Anija valla külade ja vabaühenduste ümarlaua peateemad olid turvalisus ja elanikkonnakaitse

26
Anija vallamaja.

Kol­ma­päe­val, 20. sep­temb­ril Ani­ja val­la­ma­jas toi­mu­nud val­la kü­lae­sin­da­ja­te ja va­baü­hen­dus­te ümar­laual osa­le­sid 19 ini­mest. Li­saks kü­la­va­ne­ma­te­le, kü­la­selt­si­de, val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­le olid ümar­lau­da kut­su­tud ka piir­kon­na po­lit­sei­ni­kud ning pääs­te­ko­man­do pea­lik.

Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem Ivo Roo­si­mä­gi ja piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu rää­ki­sid, mil­lis­te prob­lee­mi­de­ga on po­lit­seil tul­nud vii­ma­sel ajal kõi­ge roh­kem te­ge­le­da. Nad mär­ki­sid ka, et elu­kesk­kon­na tur­va­li­sus al­gab igaü­hest en­dast, see­tõt­tu on olu­li­ne ol­la sea­du­se­kuu­le­kas, keh­tes­ta­tud ees­kir­ju mit­te rik­ku­da. Me kõik ole­me kel­le­le­gi ees­ku­juks, rõ­hu­ta­sid po­lit­sei­ni­kud. Näi­teks sõi­du­ki­juht, kel­le­ga koos rei­si­vad lap­sed, ku­jun­dab oma käi­tu­mi­se­ga ka las­te tu­le­vast liik­lus­käi­tu­mist.

Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kud kõ­ne­lesid veel, et iga­su­gus­test rik­ku­mis­test tu­leks an­da tea­da po­lit­sei­le. Rik­ku­mi­sest, mis va­jab ko­hest sek­ku­mist, tu­leb an­da tea­da häi­re­kes­ku­se hä­daa­bi­numb­ri­le 112 he­lis­ta­des. Prob­lee­mi­dest-rik­ku­mis­test, mis ei ole nii pa­ki­li­sed, saab po­lit­sei­nik­ke tea­vi­ta­da kir­ja teel.

Val­la­va­lit­su­se aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa tut­vus­tas si­se­mi­nis­tee­riu­mi ja sih­ta­su­tu­se Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­tal käi­vi­ta­tud ko­da­ni­ku­ühis­kon­na in­no­vat­sioo­ni­fon­di taot­lus­voo­ru. Tu­le­ne­valt jul­geo­le­kuo­lu­kor­rast on tä­na­vu foo­ku­ses ela­nik­kon­na­kait­se ja sel­le või­me­ku­se tõst­mi­ne ko­ha­li­kul ta­san­dil. Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da ela­nik­kon­na­kait­se va­ja­dus­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks mõel­dud aru­te­lu­de lä­bi­vii­mi­seks, kuid ka mõ­ne tee­nu­se või eks­pert­hin­nan­gu tel­li­mi­seks, trü­kis­teks, in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks.

Iga ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koh­ta on mak­si­maal­ne toe­tus­sum­ma, mil­le pii­res on või­ma­lus taot­lu­si esi­ta­da. Ani­ja val­la­le on eral­da­tud 4132,11 eu­rot. Toe­tust saa­vad taot­le­da ava­li­kes hu­vi­des te­gut­se­vad mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud ja selt­sin­gud ku­ni 30. no­vemb­ri­ni kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus­te me­net­le­mi­se in­fo­süs­tee­mi kau­du. Taot­lu­ses­se tu­leb li­sa­da toe­tu­se ka­su­ta­mi­se ees­märk ja seo­tus ela­nik­kon­na­kait­se­ga, va­ja­lik on ka oma­va­lit­su­se kin­ni­tus­ki­ri.

Ela­nik­kon­na­kait­se va­ja­dus­te väl­ja­sel­gi­ta­mis­se ja toe­tu­se taot­le­mi­se koos­ta­mis­se tu­leb kaa­sa­ta ka pääs­tea­me­ti esin­da­ja. Ümar­lauas osa­le­nud Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Jaa­nus Jaa­go te­gi et­te­pa­neku kor­ral­da­da ela­nik­kon­na­kait­sest koos­olek kü­la­va­ne­ma­te­le, kes viik­sid tee­ma oma ela­ni­ke­ni. See­jä­rel saaks ühi­selt ot­sus­ta­da, mil­li­seid te­ge­vu­si oleks va­ja ela­nik­kon­na­kait­se alal edas­pi­di te­ha.

Voo­se kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Tal­ve ütles, et Voo­sel kor­ral­da­ti kü­la­koo­so­lek, kus rää­gi­ti krii­si­val­mi­du­sest ning pä­rast se­da ot­sus­ta­ti kü­la­le os­ta ge­ne­raa­tor.

Ümar­lauas le­pi­ti kok­ku, et koos­töös Ko­du­kant Har­ju­maa­ga kor­ral­da­tak­se kü­la­va­ne­ma­te­le ja teis­te­le ko­gu­kon­na­liid­ri­te­le ning oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le kok­ku­saa­mi­ne pääs­te­a­me­ti töö­ta­ja­te­ga. Koh­tu­mi­se kesk­mes on ko­gu­kon­na ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se va­he­li­ne koos­töö krii­si­deks val­mis­tu­mi­sel. Ar­va­ti, et kok­ku­saa­mi­se­le võiks kaa­sa­ta ka Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ko­se val­la kü­la­de ja oma­va­lit­sus­te esin­da­jad.

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert tut­vus­tas Ani­ja val­la kul­tuu­ri­ka­va 2024+ koos­ta­mi­se põ­hi­mõt­teid ning kut­sus kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­jaid üles li­sa­ma üri­tu­sed in­ter­ne­ti­le­he­le ani­ja­val­la­kul­tuur.ee, et väl­ti­da sa­ma­le sihtg­ru­pi­le mõel­dud üri­tus­te üheaeg­set toi­mu­mist.

Eelmine artikkelAegviidu lasteaia renoveerimishange nurjus
Järgmine artikkelKorvpalli viskevõistlus „Öö sops 2023“ Kolgas