Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma­te ümar­laua tu­li­punk­tis oli krii­si­deks val­mi­so­lek

187
Anija valla külavanemate ümarlauas osalenud. Ees Voose külavanem ANDRUS NILISK ja Linnakse külavanem URVE KÜLV, taga Anija ja Kuusemäe külavanem MAREK SUIK, Rooküla esindanud MONIKA MADISON, volikogu esimees JAANUS KALEV, Voose Külaseltsi juhatuse liige TANEL TALVE, valla kultuurikeskuse juhataja VEIKO VEIERT, Salumetsa küla esindaja MAIRA VAHULA, Härmakosu külavanem VIKTOR KROPATŠJOV ning valla arendusjuht JANNE KALLAKMAA.

Tei­si­päe­val, 15. no­vemb­ril kut­sus Ani­ja val­la­va­lit­sus ka­heaas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas kok­ku kü­la­va­ne­ma­te ümar­laua.

„Va­he­peal on kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­sed jää­nud soi­ku, nüüd ta­ha­me ha­ka­ta neid taas re­gu­laar­selt kok­ku kut­su­ma. See on va­ja­lik, et va­he­ta­da vas­tas­tik­ku in­fot ning aru­ta­da olu­li­si tee­ma­sid,“ sõnas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ani­ja val­las on 31 kü­la, kü­la­va­ne­maid on 9, neist kolm on ka­he kü­la va­ne­mad. Li­saks on ühel kü­lal esin­da­jad. Kü­la­selt­se on küm­me­kond. Eel­mi­se nä­da­la ümar­lauas osa­le­sid kü­la­de esin­da­ja­test Lin­nak­se kü­la­va­nem Ur­ve Külv, Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem Ma­rek Suik, Här­ma­ko­su kü­la­va­nem Vik­tor Kro­patš­jov, Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk ja Voo­se Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Tal­ve, Sa­lu­met­sa kü­la esin­da­ja Mai­ra Va­hu­la ning Roo­kü­la esin­da­ja­na Mo­ni­ka Ma­di­son. Ümar­lauas osa­le­sid veel val­la­va­nem Rii­vo Noor, vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa ning val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Ka kü­lad saa­vad krii­si­deks val­mis­tu­da
Kok­ku­saa­mi­se pea­tee­ma oli val­mis­tu­mi­ne krii­si­deks. Rii­vo Noor te­gi üle­vaa­te val­la krii­si­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­sest. Pä­rast pääs­tea­me­ti kor­ral­da­tud Har­ju mit­me oma­va­lit­su­se ühist krii­siõp­pust toimus val­la krii­si­ko­mis­joni koo­so­le­k, kus aru­ta­ti lä­bi õp­pu­se käi­gus tu­vas­ta­tud kit­sas­ko­had. Koos­ta­ti ta­bel te­ge­vus­test, mi­da on va­ja, et ol­la val­mis või­ma­li­kuks krii­siks, kui näi­teks pi­ke­maks ajaks tu­leb jää­da elekt­ri­ta. Iga te­ge­vu­se juur­de li­sa­ti, kes sel­le eest vas­tu­tab ning ta­be­lis on ka lah­ter, mil­li­ne on tu­le­mus ehk ku­hu on te­ge­vu­se täit­mi­se­ga jõu­tud. Sõl­mi­tud on kok­ku­lep­ped Benu Keh­ra ap­tee­gi­ ja Coopi kauplusega, kel­le poo­le krii­si-o­lu­kor­ras saab pöör­du­da. Ees­ti Ja­hi­mees­te Selt­si­ga on kok­ku­le­pe, et kui te­le­fo­ni­si­de ei toi­mi, saab in­fo­va­he­tu­seks ka­su­ta­da nen­de raa­dio­sa­ge­du­si. Sel­gi­ta­tud on, kas val­la soo­ja­toot­jal ning Lil­lis asu­val pii­ma­far­mil on elekt­ri­kat­kes­tus­te pu­huks ge­ne­raa­to­rid, kas ja kus on ge­ne­raa­to­ri või­me­kus või val­mi­dus se­da luua, kus saab hoi­da ge­ne­raa­to­ri­te jaoks va­ru­tud kü­tust, kui suu­red on koo­li­de toi­du­va­rud ja nii eda­si.

