Riiast Tal­lin­na mat­ka­tes saab imet­le­da La­he­maa loo­dust ja vaa­ta­mis­väär­su­si

76
Riia-Tal­linna Met­sa mat­ka­ra­ja ava­mi­sel osa­le­sid Lä­ti Maa­tu­ris­mi Ühin­gust AS­MA­TE ZIE­ME­LE ja JU­RIS SMA­LINS­KIS, võõ­rus­ta­ja­te poolt Ees­ti Maa­tu­ris­mi te­gev­juht RAI­LI MEN­GEL ja MTÜ Öko­kul­ler juht KAI­SA LIN­NO. Fo­to Lui­sa Val­gis­te / Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Lau­päe­val, 4. sep­temb­ril ava­ti Lää­ne-Vi­ru­maa Hal­ja­la val­las Vai­nu­pea kü­las Riiast Tal­lin­na kul­ge­va 1060 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne Met­sa mat­ka­ra­da.

Pi­du­lik­ku mee­leo­lu lõi Kuu­sa­lu pa­su­nakoor, sõ­na võt­sid pro­jek­ti „Pii­riü­le­ne kaug­mat­ka­ra­da Met­sa mat­ka­ra­da” eest­ve­da­jad, As­na­te Zie­me­le Lä­ti Maa­tu­ris­mi Ühin­gust ning Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht ja MTÜ Öko­kul­ler juht Kai­sa Lin­no.

La­he­maal kol­me aas­ta jook­sul pro­jek­ti oh­ja­nud Kai­sa Lin­no rõõ­mus­tas Lä­ti Maa­tu­ris­mi Ühin­gu käi­ma tõm­ma­tud et­te­võt­mi­se fi­ni­šis ko­gu­kond­li­ku elu eden­da­mi­se ja en­da proo­vi­le­pa­ne­ku üle: „Olen pro­jek­te va­rem­gi kir­ju­ta­nud, aga nii suu­re mas­taa­bi­ga rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis osa­le­sin esi­mest kor­da. Ras­ke, aga äärmiselt to­re pro­jekt!”

Mat­ka­ra­jal on La­he­maa pa­re­mad pa­lad
Kesk­päe­val sead­sid li­gi 150 mat­ka­jat, nen­de seas lät­la­sed ja lee­du­la­sed, sam­mud Vai­nu­pealt Oan­du suu­nas, et tut­vu­da Met­sa mat­ka­ra­ja 13 ki­lo­meet­ri pik­ku­se osa­ga. Poo­lel maal Mus­to­jal kin­ni­ta­ti ke­ha, pu­ha­ti jal­ga ja kuu­la­ti La­he­maa rah­va­muu­si­ku­te esi­ne­mist. Tee­kon­na tei­ne pool viis rän­da­jad Alt­ja­le, pil­ku püüd­sid Alt­ja Suur­ki­vi, Me­ri­nõm­me rand, võr­gu­kuu­rid ja ka­lu­ri­kü­la.

Kai­sa Lin­no sõ­nul on lõu­na­naab­ri­te­pool­ne pea­mi­ne part­ner Ju­ris Sma­lins­kis Lä­ti Maa­tu­ris­mi Ü­hin­gust in­nu­kas mat­ka­ja ja suur Ees­ti fänn. Möödunud sajandi 90. aas­ta­tel te­gi too­na­ne Lä­ti Üli­koo­li bio­loo­gia­tu­deng jalg­rat­ta­ret­ki peaae­gu kõi­ki­des Ees­ti maa­kon­da­des ja kü­las­tas mit­te üks­nes Saa­re­maad ja Hiiu­maad, vaid ka ar­vu­kalt väi­ke­saa­ri.

Riia-Tal­linna mat­ka­ra­ja mars­ruu­ti va­li­des kõn­dis Ju­ris Sma­lins­kis üle 4000 ki­lo­meet­ri: „Meil on ol­nud fan­tas­ti­li­sed part­ne­rid – Kai­sa Lin­no La­he­maal, Ees­ti Maa­tu­ris­mi te­gev­juht Rai­li Men­gel ning Peip­si­maa ja Se­to­maa ini­me­sed. Na­gu üle 30 aas­ta ta­ga­si te­gi­me koos Bal­ti ket­ti, and­si­me nüüd oma pa­nu­se kol­me rii­gi koos­töös­se.”

Kai­sa Lin­no rää­kis, et Oan­dult viib mat­ka­ra­da Võ­su­le, kat­tu­des RMK mat­ka­ra­ja­ga. Võ­sult lii­gu­tak­se Käs­mu­ ja sealt Vii­nis­tu külla. Pä­ris­pea pool­saa­rel teeb ra­da tii­ru ja jõuab ka Pu­rek­ka­ri nee­me­le. Eda­si viib tee Lok­salt lä­bi Ju­min­da pool­saa­re Tsit­res­se, lä­bi­des ka Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me õp­pe­ra­ja. „Va­li­si­me nii La­he­maalt, Peip­si­maalt kui ka Se­to­maalt pa­re­mad pa­lad,” sel­gi­tas ta.

