Ani­ja val­la ela­ni­kud saa­vad osa­le­da ra­hu­lo­lu pi­loo­tuu­rin­gus

72
Anija vald.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ja kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­mu­sel viib OÜ Hei­Väl lä­bi elu­kesk­kon­na ra­huo­lu-uu­rin­gut. Pi­loot­kü­sit­lus on suu­na­tud Ees­ti 13 oma­va­lit­su­se­le-piir­kon­na­le, Har­ju­maalt Ani­ja val­la, Kii­li val­la ja Maar­du lin­na ela­ni­ke­le.

„Esi­me­se ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te elu­kesk­kon­da uu­ri­va kü­sit­lu­se viis aas­ta al­gu­ses lä­bi sta­tis­ti­kaa­met. Ta­he­ti saa­da ta­ga­si­si­det hal­dus­re­for­mi­le, kui­das ha­jaa­sus­tu­se ela­ni­kud on suur­tes hal­du­sük­sus­tes ra­hul. Te­gi­me se­da kü­si­mus­tik­ku na­tu­ke üm­ber, pa­ran­da­si­me me­too­di­kat. Meie uu­ring on ot­se­selt suu­na­tud sel­leks, et vas­tus­te põh­jal oleks või­ma­lik te­ha ava­li­ku­le sek­to­ri­le konk­reet­seid pa­ren­du­set­te­pa­ne­kuid,“ rää­kis An­na-Kai­sa Adam­son OÜst Hei­Väl.

Uu­rin­gu va­lim koos­ta­ti sel­li­selt, et eel­mi­se kü­sit­lu­se tu­le­mus­te põh­jal ar­ves­ta­ti sta­tis­ti­li­selt kesk­mi­se ra­hu­lo­lu. Oma­va­lit­su­sed pan­di kesk­mi­se ra­hu­lo­lu in­dek­si põh­jal pin­ge­rit­ta. Pi­lootp­ro­jek­ti va­li­mis­se võe­ti 3 oma­va­lit­sust või piir­kon­da kõr­ge­ma ra­hu­lo­lu­ga alast, 3-4 pin­ge­rea kes­kelt, sa­ma ­pal­ju ka lõ­pust. Ani­ja vald kuu­lus eel­mi­se kü­sit­lu­se põh­jal kesk­mi­se ra­hu­lo­lu­ga oma­va­lit­sus­te hul­ka. Ka Hei­Vä­li uu­rin­gu­ga soo­vi­tak­se tea­da, mil­li­ne on ela­ni­ke hin­nang neid ümb­rit­se­va elu­kesk­kon­na ja ava­li­ke tee­nus­te koh­ta ning ko­gu­da ideid ja et­te­pa­ne­kuid kü­sit­lu­san­kee­di täien­da­mi­seks. Kü­sit­lu­se­le saa­vad vas­ta­ta ka kõi­gi teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­kud: „Nen­de vas­tus­te põh­jal te­hak­se hil­jem eral­di ana­lüüs. Prae­gu­ses eta­pis on vä­ga olu­li­ne, kui ini­me­sed an­na­vad mei­le ta­ga­si­si­det kü­si­mus­ti­ku koh­ta, kas ja kui­das saak­si­me se­da pa­re­maks te­ha, mil­li­sed kü­si­mu­sed po­le nen­de mee­lest va­ja­li­kud. Pi­loot­kü­sit­lu­se põh­jal ot­sus­ta­me, kas on va­ja kü­si­mus­tik­ku veel muu­ta.“

Tu­le­mus­te alu­sel koos­ta­tak­se re­gu­laar­se uu­rin­gu täp­sus­ta­tud me­too­di­ka, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se edas­pi­di re­gu­laar­selt lä­bi vii­ma Ees­ti ela­ni­ke ra­hu­l­olu­kü­sit­lu­si.

Kü­sit­lu­se­le saab vas­ta­ta in­ter­ne­tis, link on Hei­Väl Con­sul­tin­gu Fa­ce­boo­ki le­helt. Kü­sit­lus on ano­nüüm­ne, vas­ta­ta saab 22. det­semb­ri­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu pas­to­raa­di suur val­ge saal on val­mis
Järgmine artikkelCovid-19 vii­ru­sest Ida-Har­jus