Ani­ja val­la ela­ni­ke­le ha­ka­tak­se kiir­kom­post­reid ja­ga­ma lä­hi­päe­vil

135
Anija vallamaja.

Sel­lel nä­da­lal jõua­vad Ani­ja val­da tel­li­tud bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kiir­kom­post­rid. Ma­jao­ma­ni­kud, kes eel­mi­sel aas­tal aval­da­sid soo­vi kom­post­ri saa­mi­seks, pea­vad soo­vi kin­ni­ta­mi­seks täit­ma elekt­roo­ni­li­se taot­lus­vor­mi.

Möö­du­nud sü­gi­sel taot­les Ani­ja val­la­va­lit­sus KI­Kist toe­tust ela­ni­ke­le aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks mõel­dud bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te ter­mo- ehk kiir­kom­post­ri­te ning kon­tei­ne­ri­te ost­mi­seks. Ela­ni­kelt kü­si­ti eel­soo­ve, et saa­da tea­da, kui pal­ju­de kom­post­ri­te-kon­tei­ne­ri­te jaoks ra­ha taot­le­da. Nen­de põh­jal esi­ta­ti KI­Ki­le taot­lus 260 kom­post­ri ja 3 kon­tei­ne­ri ost­mi­seks. KIK eral­das Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le sel­leks 47 298,66 eu­rot.

Kom­post­ri­te ja kon­tei­ne­ri­te ost­mi­seks kor­ral­das val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke. Sel­le või­tis Klee­noil Ees­ti OÜ, kel­le pak­ku­mi­ne oli 72 845,76 eu­rot. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak mär­kis, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga, mil kü­si­ti hin­na­pak­ku­mi­si KI­Ki taot­lu­se jaoks, on kom­post­ri­te hin­nad tõus­nud.

„Han­ke­ga tu­li ühe kom­post­ri hin­naks 279 eu­rot. Ela­ni­kud pea­vad sel­le eest maks­ma siis­ki 75 eu­rot. Ka val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pro­jek­ti toe­ta­da ning mak­sa­me üle 20 eu­ro iga kom­post­ri koh­ta, et need ei lä­heks ini­mes­te­le lii­ga kal­liks,“ üt­les ta.

Need, kes aval­da­sid eel­mi­sel aas­tal soo­vi ja täit­sid kom­post­ri saa­mi­seks eel­taot­lu­se, said au­gus­ti al­gu­ses val­la­va­lit­su­selt täit­mi­seks elekt­roo­ni­li­se taot­lus­vor­mi. Eve­lin Kol­bak sel­gi­tas, et elekt­roo­ni­li­ne taot­lus asen­dab le­pin­gut, mis oleks tul­nud igal kom­post­ri­saa­jal val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­da. ID-kaar­di, Smart-ID või mo­biil-ID­ga sis­se lo­gi­des il­mu­vad ini­me­se and­med taot­lu­ses­se au­to­maat­selt. Nen­de põh­jal toi­mub re­gist­ri­test kont­roll, kas taot­le­ja on re­gist­ree­ri­tud aad­res­si­le, ku­hu kom­post­rit soo­vib. Taot­lu­ses on kir­jas ka tin­gi­mu­sed ja nõu­ded, mis tu­leb kom­post­ri saa­mi­sel täi­ta, taot­le­ja kin­ni­tab need di­giall­kir­ja­ga.

„Nei­le, kel po­le või­ma­lik täi­ta taot­lust elekt­roo­ni­li­selt, and­si­me tea­da, et võ­tak­sid val­la­va­lit­su­se­ga ühen­dust. Kui tões­ti on va­ja, saab te­ha pa­be­ril le­pin­gu või ehk elab taot­le­ja­ga sa­mas ma­jas kee­gi, kes saab te­ma eest te­ha elekt­roo­ni­li­se le­pin­gu. Kui kom­post­ri soo­vi­jal po­le või­ma­lik taot­lust all­kir­jas­ta­da, on või­ma­lik, et te­ma eest taot­leb tei­ne isik. Mõ­ned ini­me­sed on näi­teks tel­li­nud kom­post­ri oma va­ne­ma­te­le. Elekt­roo­ni­li­se taot­lu­se saab täi­ta ka val­la­ma­jas, kui on või­ma­lik di­gi­taal­ne all­kir­jas­ta­mi­ne, kuid ko­dus ar­vu­ti ka­su­ta­mi­se või­ma­lus puu­dub,“ sel­gi­tas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Val­la­va­lit­sus an­dis kom­post­reid soo­vi­nud ini­mes­te­le oma soo­vi kin­ni­ta­mi­seks ae­ga 8. au­gus­ti­ni. Sel­leks ajaks täit­sid elekt­roo­ni­li­se taot­lus­vor­mi 230 ini­me­sest 172: „Neilt, kes po­le veel vas­ta­nud, kü­si­me üle, kas nad loo­bu­vad kom­post­rist. Siis saa­me neid pak­ku­da ela­ni­ke­le, kes eel­taot­lust ei tei­nud.“

Kom­post­reid võib üle jää­da ka see­tõt­tu, et mõ­ned alg­se­test soo­vi­ja­test ei ole kva­li­fit­see­ru­nud – kom­post­ri saa­mi­seks peab ma­ja­pi­da­mi­ne ole­ma hõl­ma­tud kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga ning taot­le­ja elu­koht peab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel ole­ma ma­ja­pi­da­mi­ne, ku­hu ta kom­post­rit taot­les. Li­saks tel­li­ti kom­post­reid va­ru­ga, um­bes 30 tük­ki roh­kem kui oli nei­le eel­taot­lu­si. Lä­hi­päe­vil aval­dab val­la­va­lit­sus kom­post­ri taot­le­mi­se koh­ta in­fo oma tea­be­ka­na­li­tes ning siis saa­vad või­ma­lu­se neid taot­le­da ka need, kes eel­taot­lust ei esi­ta­nud.

Kom­post­rid jõua­vad Ani­ja val­da käe­so­le­val nä­da­lal, nei­le tu­leb saa­jail ise jä­re­le min­na. Ku­hu ja mil­lal, sel­le koh­ta saa­dab val­la­va­lit­sus kõi­gi­le täp­se in­fo.

Bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kon­tei­ne­reid, mi­da tel­li­ti kolm, pa­kub val­la­va­lit­sus kor­te­riü­his­tu­te­le: „Ole­me Keh­ras kor­ter­ma­ja­de­le mõel­nud küll sü­va­ma­hu­teid, aga äk­ki mõ­ni ühis­tu, kel on oma jäät­me­ma­ja ning ei soo­vi sü­va­ma­hu­tit, on hu­vi­ta­tud bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rist.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se uus osa­kon­na­ju­ha­ta­ja on RII­NA RAND
Järgmine artikkelVal­ge­jõe esi­me­sel ko­du­loo­mat­kal oli 21 osa­le­jat