Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma uus te­gev­juht on TA­NEL LAAN­MÄE

970
Odaviskaja, Eesti kolmekordne meister TANEL LAANMÄE.

Ala­tes 1. märt­sist ju­hib sih­ta­su­tust Ani­ja Val­la Spor­di­maailm oda­vis­ka­ja, olüm­pias­port­la­ne, su­veu­ni­ver­siaa­di võit­ja ning Ees­ti kol­me­kord­ne meis­ter TA­NEL LAAN­MÄE.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le ha­ka­ti uut juh­ti ot­si­ma seo­ses st­ruk­tuu­ri­muu­tu­se­ga sih­t-
a­su­tu­se juh­ti­mi­ses. Se­ni­se st­ruk­tuu­ri jär­gi olid Spor­di­maail­mal li­saks nõu­ko­gu­le ühe­liik­me­li­ne ju­ha­tus ning pal­ga­li­ne te­gev­juht. Uue st­ruk­tuu­ri jär­gi on ka te­gev­juht ju­ha­tu­se lii­ge.
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se liik­me-te­gev­ju­hi ko­ha­le oli 14 kan­di­dee­ri­jat, nõu­ko­gu kut­sus neist 4 vest­lu­se­le. Se­ni­ne te­gev­juht Mih­kel Kuu­se enam ei kan­di­dee­ri­nud. Sih­t-
a­su­tu­se uueks te­gev­ju­hiks va­li­ti tipps­port­la­ne, Ees­ti pa­re­mik­ku kuu­luv oda­vis­ka­ja Ta­nel Laan­mäe, kes on tööl ala­tes 1. märt­sist.

31aas­ta­ne Ta­nel Laan­mäe on pä­rit Val­ga­maalt Tõr­vast, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­nas Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi ning õpib Tal­lin­na Üli­koo­lis ke­ha­kul­tuu­ri eria­lal: „Va­he­peal oli õpin­gu­tes suur paus, ku­na ot­sus­ta­sin pü­hen­du­da tipps­por­di­le. Kõi­gi eel­dus­te ko­ha­selt lõ­pe­tan üli­koo­li järg­mi­sel ke­va­del.“

Aas­ta­tel 2012-2019 oli Ta­nel Laan­mäe täis­ko­ha­ga sport­la­ne, eel­mi­se aas­ta au­gus­tis asus töö­le spor­diinst­ruk­to­ri­na Ees­ti Kait­se­väe 1. ja­la­väeb­ri­gaa­dis Ta­pal.

„Ko­roo­na tõt­tu tü­his­ta­ti eel­mi­sel aas­tal ena­mik võist­lu­si ja spor­die­lu pan­di põ­hi­mõt­te­li­selt seis­ma. Need, kes on täies­ti ti­pus, saa­vad veel nii-öel­da va­na ras­va peal hak­ka­ma, on ka pii­ra­tud võist­lu­sed, kuid mi­na olen vi­gas­tus­te tõt­tu ol­nud paar aas­tat kee­ru­li­ses olu­kor­ras ja pü­hen­du­sin töö­le,“ põh­jen­das Ta­nel Laan­mäe.

Kait­se­väes te­ge­les ta pea­mi­selt ül­di­se spor­di­kont­sept­sioo­ni täien­da­mi­se­ga ning spor­di­hoo­ne­te ja -ra­ja­tis­te hal­da­mi­se­ga, li­saks val­mis­tas aja­tee­ni­jaid et­te võist­lus­teks: „Töö oli to­re ja vä­ga hu­vi­tav, kui­gi aas­ta al­gu­ses muu­tus olu­kord ko­roo­na tõt­tu taas kee­ru­li­seks ning ka aja­tee­ni­jad enam võist­lus­tel käia ei saa­nud.“

Pea­mi­ne põh­jus, miks Ta­nel Laan­mäe ot­sus­tas kait­se­väe spor­diinst­ruk­to­ri tööst loo­bu­da, oli töö­ko­ha kau­gus ko­dust. Ne­li aas­tat on ta pe­re­ga ela­nud Ani­ja val­las Ala­ve­re lä­he­dal: „Igal hom­mi­kul 47 mi­nu­tit Ta­pa­le töö­le ja õhul ko­ju ta­ga­si sõi­ta oli vei­di pal­ju.“

Sel­le­pä­rast ot­sus­tas ta kan­di­dee­ri­da Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­ju­hi ko­ha­le: „Siin­ne pak­ku­mi­ne oli sa­mu­ti spor­di­vald­kon­na­ga seo­tud ning tööl Ta­pal ja Keh­ras on üs­na pal­ju sar­nast. Li­saks on siin või­ma­lus an­da oma pa­nus ko­du­ko­ha spor­die­lu aren­da­mis­se.“

Eel­mi­sel nä­da­lal oli veel tööl ka Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma eel­mi­ne te­gev­juht Mih­kel Kuu­se, kes tut­vus­tas Ta­nel Laan­mäe­le spor­di­hoo­neid-ra­ja­ti­si, mil­le hal­da­mi­ne on nüüd te­ma üle­san­ne.

„Mi­nu mee­lest on meil väi­ke­se piir­kon­na koh­ta ole­mas kõik eri­ne­va­teks tree­nin­gu­teks va­ja­lik. Keh­ras on li­saks spor­di­hoo­ne­le kor­ra­lik staa­dion, oda ja ke­tast kunst­mu­rus­taa­dio­nil vi­sa­ta küll ei saa, kuid teis­te ker­ge­jõus­ti­kua­la­de­ga te­ge­le­mi­seks ja pal­li­män­gu­deks on kõik või­ma­lu­sed ole­mas. Käi­si­me Aeg­vii­dus, kus on uus ja ilus spor­di­saal. On vä­ga to­re, kui ka väik­se­ma­tes­se koh­ta­des­se te­hak­se kor­ra­lik­ke spor­di­ra­ja­ti­si, see mo­ti­vee­rib ini­me­si roh­kem lii­ku­ma ja spor­ti­ma,“ lau­sus Ta­nel Laan­mäe.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma uue ju­hi üks ees­märk on ra­ja­da Keh­ras­se vä­li­jõu­saal: „Va­bas õhus tree­ni­mi­ne on ju­ba mõn­da ae­ga ko­gu­nud po­pu­laar­sust. Nüüd, kui suu­sa­hooaeg on ko­he lõp­pe­mas, kuid ko­roo­na­pan­dee­mia veel kes­tab, leiaks vä­li­jõu­saal kind­las­ti vä­ga pal­ju ka­su­ta­mist.“

Ta­nel Laan­mäe ise jät­kab tree­ni­mist sel­le ni­mel, et pää­se­da su­vel To­kyo olüm­pia­män­gu­de­le.

Eelmine artikkelLahe­maa Tur­is­miü­hing al­ga­tab rah­vus­par­gi gii­di­de koo­li­tu­se
Järgmine artikkelSta­tis­ti­kaa­me­ti uu­ring elu­kesk­kon­na­ga ra­hu­lo­lu koh­ta