Korvpalli viskevõistlus „Öö sops 2023“ Kolgas

145
Laste paremik Haava Talts ja Karl Sebastian Silman.

MTÜ Kol­ga Sport kor­ral­das Kol­ga pal­li­väl­ja­kul 16. sep­temb­ril korv­pal­li vis­ke­võist­lu­sed „Öö sops 2023“. Osa­le­jaid oli kok­ku 24.

Võist­lus al­gas õh­tul kell 20 va­ba­vi­se­te­ga. Es­malt võist­le­sid lap­sed. Neil tu­li 2,6 meet­ri kõr­gu­sel asu­vas­se las­te­kor­vi te­ha 10 vi­set. Viie ta­ba­mu­se­ga oli tüd­ru­ku­test pa­rim Haa­va Talts ja nel­ja ta­ba­mu­se­ga või­tis pois­test Karl Se­bas­tian Sil­man.

Nor­maal­kõr­gu­sel asu­vas­se kor­vi tu­li vi­sa­ta 2×10 vi­set, sum­mad lii­de­ti ning pa­re­mus­jär­jes­tusest pää­se­sid poo­led eda­si võist­le­ma ja te­gid veel 10 vi­set. Üld­võit­jaks tu­li Vei­ko Sil­man, kes ta­bas 30 vis­kest 24. Nais­test oli pa­rim Kai­rit Kurg, kes ta­bas 20 vis­kest 7, ja noor­mees­test Mait Mih­kel Sest­verk, kes ta­bas 30 vis­kest 17.

See­jä­rel män­gi­sid noo­red ja va­nad me­hed 3×3 tä­na­va­korv­pal­li. „Öö sops 2023“ lõp­pes õh­tul pä­rast kel­la küm­met.

MTÜ Kol­ga Sport ju­ha­tu­se lii­ge Erik Jär­vi ütles, et sop­su-võist­lus tu­leb ka aas­ta pä­rast, aga val­gel ajal ja teis­te reeg­li­te­ga.

Eelmine artikkelAnija valla külade ja vabaühenduste ümarlaua peateemad olid turvalisus ja elanikkonnakaitse
Järgmine artikkelLeaderi-toel valmisid Lahemaa rahvuspargi turismivideod