Ani­ja val­la ko­gu­kon­da­de ümar­lauas tut­vus­ta­ti loo­me­tal­gu­te ideed

43
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de tä­na­vu­ne tei­ne ümar­laud toi­mus es­mas­päe­va, 15. mai õh­tul Pik­va kü­las Va­na-Tõl­la peo­ma­jas. Külaseltside ja teiste vabaühenduste esindanaid oli kohal 15. En­ne koo­so­le­ku al­gust te­gi peo­ma­ja ja sel­le juur­de ra­ja­ta­va ho­tel­li oma­nik Tar­vo Ree nei­le ring­käi­gu.

Val­la aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa tut­vus­tas Sot­siaal­se In­no­vat­sioo­ni La­bo­ri pro­jek­ti „Ko­gu­kon­na koos­loo­me la­bor“, mil­le ees­märk on või­mes­ta­da oma­va­lit­sus­tes koos­tööd ko­gu­kon­da­de­ga ning aren­da­da ühi­selt ko­gu­kon­da­de koos­töö­võr­gus­tik­ke ja koos­loo­mep­lat­vor­me. Ani­ja vald kan­di­dee­ris pro­jek­ti teist kor­da, eel­mi­sel aas­tal töö­tas osa­le­nud tiim pro­jek­ti käi­gus väl­ja mu­de­lit, kui­das Aeg­vii­du piir­kon­na ini­me­sed pa­re­mi­ni val­lael­lu kaa­sa­ta. Sel­le tu­le­mu­se­na moo­dus­ta­ti MTÜ Aeg­vii­du Aeg, mis koos­tab piir­kon­na in­fo­leh­te ja tal­le­tab ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri­lu­gu.

Tä­na­vu ap­ril­list aas­ta lõ­pu­ni kest­vas pro­jek­tis osa­le­vad Ees­ti 10 oma­va­lit­sust. Ani­ja val­la pro­jek­ti­mees­kon­nas on li­saks Jan­ne Kal­lak­maa­le val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert, MTÜ Aeg­vii­du Aeg ju­ha­tu­se lii­ge Tii­na Lõu­gas ning Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe. Pro­jek­ti raa­mes on sel­le lä­bi­vii­ja­te­ga iga­kui­sed vir­tuaal­sed koh­tu­mi­sed ning pro­jekt lõ­peb ka­he­päe­va­se prak­ti­li­se koo­li­tu­se­ga Tal­lin­nas.

Iga osa­lev mees­kond püs­ti­tab pro­jek­ti al­gu­ses ees­mär­gi, mi­da soo­vi­tak­se el­lu viia.

„Meie soo­vi­me kõi­ge­pealt täien­da­da oma kü­la­de ja va­baü­hen­dus­te lis­ti, et nei­le mõel­dud in­fo jõuaks ko­gu­kon­da­des­se. Suu­rem üle­san­ne on viia sep­temb­ris lä­bi koos­loo­me­päev,“ üt­les Jan­ne Kal­lak­maa.

Koos­loo­me­päe­val ehk loo­me­tal­gu­tel on ka­vas aru­ta­da kü­la­dest-ko­gu­kon­da­dest ja va­baü­hen­dus­test esi­ta­tud ideid, va­li­da neist ühi­selt mõ­ned, mi­da el­lu viia või jät­ka­ta ning mi­da või­ma­lu­sel ka ra­has­ta­tak­se: „Au­gus­tis saa­da­me va­baü­hen­dus­te­le kü­si­mu­sed, et nen­de et­te­pa­ne­kuid ja soo­ve tea­da saa­da. Soo­vi­me, et need olek­sid et­te­võt­mi­sed, mi­da ko­gu­kon­nad ise ta­ha­vad, mit­te val­la­va­lit­sus ei pres­si pea­le. Näi­teks oli vä­ga äge et­te­võt­mi­ne üle­val­la­li­ne Ani­ja Lü­li­ti, ehk on ko­gu­kon­da­des hu­vi sel­le­ga jät­ka­ta.“

Kui­das ja mil­lis­te kri­tee­riu­mi­de alu­sel pa­ri­maid ideid ha­ka­tak­se sõe­lu­ma, po­le Jan­ne Kal­lak­maa sõ­nul veel lõp­li­kult sel­ge, loo­me­tal­gu­te kont­sept­sioon pan­nak­se pai­ka koos­loo­mep­ro­jek­ti juu­ni­kui­sel kok­ku­saa­mi­sel.

Ko­gu­kon­da­de ümar­laual kõ­nel­di ka suu­re­ma­test kul­tuu­ri-ü­ri­tus­test, mis val­las tä­na­vu ke­va­del-su­vel toi­mu­vad. Neid tut­vus­tas kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert. Aru­ta­ti, kas juu­nis Keh­ra par­gis toi­muv tra­dit­sioo­ni­li­ne laa­da-, spor­di­võist­lus­te ja kont­ser­ti­de­ga et­te­võt­mi­ne ni­me­ta­da üm­ber Ani­ja val­la päe­vaks või jät­ka­ta sel­le kor­ral­da­mist Keh­ra päe­va ni­me all. Ot­sus­ta­ti, et tä­na­vu tehakse Ani­ja val­la päe­va ni­me all, edas­pi­di­ne ni­mi ot­sus­ta­tak­se sel­le jär­gi, kui­das rah­vas soo­vib.

Jan­ne Kal­lak­maa an­dis tea­da, et val­la aren­gu­kav­va, mi­da täien­da­tak­se igal aas­tal, oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid 3. au­gus­ti­ni. Pik­va ja Ara­va kü­la­de te­ge­mi­si-toi­me­ta­mi­si tut­vus­tas MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu ju­ha­tu­se lii­ge Er­ko Kruu­sa­mä­gi.

Kü­la­de-ko­gu­kon­da­de järg­mi­ne ümar­laud on au­gus­tis või sep­temb­ris koos loo­me­tal­gu­te­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu aren­dus­juht ja ju­rist lah­ku­vad ame­tist
Järgmine artikkelRum­mu uus kü­la­va­nem on CRIS­TEL SOID­LA