Kuu­sa­lu pas­to­raa­di suur val­ge saal on val­mis

525
Ar­hi­tekt ALEK­SAN­DER SKO­LI­MOWS­KI tun­nus­tab, et pas­to­raa­di­maj­ja ra­ja­tud saal on just sel­li­ne, na­gu et­te ku­ju­tas. Tegemata on veel peegellagi.

„Edas­pi­di saab pas­to­raa­dis üri­tu­si kor­ral­da­da ka kül­mal ajal, kü­te töö­tab, teh­tud on esik, saal, tua­lett­ruu­mid, köök ca­te­rin­gi jaoks,“ üt­leb Lau­rent­siu­se Selt­si juht SU­LEV VALD­MAA.

Kuu­sa­lu pas­to­raa­di taas­ta­misp­ro­jek­ti au­tor, ar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki Pu­di­soolt sõ­nab, et on ra­hul – ma­ja taas­ta­mi­se plaa­ni viiak­se el­lu ta­sa­pi­si ja ju­pi­kau­pa, kuid pea­mi­ne, et as­jad lii­gu­vad.

Lau­päe­val pas­to­raa­ti kü­las­ta­nud pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma tun­dis EELK Kuu­sa­lu ko­gu­du­se Jaa­nus Ja­la­ka sõ­nul rõõ­mu, et ma­ja kor­ras­ta­tak­se. Kui pea­piis­kop viimati pas­to­raa­dis käis, oli saa­lis muld­põ­rand ja ma­ja külm.

Roh­kem kui kuus aas­tat ta­ga­si, 24. ap­ril­li õh­tul 2014 jäl­gis Kuu­sa­lu ale­vi­ku rah­vas, kui­das tu­le­kah­ju hä­vi­tas pas­to­raa­di­hoo­net. Ühi­selt pääs­te­ti ma­jast ki­ri­ku­raa­ma­tud, maa­lid, hõ­be- ja ti­nae­se­med, raa­ma­tu­ko­gu ja ka re­liik­via. Ära põ­le­sid ka­tus ja pöö­nin­guo­sa, põ­len­gus sai kan­na­ta­da ko­gu ma­ja.

Pas­to­raat kuu­lub EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le. Aas­ta­tel 1792-1798 ehi­ta­tud ma­ja taas­ta­mi­sest ha­ka­ti rää­ki­ma ko­he tu­le­kah­ju­le järg­ne­nud päe­val. Es­malt tu­li hoo­ne põ­len­gu­järg­selt pu­has­ta­da, osa­li­selt lam­mu­ta­da ning pan­di aju­ti­ne ka­tus. Ku­na ma­ja on muin­sus­kait­se all, on ehi­tus­töö­de­le kind­lad nõu­ded.

Jaa­nua­ris 2015 sai pas­to­raat uue ka­tu­se ja be­too­nist va­he­lae, ku­lus 141 000 eu­rot. Kuu­sa­lu vald an­dis sel­leks 50 000 koos rah­valt an­ne­tus­test ko­gu­tud li­gi 7000 eu­ro­ga, riik eral­das 40 000 eu­rot ja Kuu­sa­lu ko­gu­dus sa­mu­ti 40 000 eu­rot, li­saks muud an­ne­tu­sed.

Järg­ne­sid tööd MTÜ Lau­rent­siu­se Selts eest­ve­da­mi­sel. Mit­mel kor­ral on toe­tust saa­dud EK­RE po­lii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast. Kaks aas­tat ta­ga­si eral­da­ti 4000 eu­rot fas­saa­di kor­da­te­ge­mi­seks, tä­na­vu­sest rii­giee­lar­vest 10 000 eu­rot si­se­töö­deks ja hil­ju­ti ava­li­kus­ta­ti, et tu­le­va aas­ta rii­giee­lar­vest saab veel 8000 eu­rot taas­ta­mis­töö­de jät­ka­mi­seks.

Lau­rens­tiu­se Selt­si juht SU­LEV VALD­MAA sei­sab uu­de saa­li tel­li­tud kõ­ne­pul­dis.

Lau­rent­siu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa, kes ko­ha­li­kel va­li­mis­tel va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se EK­RE ni­me­kir­jast, üt­leb, et uue ka­tu­se­ra­ha abil on plaa­nis kor­da te­ha ka pas­to­raa­di ta­gu­mi­ne fas­saad ja ot­sa­sei­nad, EK­RE esi­me­se toe­tu­se­ga kor­ras­ta­ti esi­sein. Si­se­töö­deks an­tud mul­lu­se toe­tu­se eest pu­has­ta­ti ja kon­ser­vee­ri­ti pas­to­raa­di­ma­ja man­tel­kors­ten, re­mon­di­ti fua­jee ja teh­ti WCd, hoo­nes on elek­ter ja ve­si. Kor­da sai ka üks tu­ba saa­li kõr­valt, mis on küm­neks aas­taks an­tud Lau­rent­siu­se Selt­si­le ta­su­ta ka­su­ta­mi­seks kon­to­ri­ruu­mi­na.

