­la­va­nem Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta sel­gi­tas: „Sel­le­le, miks Keh­ras on ena­mik tä­na­va­val­gus­teid pui­dust pos­ti­del ja õhu­kaab­li­te­ga, on vä­ga mai­ne põh­jen­dus. Eel­mi­ses­se ra­has­tus­voo­ru esi­tas Ani­ja vald pro­jek­ti, kus oli Keh­ra ko­gu tä­nav­aval­gus­tus näh­tud et­te maa­kaab­li­ga ja me­tall­pos­ti­del. See ei saa­nud toe­tust. Me ei oleks ka sel­leks aas­taks saa­nud sa­ma­le pro­jek­ti­le ra­ha, sest ühe val­gus­punk­ti hind oleks tul­nud 1900 eu­rot. En­ne uue pro­jek­ti esi­ta­mist sai­me Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest tea­da, et too­kord vii­ma­ses toe­ta­tud pro­jek­tis oli ühe val­gus­punk­ti mak­su­mus 1350 eu­rot. Kal­ku­lee­ri­si­me sel­le põh­jal, kui pal­ju saa­me õhu­lii­ne asen­da­da maa­kaab­li­ga, et hind jääks sa­mas­se suu­rus­jär­ku. Sai­me oma pro­jek­tis val­gus­punk­ti hin­na 1340 eu­ro pea­le ja Ani­ja val­la pro­jekt oli eel­vii­ma­ne, mis sai möö­du­nud aas­ta voo­rust toe­tust. Kal­li­mat pro­jek­ti po­leks toe­ta­tud.“

Rii­vo Noor möö­nis, et su­vel ala­nud re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga on ilm­ne­nud prob­lee­me, mis on ena­mas­ti tin­gi­tud pro­jek­tee­ri­mis­vi­ga­dest, kuid ilm­selt on see nii suu­re pro­jek­ti pu­hul pa­ra­ta­ma­tu.

„Te­ge­le­me prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se­ga jooks­valt. Mõ­nin­gad saa­me ehi­tu­se käi­gus pa­ran­da­tud, kuid min­gi osa võib jää­da järg­mi­seks aas­taks. Aga need kõik on pi­sias­jad võr­rel­des sel­le­ga, et kok­ku­võt­tes saa­me iga­le poo­le kva­li­teet­se­ma ja sääst­li­ku­ma tä­na­va­val­gus­tu­se,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ok­toob­ri lõ­pus peaks Ani­ja val­las kõik­jal uus tä­na­va­val­gus­tus töö­ta­ma.

Eelmine artikkelAeg­vii­du saab pa­kiau­to­maa­di
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le pan­nak­se ka­van­da­tud must ka­te tu­le­val su­vel