Üks töö­lõi­ke oli ra­ja koos­kõ­las­ta­mi­ne kesk­kon­naa­me­ti, maan­tee­ame­ti, RMK ja val­la­va­lit­sus­te­ga: „Kesk­kon­naa­met ei lu­ba­nud ran­ni­kua­la­le ra­da viia ja era­maa­de­le ei soo­vi­nud ris­ki­de väl­ti­mi­seks min­na. Tu­li lei­da komp­ro­miss­va­rian­te. Kaug­mat­ka­ra­jal on pea­mi­ne ees­märk lä­bi­da pikk maa, see­pä­rast on tee­kon­nal lä­bi La­he­maa ka mus­ta­kat­te­ga teid. Päe­vas­tel mat­ka­del saab lii­ku­da lü­he­ma­tel met­sa­ra­da­del. Taht­si­me või­ma­li­kult pal­ju ära ka­su­ta­da ju­ba val­mis ra­du ja teid. Vai­nu­pea ja Mus­to­ja va­hel on uus osa.”

Pro­jek­ti kir­ju­ta­mi­se ajal te­gi Kai­sa Lin­no et­te­pa­ne­ku, et Met­sa mat­ka­ra­ja ava­mi­ne võiks aset lei­da La­he­maal, sest tä­na­vu möö­dub 50 aas­tat La­he­maa rah­vus­par­gi ra­ja­mi­sest. Siht­punk­tis võõ­rus­tas mat­ka­li­si RMK Oan­du kü­las­tus­kes­kus, kus tu­ju tõs­tis an­sam­bel Uu­ri­kad: „Taht­si­me ava­mat­ka lõ­pe­ta­mi­seks ka­su­ta­da suu­re­ma­le selts­kon­na­le so­bi­vat koh­ta ja Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses ja­gub ruu­mi suu­re­ma­le selts­kon­na­le. Saa­nuk­si­me vii­bi­da ka ka­tu­se all, kui oleks ha­ka­nud vih­ma sa­da­ma. Meid rõõ­mus­tas aga õn­neks ter­ve päe­va päi­ke.”

Koos­ta­ti in­fo­ri­kas tea­be­ma­ter­jal. „Ees­märk oli li­saks kaar­di­le koondada kokku ka tee­nu­se­pak­ku­jad ja vaa­ta­mis­väär­su­sed, sest te­gu on ees­kätt tu­ris­mi­mars­ruu­di­ga,” lau­sus Kai­sa Lin­no.

Kol­me rii­gi­ga koos pa­rem pil­di­le saa­da
Bal­ti rii­ki­de mat­ka­ra­da kuu­lub ka Hol­lan­dist al­ga­va Eu­roo­pa mat­ka­ra­ja E11 al­la, nii ol­lak­se La­he­maa ja Kuu­sa­lu val­la­ga veel suu­re­ma mat­ka­ra­ja osa.

„Vä­lis­tu­ris­tid näe­vad kol­me Bal­ti rii­ki üht­se rei­si­si­hi­na ja kui meilt kü­si­ti, kus saaks loo­du­ses pi­kalt lii­ku­da, tek­kis­ki mõ­te luua ühi­ne mat­ka­tee. Es­malt sün­dis koos­töös Ees­ti Maa­tu­ris­mi­ga ran­ni­ku­mat­ka­ra­da Riiast Tal­lin­na, nüüd sai val­mis met­sa­ra­da Ees­ti­ga. Kä­sil on sa­ma pro­jek­ti lõ­pu­le vii­mi­ne Lee­dus,” üt­les Ju­ris Sma­lins­kis.

Kai­sa Lin­no: „Bal­ti rii­ki­de ühi­ne mat­ka­ra­da on ju­ba te­ki­ta­nud hu­vi Eu­roo­pa rii­ki­de mat­ka­ring­kon­da­des. Ole­me väi­ke­sed maad, aga koos moo­dus­ta­me pä­ris suu­re ter­ri­too­riu­mi ja kui tun­tak­se hu­vi ühe maa vas­tu, siis soo­vi­tak­se ena­mas­ti kü­las­ta­da ka tei­si. Öel­dak­se, et kol­me rii­gi­ga on pa­rem ühi­selt tu­ris­mi­pil­di­le saa­da ja tu­run­da­da.”

Ta usub, et tun­neb tä­nu Met­sa mat­ka­ra­ja pro­jek­tis osa­le­mi­se­le lõu­na­naab­reid pa­re­mi­ni: „Are­ne­sin ja õp­pi­sin pal­ju, sain Lä­tist pal­ju sõp­ru ja avas­ta­sin Lä­ti­maad. Kü­las­ta­si­me Gau­ja rah­vus­par­ki, soo­vi­tan vä­ga sel­le­ga tut­vu­da. Lõu­na­naab­ri­te elu ja te­ge­mi­si võiks kind­las­ti roh­kem vaa­ta­ma min­na.”

Ju­ris Sma­lins­ki­se sõ­nul on kaas­maa­la­sed võõ­rus­ta­mi­seks val­mis: „Ini­me­ne, kel­le­le meel­dib lii­ku­da jalg­si, on sõb­ra­lik loo­du­se ja kul­tuu­ri suh­tes, ka­su­lik väi­keet­te­võt­lu­se­le.”

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. septembril
Järgmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per püüab me­da­lit, Raa­si­ku/Mist­ra rü­hib üles