Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kut­sub noo­ri lii­tu­ma

288
Ani­ja val­la noor­te­ko­gu liik­med HEND­RIK LILL­SOO, GREE­TE KUKK, MAAR­JA-LY KVIL­JUS, MIR­TEL MA­RIA RUL­LI, LAU­REEN OTS, MIH­KEL PARM, TEE­LE KASK ja ITI-MEI NEIO, pil­dilt puu­du­vad Anet Han­nus, Lui­se Möl­der ja Mar­cus Wil­liam Si­li­vask.

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu, mil­le te­ge­vus mõ­ne aas­ta eest soi­kus, on saa­nud uued ak­tiiv­sed eest­ve­da­jad, kes soo­vi­vad kaa­sa­ta noo­ri ko­gu val­last.

18. au­gus­til Keh­ra noor­te­kes­ku­se töö­ta­ja­te osa­võ­tul toi­mu­nud koo­so­le­kul ot­sus­ta­sid Keh­ra viis koo­li­noort – Hend­rik Lill­soo, Maar­ja-Ly Kvil­jus, Iti-Mei Neio, Lau­reen Ots ja Mir­tel Ma­ria Rul­li – taas­luua val­la noor­te­ko­gu ning as­tu­sid sel­le esi­mes­teks liik­me­teks.

Hend­rik Lill­soo sõ­nul tek­kis idee noor­te­ko­gu el­lu ära­ta­da su­vel, kui ol­di koos ma­le­vas.
„Meid oli viis, kes oli­me val­mis sel­les kaa­sa löö­ma, mõt­le­si­me, et tee­me siis ära, abiks olid Keh­ra noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi ja noor­soo­töö­ta­ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask,“ sõ­nas ta.
Esi­me­sel koo­so­le­kul va­li­ti noor­te­ko­gu­le 3liik­me­li­ne ju­ha­tus, ühe­hääl­selt sai esi­me­heks Mir­tel Ma­ria Rul­li, asee­si­me­heks Hend­rik Lill­soo, ju­ha­tu­se liik­meks Lau­reen Ots.

Sep­temb­ris käi­sid Mir­tel Ma­ria Rul­li ja Hend­rik Lill­soo Tal­lin­nas noor­teü­hen­dus­te­le ja osa­lus­ko­gu­de­le kor­ral­da­tud koo­li­tu­sel, see­jä­rel esi­ta­sid Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­du­le te­ge­vus­ka­va, et saa­da noor­te osa­lu­se fon­dist käe­so­le­va aas­ta te­ge­vus­te jaoks toe­tust. Ani­ja val­la noor­te­ko­gu toe­ta­ti 1000 eu­ro­ga.

„Sel­le eest os­ta­me rek­laam­too­teid – noor­te­ko­gu liik­me­te­le pu­sad, bän­ne­ri, kleep­sud, et saak­si­me noor­te­ko­gu rek­laa­mi­ma ha­ka­ta. Kui need kät­te saa­me, lä­he­me end ka Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­des­se tut­vus­ta­ma ja seal­seid noo­ri meie­ga lii­tu­ma kut­su­ma,“ sel­gi­tas noor­te­ko­gu juht Mir­tel Ma­ria Rul­li, kes õpib Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­sis.

9. klas­sis õp­piv asee­si­mees Hend­rik Lill­soo li­sas, et noor­te­ko­gus on nüüd­seks 11 lii­get, uu­si liik­meid saa­di juur­de noor­te­ko­gu te­ge­mi­si Maal Ela­mi­se Päe­val tut­vus­ta­des. Liik­med on val­da­valt Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed, vaid üks noor on Ala­ve­rest.

Järg­mi­se­na plaa­nib noor­te­ko­gu noor­te seas lä­bi viia idee­kor­je – mil­li­seid et­te­võt­mi­si nad ko­du­val­las soo­vik­sid. 27. ok­toob­ril kor­ral­da­tak­se koos­töös noor­te­kes­ku­se­ga Hal­lo­wee­ni õh­tu, no­vemb­ris toi­mu­val noor­soo­töö­nä­da­lal viiak­se lä­bi vaim­se ter­vi­se töö­tu­ba ning play­box. Tä­na­vu­ne suu­rim et­te­võt­mi­ne on det­semb­ris toi­muv tun­nus­tu­sü­ri­tus aas­ta jook­sul Ani­ja val­las sil­ma­paist­nud noor­te tä­na­mi­seks.