Ka­hest toast teh­tud val­ge saal
Suu­rim muu­tus võr­rel­des põ­len­gueel­se aja­ga on maj­ja ra­ja­tud saal ka­hest kõr­vu­ti aset­se­nud toast. Se­ni toi­mu­sid pas­to­raa­di­ma­jas kor­ral­da­tud koo­so­le­kud-kon­ve­rent­sid ka­mi­na­toas, ku­hu mah­tus 30-40 ini­mest. Saal ma­hu­tab sa­da­kond ini­mest, saab te­ha rah­va­roh­ke­maid üri­tu­si.

Su­lev Vald­maa kir­jel­dab, et saa­li re­mont al­gas 2019. aas­tal tä­nu pas­to­raa­dis ela­nud kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si ku­ju val­mi­mi­se suur­toe­ta­ja­le, Sak­sa or­ga­ni­sat­sioo­ni­le Bal­tisc­he Bau­denk­mä­ler. Abi­li­sed Sak­sa­maalt lu­ba­sid an­da re­mon­di­ra­ha, et Eduard Ah­ren­si­le pü­hen­da­tud 5. konv­rent­si saaks lä­bi viia pas­to­raa­dis. Kok­ku ku­lus saa­li­le siis 3000 eu­rot, kor­ras­ta­ti põ­rand ja sei­nad, ruu­mi pan­di elek­ter.

„Käi­sin oda­va­maid ma­ter­ja­le ot­si­mas, tõin ko­ha­le, leid­si­me sood­said la­hen­du­si. Fir­mad, kel­lelt pak­ku­mi­si pa­lu­si­me, kü­si­sid pal­ju suu­re­maid sum­ma­sid,“ rää­gib Lau­rent­siu­se Selt­si juht.

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sest eel­ar­vest sai Lau­rent­siu­se Selts rii­gilt val­da­de­le-lin­na­de­le an­tud in­ves­tee­rin­gu­te toe­tu­sest 30 000 eu­rot saa­li re­mon­di jät­ka­mi­seks. Kõi­ge kal­li­maks ku­ju­nes põ­rand, mil­le ar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki ka­van­das val­ge­kir­ju­test kuue­kan­di­lis­test plaa­ti­dest.

„Põ­ran­dap­laa­did saa­de­ti ot­se His­paa­niast, va­li­si­me ka­ta­loo­gi kau­du, su­vel too­di ko­ha­le. Plaa­te tel­li­si­me kok­ku 90 ruut­meet­ri­le, maks­ma läk­sid need koos ko­ha­le toi­me­ta­mi­se­ga um­bes 3500 eu­rot, hind ku­ju­nes olu­li­selt oda­vamaks kui Ees­tist os­tes. Kor­da on teh­tud la­gi ja sei­nad. Us­telt ja ak­na­lau­da­delt on va­nad vär­vi­ki­hid ma­ha võe­tud, näeb ori­gi­naal­pui­tu.

Põ­len­gus kan­na­ta­da saa­nud pas­to­raa­di­hoo­ne ta­gu­mi­ne sein ja ot­sa­sei­nad on plaa­nis kor­da te­ha po­lii­ti­li­se ka­tu­se­ra­ha eest.

Man­tel­kors­ten on ülevalt ot­sast kae­tud, su­le­tud on ka pääs pöö­nin­gu­le, mis tä­hen­dab, et enam po­le suurt soo­ja­ka­du. Pas­to­raa­dis võib ha­ka­ta kor­ral­da­ma kont­ser­te ja eten­du­si, on ole­mas näit­le­ja­te­le riie­tu­mis­koht. Te­ge­ma­ta jäid pee­gel­laed, nii ni­me­ta­tak­se lae ja sei­na kaar­jaid kok­ku­puu­te­punk­te. Nen­de ase­mel on prae­gu lae all veel nä­ha pal­ja pae­sei­na trii­pe. Pee­gel­lae pa­nek on nii as­ja­tund­lik töö, et töid teos­tav fir­ma Si­mi­lar se­da käe­so­le­val aas­tal et­te ei võt­nud. Va­ba ra­ha eest kor­ras­ta­si­me köö­giks ka­van­da­ta­va ruu­mi ning keld­ri­le va­ri­ka­tu­se ja uk­se, pa­ni­me elekt­ri keld­ris­se. Pee­gel­la­gi tu­leb tel­li­da edas­pi­di ja lei­da sel­leks va­ja­lik sum­ma,“ kir­jel­dab Su­lev Vald­maa.

