Algas kon­kurss „Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja 2020“

103

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­ja­te no­mi­nen­ti­de esi­ta­mi­se.
„Vaa­ta­ma­ta möö­du­nud eba­s­ta­biil­se­le aas­ta­le, kus pal­ju üri­tu­si jäi toi­mu­ma­ta ning kõi­gis vald­kon­da­des pol­nud või­ma­lik sil­ma­paist­vaid tu­le­mu­si saa­vu­ta­da, soo­vi­me siis­ki oma val­la tub­li­maid tun­nus­ta­da,“ sõ­nas aren­dus­juht Mee­li Kuul.

Sel aas­tal va­li­tak­se val­la pa­ri­mad 10 ka­te­goo­rias: aas­ta te­gu, aas­ta et­te­võt­ja te­gu, aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu, aas­ta spor­di­te­gu, aas­ta va­ba­taht­lik, Ani­ja val­la sä­de, aas­ta kul­tuu­ri­pärl, aas­ta noor­soo­töö te­gu, aas­ta noor ja aas­ta ko­gu­kond. Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga on kaks muu­da­tust, aas­ta kü­la ase­mel va­li­tak­se aas­ta ko­gu­kond ning li­san­dus aas­ta noo­re ka­te­goo­ria, mil­le pak­ku­sid väl­ja noo­red nen­de­ga toi­mu­nud ümar­laual. Aas­ta noo­re tun­nus­tus an­tak­se 7-26aas­ta­se­le noo­re­le, kes on paist­nud sil­ma uni­kaal­se või in­no­va­tiiv­se et­te­võt­mi­se­ga, omab noor­te seas olu­list rol­li ning on abi­val­mis, init­sia­tii­vi­kas ja koos­tööal­dis.

Kan­di­daa­te saab kõi­ki­des ka­te­goo­ria­tes esi­ta­da ku­ni 24. jaa­nua­ri­ni, an­keet on lei­tav val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­ki le­hel. Järg­neb hää­le­tus, aas­ta te­gi­ja­teks ni­me­ta­tak­se iga ka­te­goo­ria enim hää­li saa­nud no­mi­nen­did. Neid tun­nus­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelVoo­se rah­va­ma­jas on maa­kü­te
Järgmine artikkelKeh­ras on val­gus­ta­tud liu­vä­li