„Pa­lu­si­me ka kü­la­va­ne­ma­tel te­ha oma kü­las koo­so­lek või ja­ga­da in­fot krii­si­val­mi­du­se koh­ta, et oleks tea­da, kel­lel on va­ja­du­sel või­ma­lik ap­pi min­na ATV, trak­to­ri, lu­me­saa­ni või moo­tor­sae­ga, ning kel­lel on ole­mas ge­ne­raa­to­rid. In­ter­ne­ti­le­helt al­li­kad.ee ta­suks vaa­da­ta, kas teie kü­la al­li­kad on sin­na kir­ja pan­dud, kui ei ole, pa­lun li­sa­ge,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta üt­les, et sel­li­ne tea­ve, kus on kir­jas kü­la või­me­kus krii­si­de kor­ral te­gut­se­da, tu­leks koon­da­da kü­la­va­ne­ma või kü­la­selt­si ju­hi kät­te: „Suu­re­ma krii­si kor­ral oma­va­lit­sus ko­he kõik­ja­le ei jõua, kü­la­del peaks ole­ma või­me­kus esial­gu oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma saa­da. Loo­da­me, et järg­mi­ses ümar­lauas on roh­kem kü­la­va­ne­maid või ak­tiiv­seid ini­me­si kü­la­dest, et meil oleks igas kü­las kon­tak­ti­sik, kel­le­ga krii­si kor­ral ühen­dust võt­ta.“ Val­la­va­nem märkis, et igaüks, hoo­li­ma­ta sel­lest, kus ta elab, võiks ko­ju mu­ret­se­da seits­me päe­va vee- ja toi­du­va­rud ning muu toi­me­tu­le­kuks hä­da­va­ja­li­ku.

Ta­nel Tal­ve, kes on ka Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant ju­ha­tu­se lii­ge, arvas, et ka kü­la­ma­ja­des võiks ol­la või­me­kus saa­da krii­sis­taa­pi­deks, ning tea­tas, et kõ­ne all on ol­nud või­ma­li­kud toe­tus­meet­med kü­la­des­se ge­ne­raa­to­ri­te ost­mi­seks.

Keh­ra päe­va ase­mel Ani­ja val­la päev?
Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert te­gi kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas üle­vaa­te, mil­li­seid ko­gu­kond­lik­ke üri­tu­si Ani­ja val­las kor­ral­da­tak­se. Need on pea­mi­selt jaa­ni­tu­led, ko­du­koh­vi­ku­te päe­vad, ühi­sed tal­gud, Keh­ra päev ja Aeg­vii­du pe­re­päev. Ta kü­sis kü­la­liid­ri­telt, mil­li­seid et­te­võt­mi­si ja kui­das võiks veel kor­ral­da­da ning te­gi et­te­pa­ne­ku iga-aas­ta­se Keh­ra päe­va ase­mel te­ha tu­le­va aas­ta 10. juu­nil Keh­ras Ani­ja val­la päev, mi­da edas­pi­di ha­ka­taks lä­bi vii­ma val­la eri pai­gus. See ai­taks te­ma hin­nan­gul val­la ko­gu­kon­di ühen­da­da ning toetada nii­ni­me­ta­tud meie tun­de tek­ki­mi­st, mil­lest oleks ka­su ka krii­si olu­kor­ras.

Kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas olid kõ­ne all ka tee­de olu­kord, ühist­rans­port, tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­ne, puh­ta joo­gi­vee kät­te­saa­da­vus, kerg­liik­lus­tee­de ehi­ta­mi­ne.

Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa rää­kis, kui­das saab kü­la­de­le ka­su­lik ol­la Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus. Ta tut­vus­tas ka Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tun­nus­ta­mi­se kor­ra eel­nõud ning sel­gi­tas, kui­das on kü­la­del või­ma­lik saa­da val­laee­lar­vest ühis­te­ge­vu­seks toe­tust.

„Kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­sed võik­sid ha­ka­ta toi­mu­ma kord kvar­ta­lis. Lep­pi­si­me kok­ku, et järg­mi­ne ümar­laud on 7. veeb­rua­ril. Loo­da­me, et siis on osa­le­jaid roh­kem. Koh­tu­mis­pai­ka veel ei tea, üks idee on ha­ka­ta kok­ku­saa­mi­si kor­ral­da­ma eri kü­la­des, et tei­sed kü­la­va­ne­mad saak­sid nä­ha, kui­das seal on ühis­te­ge­vust kor­ral­da­tud,“ lau­sus Jan­ne Kal­lak­maa.

Eelmine artikkelValmisolek kriisiks
Järgmine artikkelKogu­kon­na et­te­val­mis­tus krii­siks