Kuu­sa­lu val­la tee­de­le pan­nak­se ka­van­da­tud must ka­te tu­le­val su­vel

572
Kalleparda-Kasispea tee.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus lep­pis val­la­tee­de­le mus­ta kat­te pai­gal­da­jaks va­li­tud fir­ma­ga War­ren Sa­fe­ty kok­ku, et tol­mu­va­baks teh­ta­vad kuus tee­lõi­ku pin­na­tak­se üle järg­mi­sel aas­tal en­ne jaa­ni­päe­va.

Val­la tee­de- ja ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tas, et soov on ta­ga­da tee­de 2,5 kord­sel pin­da­mi­sel kõr­get kva­li­tee­ti, kuid sü­gi­sel on il­mad ju­ba ja­he­dad ja lä­he­vad prog­noo­si ko­ha­selt jär­jest kül­me­maks: „Ka maan­teea­me­ti ju­his on, et ja­he­da­te il­ma­de­ga või­ma­lu­sel mit­te pin­na­ta. Prae­gu­seks on va­ja­li­kud eel­tööd teh­tud, viis tee­lõi­ku on saa­nud kor­ra­li­ku alus­kat­te. Nei­le on vee­tud um­bes küm­ne sen­ti­meet­ri pak­su­ne pu­rus­ta­tud kruu­sa ka­te ja üle höö­vel­da­tud, teed on häs­ti sõi­de­ta­vad. Valk­las Par­gi tä­na­val on ju­ba va­ra­se­mast free­sas­falt, sin­na kruu­sa­ka­tet ei pan­dud.“

Kü­si­mu­se­le, kas ka Kal­le­par­da-Ka­sis­pea met­sa­tee on mus­ta kat­te pa­ne­kuks ehk 2,5kord­seks pin­da­mi­seks et­te val­mis­ta­tud, vas­tas ta, et sin­na on pea­le vee­tud roh­kem kat­te­ma­ter­ja­li ning kõr­ge­maid tee­ser­va­sid on ma­ha võe­tud.

Ta li­sas, et roh­kem teh­ti eel­töid ka Si­gu­la kü­las, kus ko­ha­li­kud põl­lu­me­hed pu­has­ta­sid val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel pin­na­ta­va tee­lõi­gu äär­sed kraa­vid ja võt­sid ma­ha võ­sa.

Ma­dis Praks: „Kü­la­des on suh­tu­tud mõist­valt, on he­lis­ta­tud ja kü­si­tud tee­töö­de koh­ta, sel­gi­ta­me. Lok­sa kü­la on oo­da­nud mus­ta ka­tet aas­tast 2005, nüüd on ka see kü­la­tee kor­ra­li­ku kruu­sa­kat­te­ga ja sõi­de­tav, tol­mu­va­baks saab tu­le­va su­ve al­gu­ses. Pea­mi­ne ees­märk on ju te­ha need tee­lõi­gud tol­mu­va­baks ning va­li­si­me sel­li­sed, mil­le ää­res roh­kem elu­ma­ju.“

Tee­töö­de­ga jää­di te­ma sõ­nul hil­jaks see­tõt­tu, et va­ba­rii­gi va­lit­sus eral­das tee­de kor­ras­hoiuks toe­tus­ra­ha su­vel. Siis tu­li kor­ral­da­da rii­gi­han­ge, pi­da­da kin­ni väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se ja vaid­lus­ta­mi­se täh­tae­ga­dest. Rii­gi­han­ke võit­ja sel­gus au­gus­ti kes­kel.

Kok­ku lä­heb kuue tee pin­da­mi­ne maks­ma 321 342 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Tol­mu­va­ba mus­ta kat­te saa­vad Si­gu­la ring­tee 2,2 ki­lo­meet­rit, Lok­sa kü­la tee 2,5 ki­lo­meet­rit ku­ni Tür­na-Aa­su ta­lu­ni, Ka­sis­pea-Kal­le­par­da tee 2,1 ki­lo­meet­rit, Mäe­pea-Al­li­ka tee 1,8 ki­lo­meet­rit, Valk­las Par­gi tä­na­va 900 meet­rit ja Kol­ga­kü­la-Ha­ra tee Ha­ra pool­ses ot­sas 250 meet­rit.

Mit­melt poolt kü­la­dest on hu­vi tun­tud tee äär­te pu­has­ta­mi­se koh­ta, et mil­lal ja kel­lelt val­la­va­lit­sus se­da tel­lib. Ma­dis Praks üt­les, et oda­vam on tel­li­da tee­per­ve­de niit­mist mass­töö­na – trak­tor nii­dab või õi­ge­mi­ni pu­rus­tab val­la­tee­de ää­res võ­sa ja pee­ne­mad puud. Ena­mas­ti tel­li­tak­se trak­tor pu­rus­ta­ma siis, kui võ­sa on kas­va­nud suu­reks ning hak­kab ta­kis­ta­ma prü­giau­to või bus­si sõit­mist.

„Kor­ra­lik­ku kva­li­tee­ti nii­su­gu­se töö­ga ei ta­ga. On ol­nud nu­ri­naid ning ole­me rää­ki­nud, kui ta­he­tak­se, et teeää­red näek­sid ilu­sad väl­ja, tu­leb pu­has­ta­da kä­si­töö­na. Kõi­ki­des­se kü­la­des­se kä­sit­si tööd tel­li­da on vä­ga kal­lis. Kui kor­ral­da­tak­se tal­gud ja teeää­red kor­ras­ta­tak­se kü­la­rah­va­ga ühi­selt, siis on val­la­va­lit­sus toe­ta­nud ra­ha­li­selt kü­tu­se ja saeõ­li ost­mist. Init­sia­tiiv peab sel ju­hul tu­le­ma kü­last.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­sest
Järgmine artikkelPäris­peal jäid osad kin­nis­tud kii­re in­ter­ne­ti pro­jek­tist väl­ja