Voo­se rah­va­ma­jas on maa­kü­te

117
Voo­se rah­va­ma­ja, mil­le ko­ha­lik rah­vas ehi­tas aas­ta­tel 1928-1929.

Voo­se Kü­la­selt­si eest­võt­tel pai­gal­da­ti ko­ha­lik­ku rah­va­maj­ja maa­kü­te. See läks maks­ma 17 877 eu­rot. Kü­la­selts sai ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist 4000 eu­rot toe­tust, Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das 13 876,98 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. „Ma­jas on nüüd ol­nud sta­biil­selt soe, hoia­me va­heuk­sed lah­ti, et soe pää­seks ka ees­kot­ta ja tii­ba, ku­hu sel­le pro­jek­ti raa­mes ra­diaa­to­reid pan­na ei saa­nud,“ üt­les kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk. Se­ni köe­ti rah­va­ma­ja va­na­de ah­ju­de ja elekt­ri­ra­diaa­to­ri­te­ga, maa­küt­te pai­gal­da­mi­se käi­gus ee­mal­da­ti elekt­ri­ra­diaa­to­rid ja -boi­le­rid: „Kõik uued boi­le­rid on ühen­da­tud suu­re tar­be­vee­boi­le­ri­ga. Saa­li jäi al­les va­na ahi, aga see on vä­ga vi­let­sas sei­sus, kui pa­ka­se­ga jääb maa­küt­test vä­heks, või­me sel­le­ga pi­sut juur­de küt­ta. Ilm­selt tu­leb ahi kül­me­ma­te tal­veil­ma­de jaoks kor­da te­ha.“

Eelmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­ja va­li­tud
Järgmine artikkelAni­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­ne mak­sis 1 mil­jon eu­rot