Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­ne mak­sis 1 mil­jon eu­rot

80
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les möö­du­nud aas­ta lõ­pus KI­Kilt 12 530,21 eu­rot val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­se li­sa­töö­de ku­lu­de kat­mi­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et li­sa­töid tin­gi­sid val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­tis ol­nud puu­du­sed, pro­jek­ti tu­li muu­ta ja täien­da­da.

„Tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mis­tööd on val­mis, kõik pro­jek­tis ka­van­da­tu sai eel­mi­sel aas­tal lõ­pe­ta­tud,“ kin­ni­tas ta.

Rii­vo Noor li­sas, et ain­sa­na jäi osa­li­selt re­no­vee­ri­ma­ta tä­na­va­val­gus­tus Voo­se kü­las, ku­hu oli pro­jek­tee­ri­tud maa­kaab­el: „Ei tea, miks nii pro­jek­tee­ri­ti, maa­kaab­li pai­gal­da­mi­ne on poo­le kal­lim kui õhu­lii­nid. Käi­si­me Elekt­ri­le­vi esin­da­ja­te­ga ko­ha­peal vaa­ta­mas, kas oleks või­ma­lik pan­na tä­na­va­val­gus­tid Elekt­ri­le­vi­le kuu­lu­va­te pos­ti­de ot­sa. Oo­ta­me et­te­võt­te vas­tust ja loo­da­me lam­bid pai­gal­da­da sel­lel aas­tal.“

Ani­ja val­la ko­gu tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­tas OÜ Kesk­kon­nap­ro­jekt. See val­mis 2019. aas­ta sü­gi­sel ja mak­sis 68 265,50 eu­rot. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti jär­gi hin­na­ti töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks 1,22 mil­jo­nit eu­rot. Sel­lest 881 844 eu­rot eral­das KIK Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist. Pä­rast eel­mi­sel ke­va­del lä­bi vii­dud rii­gi­han­get sel­gus, et tööd on ka­van­da­ta­vast oda­va­mad ning val­laee­lar­vest saab ra­ja­da veel 5,5 ki­lo­meet­rit uu­si val­gus­tus­lii­ne. Keh­ra, Üle­jõe ja Leht­met­sa tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ris AS Con­nec­to Ees­ti, Aeg­vii­du piir­kon­nas AS Ele­ro ning kü­la­des AS KH Ener­gia-Kon­sult, kes ehi­tas ka kõik uued lii­nid. Tööd läk­sid maks­ma 987 000 eu­rot, sel­lest 72 prot­sen­ti an­ti Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist.

Re­no­vee­ri­tud tä­na­va­val­gus­tus asub Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Ani­ja, Voo­se, Lil­li ja Här­ma­ko­su kü­las. Uued lii­nid ra­ja­ti Keh­ras Met­sa ja Las­te põik­tä­na­va­te­le, Sa­lo tä­na­va­le ja pro­me­naa­di kõn­ni­tee­le, Leht­met­sas Suu­re­ki­vi, Vai­nu ja Än­ki tee­le, Üle­jõe lin­nao­sas Jõe­kal­da, Oja­le­pa ja Oja­kal­da tee­le, Aeg­vii­dus Tel­lis­ki­vi, Vaa­ri­ka, Maa­si­ka, Ko­se­nõm­me, Par­gi, Bas­sei­ni ja Mäe tä­na­va­te­le. Ani­jal val­gus­ta­ti lõik mõi­sast ku­ni esi­mes­te ma­ja­de­ni, Ala­ve­res Roo­kü­la tee al­gus, Lil­lis Raa­di­ku tee ma­ja­de­va­he­li­ne osa, Här­ma­ko­su kü­las pi­ken­da­ti Nii­di­põl­lu tee äär­set tä­na­va­val­gus­tust 6 pos­ti võr­ra. Kok­ku ra­ja­ti 4045 meet­rit maa­kaa­bel­lii­ne, 35 672 meet­rit õhu­kaa­bel­lii­ne ja pai­gal­da­ti 1220 val­gus­tit. Se­ni oli Ani­ja val­la ee­lar­vest tä­na­va­val­gus­tu­se elekt­ri­ku­lu üle 50 000 eu­ro, sääst­li­ke LED-val­gus­ti­te­ga vä­he­neb see um­bes poo­le võr­ra.

Keh­ra kes­kos­sa pan­di maa­kaa­bel ja me­tall­pos­tid, mu­ja­le val­da­valt puit­mas­ti­de­ga õhu­kaa­bel­liin. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et maa­kaa­bel ja me­tall­pos­tid on õhu­lii­ni­dest ja puit­mas­ti­dest kor­di kal­li­mad. Ühe val­gus­punk­ti oma­hind oleks tul­nud nii kõr­ge, et KIK po­leks Ani­ja val­la pro­jek­ti, mis aas­ta va­rem jäi toe­tu­se­ta, ka tei­ses voo­rus toe­ta­nud: „Muut­si­me taot­lust ja oli­me pin­ge­reas eel­vii­ma­sed, kes said eel­mi­sel aas­tat toe­tust. Kui olek­si­me uues­ti esi­ta­nud esialg­se taot­lu­se, olek­si­me jää­nud il­ma mil­jo­ni eu­ro suu­ru­sest in­ves­tee­rin­gust.“

Ta li­sas, et ena­mik tä­na­va­val­gus­ti­te be­toon­pos­te, mis val­las veel al­les, kuu­lu­vad Elekt­ri­le­vi­le ning nen­de väl­ja­va­he­ta­mi­seks vald toe­tust ei saa­nud: „Elekt­ri­le­vi peab oma pos­tid ise asen­da­ma, meie sai­me va­he­ta­da vaid nen­de ot­sas asu­vad lam­bid.“

Rii­vo Noo­re sõ­nul ei lõ­pe sel­le­ga val­la tä­na­va­val­gus­tu­se aren­da­mi­ne. Koos Elekt­ri­le­vi esin­da­ja­te­ga käi­di ka Lin­nak­se kü­las vaa­ta­mas, kas seal on või­ma­lik val­gus­tid pai­gu­ta­da Elekt­ri­le­vi pos­ti­de­le, sa­ma­moo­di on plaan val­gus­ta­da mõ­ned tei­sed ko­had Ani­ja val­las: „Kind­las­ti on va­ja tu­le­vi­kus ehi­ta­da veel mõ­ned uued tä­na­va­val­gus­tu­se lii­nid, sõl­tu­valt ela­mua­ren­du­sest ning ela­ni­ke va­ja­dus­test ning soo­vi­dest.“

Eelmine artikkelVoo­se rah­va­ma­jas on maa­kü­te
Järgmine artikkelKeh­ras on val­gus­ta­tud liu­vä­li