Koos­töö val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu­ga
Ok­toob­ri al­gu­ses koh­tus noor­te­ko­gu ju­ha­tus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi, val­la­va­nem Rii­vo Noo­re ning ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi Tii­na Si­le­mi­ga, möö­du­nud nä­da­lal oli neil tun­nia­ja­ne kok­ku­saa­mi­ne noor­te­ko­gu koos­sei­su­ga.

„Esi­me­sel kor­ral pi­da­si­me plaa­ni, kui­das võik­sid meie koh­tu­mi­sed ja in­fo­va­he­tus ha­ka­ta toi­mu­ma, ning ot­sus­ta­si­me, et hak­ka­me noor­te­ko­gu­ga kok­ku saa­ma üks kord kuus vo­li­ko­gu is­tun­gi­le eel­ne­val nä­da­lal. Möö­du­nud nä­da­lal oli­gi esi­me­ne sel­li­ne koh­tu­mi­ne,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Vallavo­li­ko­gu esi­mees sel­gi­tas noor­te­le, kui­das sün­ni­vad val­la õi­gu­sak­tid, ning tut­vus­tas kõi­ki eel­nõu­sid, mis vo­li­ko­gus ok­toob­ris aru­tu­se­le tu­le­vad: „Olin need paar päe­va va­rem saat­nud noor­te­le tut­vu­mi­seks. Kuid ma­ter­ja­li oli lii­ga pal­ju, et nad olek­sid nen­de­ga jõud­nud tut­vu­da ning need on noor­te jaoks pi­sut lii­ga kee­ru­li­sed. Ot­sus­ta­si­me, et edas­pi­di püüa­me kes­ken­du­da kõi­ge olu­li­se­ma­le. Va­li­me väl­ja noor­te jaoks kõi­ge olu­li­se­ma tee­ma, mil­le­le pa­ne­me pea­rõ­hu. Kui jõua­me, või­me põ­gu­salt tut­vus­ta­da ka tei­si eel­nõu­sid.“

Noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li mär­kis: „Näi­teks tee­töö­de pla­nee­ri­mi­ses ei os­ka me ilm­selt eri­ti kaa­sa rää­ki­da, see­tõt­tu lep­pi­si­me kok­ku, et hak­ka­me järg­mis­tel kok­ku­saa­mis­tel val­la­ma­jas aru­ta­ma nen­del tee­ma­del, mis puu­du­ta­vad ot­se­selt noo­ri.“

Noor­te­ko­gu liik­med hak­ka­vad käi­ma ka hu­vi­ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni koo­s­ole­ku­tel, noor­te­ko­gu esi­mees on kaa­sa­tud Ani­ja val­la noor­soo­töö kva­li­tee­di­hin­da­mis­se.

Mir­tel Ma­ria Rul­li ja Hend­rik Lill­soo kut­su­vad noor­te­ko­gu­ga lii­tu­ma Ani­ja val­la noo­ri ala­tes 14. eluaas­tast. Prae­gu on noor­te­ko­gus 14-17aas­ta­sed noo­red, oo­da­tud on ka neist va­ne­mad, sa­mu­ti noo­red, kes ei õpi oma val­la koo­li­des, vaid mu­jal.

„Ole­me vä­ga ava­tud, oo­ta­me tah­te­jõu­li­si ja rõõm­said noo­ri, kes pä­ri­selt ta­ha­vad elu Ani­ja val­las eden­da­da ja pan­na siin noor­te hääl kõ­la­ma,“ sõ­nas noor­te­ko­gu esi­mees.

Ta li­sas, et olu­li­ne on ol­la ak­tiiv­ne, sest noor­te­ko­gu plaa­nib Ani­ja val­la noor­te elu hu­vi­ta­va­maks muut­mi­seks ha­ka­ta or­ga­ni­see­ri­ma üri­tu­si ning kõi­gilt liik­me­telt oo­da­tak­se nen­de kor­ral­da­mi­ses osa­le­mist: „Peab ole­ma jul­gust oma sei­su­koh­ti väl­ja öel­da ning va­ja­du­sel end ka täis­kas­va­nu­te seas maks­ma pan­na – kui ik­ka tun­ne­me, et meil on siia val­da mi­da­gi vä­ga va­ja, siis sel­le saa­vu­ta­me.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu on Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­lik tööand­ja
Järgmine artikkelLuba polügoonil liivamaardla uurimiseks