Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu on Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­lik tööand­ja

229
Ko­du­kant Har­ju­maa ju­ha­tu­se esi­mees AN­NE­LI KA­NA an­dis Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku tööand­ja au­hin­na Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri­le EHA ALT­MÄE­LE. Fo­to Ai­ra Jõõts

Nel­ja­päe­val, 13. ok­toob­ril kuu­lu­ta­ti Jü­ris Rae kul­tuu­ri­kes­ku­ses väl­ja Har­ju­maa täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se lau­reaa­did – aas­ta õp­pi­ja, õp­pi­ja­sõb­ra­lik tööand­ja, koo­li­ta­ja ning aas­ta õpi­te­gu.
Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­kuks tööand­jaks va­li­ti Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu. Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe päl­vis tänukirja suu­re pa­nu­se eest täis­kas­va­nu­ha­ri­dus­se Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni And­ras.

Aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku töö­and­jaks saa­vad kan­di­dee­ri­da or­ga­ni­sat­sioo­nid, kus toe­ta­tak­se töö­ta­ja­te aren­gut ja in­nus­ta­tak­se õp­pi­ma, soo­dus­ta­tak­se ja in­ves­tee­ri­tak­se üm­be­rõp­pe­se, luuak­se prak­ti­ka­või­ma­lu­si.

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu esi­tas aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku tööand­ja tiit­li­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts. Ta põh­jen­das, et te­ma tööand­ja soo­sib ja tun­nus­tab elu­kest­vat õpet ning ene­sea­ren­gut, raa­ma­tu­ko­gu on oma ees­ku­ju­ga ko­gu­kon­na tee­juht ning osa­leb üle-ees­ti­li­ses pro­jek­tis „Ko­ha­li­ke dia­loog ko­ha­li­kus raa­ma­tu­ko­gus”.

Ai­ra Jõõts mär­kis, et Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu suu­na­mi­sel ja toe­ta­mi­sel oman­da­sid eel­mi­sel aas­tal kaks töö­ta­jat eria­la­se kva­li­fi­kat­sioo­ni, kuid raa­ma­tu­ko­gu mo­ti­vee­rib töö­ta­jaid osa­le­ma ka ene­sea­ren­gut toe­ta­va­tel koo­li­tus­tel ning tun­nus­tab töö­ta­jaid, kes soo­vi­vad õp­pi­da.
„Si­se­koo­li­tu­se raa­mes õp­pi­si­me ühe töö­ta­ja eest­ve­da­mi­sel kä­si­tööos­ku­si. Sel­lest sün­dis raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te kä­si­töö­näi­tus, mis ins­pi­ree­ris ka ko­gu­kon­da kü­las­ta­ma kä­si­töö töö­tu­ba,“ sõ­nas Ai­ra Jõõts.

Ta li­sas, et Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus on va­ne­maea­li­si õpe­ta­tud e-tee­nu­seid ka­su­ta­ma, oma töö­ta­jad on õp­pi­nud vi­deo fil­mi­mist, mon­tee­ri­mist, ava­li­kus­ta­mist, lu­ge­ja­män­gu jaoks joo­nis­tusp­rog­ram­mi ka­su­ta­mist: „Raa­ma­tu­ko­gus on po­si­tiiv­ne töök­lii­ma, ole­me mo­ti­vee­ri­tud kat­se­ta­ma uu­si väl­ja­kut­seid. Raa­ma­tu­ko­gu prio­ri­teet on ol­la uu­te os­kus­te oman­da­mi­sel ees­ku­juks ning ku­ju­ne­da kes­ku­seks, mis ühen­dab ko­gu­kon­na eri grup­pe ja pa­kub õp­pi­mis­või­ma­lu­si täis­kas­va­nu­te­le.“

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe, kes käis MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ju­ha­tu­se esi­me­helt An­ne­li Ka­nalt ja liik­melt Kris­ti­na Nur­me­ta­lult auhinda vas­tu võt­mas, üt­les aja­le­he­le, et raa­ma­tu­ko­gu on täis­kas­va­nu­te koo­li­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­ga And­ras tei­nud pi­de­valt koos­tööd ning kor­ral­da­nud mi­tu aas­tat täis­kas­va­nud õp­pi­ja nä­da­la raa­mes õpi­tun­de: „Eel­mi­sel aas­tal õp­pi­si­me pea­pae­la ku­du­ma, käesoleval aas­tal oli meil joo­ga­tund. Ole­me osa­le­nud ka And­ra­se koo­li­tu­sel, pro­pa­gee­ri­me raa­ma­tu­ko­gu kau­du täis­kas­va­nu­te õpet, ole­me tei­nud rek­laam­vol­di­kuid, in­nus­ta­nud õp­pi­ma ini­me­si, kel on ha­ri­dus­tee poo­le­li jää­nud.“
Eha Alt­mäe rõõ­mus­tas, et oma kol­lek­tii­vi lii­ge mär­kas raa­ma­tu­ko­gu tööd õp­pi­mi­se in­nus­ta­mi­sel.

„Kui kee­gi meie 9 töö­ta­jast soo­vib min­na eda­si õp­pi­ma, olen ala­ti pi­da­nud se­da vä­ga olu­li­seks ja toe­tan. Pa­kun koo­li­tu­si, et me töö­ta­jad end ha­rik­sid ja olek­sid kur­sis raa­ma­tu­ko­gu­ga seo­tud uuen­dus­te­ga. Kol­lek­tii­vi­si­se­selt kor­ral­da­me mo­ti­vat­sioo­ni­päe­vi, käi­me koos ka mat­ka­del, teat­ris, kor­ral­da­me töö­tu­be,“ rää­kis val­la­raa­ma­tu­ko­gu juht.

Har­ju­maa aas­ta õp­pi­jaks ni­me­ta­ti Rae val­la ela­nik Age Saks, kes ala­tes sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku koo­lis aja­loo­õpe­ta­ja­na. Aas­ta õp­pi­ja tiit­li päl­vis sel­le eest, et Tal­lin­na Ter­vis­hoiu Kõrg­koo­lis prak­ti­kas­pet­sia­lis­ti­na töö­ta­des ot­sus­tas oman­da­da täies­ti uue eria­la. Ta õp­pis Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­lis kon­diit­riks ning pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist oli ERAS­MUS+ abil 7 kuud prak­ti­kal Taa­nis, kus osa­les ka kon­diit­ri­te võist­lu­sel.

Ees­ti aas­ta õp­pi­ja, koo­li­ta­ja ja õpi­teo lau­reaa­did sel­gu­sid ree­del, 14. ok­toob­ril. Aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­lik tööand­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 21. ok­toob­ril. Har­ju­maalt esi­ta­tud kan­di­daat on Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu.

Eelmine artikkelRaasikul algab ÜVK ehitus
Järgmine artikkelAni­ja val­la noor­te­ko­gu kut­sub noo­ri lii­tu­ma