Ta mär­gib, et ar­hi­tekt on ka­van­da­nud saa­li­le ka pre­ten­sioo­ni­ka ta­pee­di, mil­le üks rull mak­sab 50 eu­rot, kok­ku ku­lub 4000 eu­rot. Ta­pee­di saaks pan­na siis, kui ko­gu ma­ja soe ja kor­ras. Res­tau­ree­ri­da tu­leks ka saa­li kah­he­la­hi.

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sest li­saee­lar­vest an­ti Lau­rent­siu­se Selt­si­le 12 200 eu­rot pas­to­raa­di gaa­si­kü­te­süs­tee­mi jaoks. See sum­ma on Su­lev Vald­maa sõ­nul val­la­le ta­ga­si kan­tud, sest ko­gu­du­se soo­vil va­li­ti neid töid te­ge­ma fir­ma Pro­fi­team, kes pa­ni va­rem gaa­si­küt­te ki­ri­kus­se ja ko­gu­du­se­maj­ja. Ku­na val­la­ra­ha ka­su­ta­mi­ne eel­dab pa­ri­ma pak­ku­mi­se va­li­mist, aga se­da ei teh­tud, ra­has­tab küt­te­süs­tee­mi pai­gal­da­mist ko­gu­dus. Gaa­si­ka­tel ju­ba töö­tab, pan­dud on põ­ran­da­kü­te ja lä­hia­jal sea­tak­se loo­de­ta­vas­ti pai­ka ka ra­diaa­to­rid, li­sab ta.

Alek­san­der Sko­li­mows­ki tun­nus­tab: „Su­lev Vald­maa ja Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas on tei­nud tõ­hu­sat tööd ma­ter­ja­li­de ja ra­ha leid­mi­sel. Ruu­mid re­mon­ti­nud ehi­tus­fir­ma Si­mi­lar on vä­ga tub­li, pas­to­raa­di re­mon­di­töö­de juht Mai­la Ka­lais kü­sib üle, kui mil­les­ki kaht­le­ma hak­kab. Si­mi­la­ri töö­mees Mai­rold Tä­nav on vä­ga hea käe­ga, teeb tööd sü­da­me­ga, tu­le­mus on su­per. Kõik on se­ni väl­ja tul­nud nii, na­gu et­te ku­ju­ta­sin. Muin­sus­kait­se print­siip on, et mi­da saab, se­da tu­leb säi­li­ta­da ja nii me ka tee­me.“

Su­lev Vald­maa: „Alu­mi­sest kor­ru­sest üle poo­le on kor­ras. Na­gu olen va­rem­gi öel­nud, sel­lest hoo­nest tu­leb Põh­ja-Ees­ti pärl. Ju­ba prae­gu on pas­to­raa­di taas­ta­mis­se pan­dud nii pal­ju ava­lik­ku ra­ha, et see peab jää­ma ava­lik­ku ka­su­tus­se. Jõu­lu­de ajal on plaa­nis ma­ja rah­va­le ava­da, et näi­da­ta, mi­da ole­me jõud­nud ära te­ha. Siis saab saa­lis ka suu­rest te­le­rist vaa­da­ta, kui­das on põ­len­gu jä­rel ko­ris­ta­tud ja järk-jär­gult ehi­ta­tud. Lau­rent­siu­se Selts on oma pa­nu­se and­nud, kui vä­lis­sei­nad kor­ras, võik­si­me lõ­pe­ta­da. All­kor­ru­sel on kor­ras­ta­ma­ta veel fua­jeest va­sa­kul viis tu­ba ja pa­re­mal pool kaks tu­ba, mil­le uk­sed ava­ne­vad saa­li. Kel­lel hu­vi, võiks toe­ta­da mõ­ne toa re­mon­ti.“

Pas­to­raa­di taas­ta­mis­töö­de­le on se­ni ku­lu­nud kok­ku li­gi 200 000 eu­rot, va­ja lä­heks veel um­bes 300 000 eu­rot, mär­gib ta.

Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tõ­deb, et suur mu­re on veel, mis ko­gu hoo­nest edas­pi­di saab. Aru­ta­tud on, et sin­na võiks te­ha ore­li­kes­ku­se koos Ah­ren­si kee­le- või kon­ve­rent­si­kes­ku­se­ga.

 

Eelmine artikkelODE PÜR­GI­LE Er­ne­sak­sa sti­pen­dium 
Järgmine artikkelAni­ja val­la ela­ni­kud saa­vad osa­le­da ra­hu­lo­lu pi­loo­tuu­rin­gus