Val­ge­jõe esi­me­sel ko­du­loo­mat­kal oli 21 osa­le­jat

286

MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu eest­võt­tel toi­mus lau­päe­val, 6. au­gus­til ko­du­loo­li­ne rah­va­matk. Osa­le­jad said va­li­da 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se jalg­si­mat­ka Val­ge­jõe-Pi­ka­ko­se-Val­ge­jõe või 15ki­lo­meet­ri­se rat­ta­mat­ka Val­ge­jõe-Joa­ves­ki-Val­ge­jõe.

Mat­ka­li­sed te­gid pea­tu­si ta­lu­de juu­res, kus pe­re­rah­vas rää­kis oma ko­du­ko­ha aja­loost. Va­na­kü­las Pi­ka­ko­sel tut­vus­tas oma ta­lu Han­nes Sund­ja, Joa­ves­kil Sten Berg­lund, Saueau­gul Lei­li Valk ja Ves­ki ta­lus Raoul Nii­lis.

Matk al­gas Val­ge­jõe kü­la­plat­sil, kus jalg­si ja ra­tas­te­ga mat­ka­nud said kolm tun­di hil­jem taas kok­ku ning lõ­pe­ta­sid esi­me­se ko­du­loo­mat­ka ühi­se su­pi­söö­mi­se­ga.

„Oo­ta­si­me roh­kem osa­le­jaid, kuid mat­ka kor­ral­da­des on ala­ti oo­tus, et sel päe­val on nor­maal­ne ilm. Pa­ra­ku hak­kas täp­selt mat­ka al­gu­ses vih­ma kal­la­ma ja sa­das tund ae­ga. Ra­ja­le läk­sid siis­ki 21 ini­mest, sel­li­se il­ma koh­ta pä­ris häs­ti,“ üt­les rah­va­mat­ka kor­ral­da­ja, Val­ge­jõe kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la.

Osa­võt­jaist poo­led mat­ka­sid jalg­si, poo­led rat­ta­ga, enam-vä­hem võrd­selt oli ko­ha­lik­ke ja üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ela­nik­ke ning nen­de sõp­ru Tal­lin­nast.

Mat­ka­ga sa­mal ajal toi­mus kü­la kii­gep­lat­sil 32. kor­da Val­ge­jõe las­te spor­di­päev, mis tä­na­vu oli liik­lus­tee­ma­li­ne, muu­hul­gas võis­tel­di pul­diau­to­ral­lis ja liik­lus­mär­ki­de­ga ta­kis­tus­ra­jal.

Las­te spor­di­päe­va kor­ral­da­mist on igal aas­tal toe­ta­tud Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest, es­ma­kord­selt toi­mu­nud rah­va­mat­ka kor­ral­da­mi­seks sai Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu Aren­dus­ko­ja kau­du toe­tust Lea­der-prog­ram­mist. Kü­la­va­nem sel­gi­tas, et matk on vaid üks osa Lea­de­ris­se esi­ta­tud pro­jek­tist, tu­le­val aas­tal on sel­le raa­mes li­saks rah­va­mat­ka­le ka kü­la­laat.

„Mat­ka mars­ruut on järg­mi­sel kor­ral sa­ma, ta­ha­me se­da te­ha ka ilu­sa il­ma­ga. Kui­gi ka see­kord sai päi­ke lõ­puks vih­mast või­tu,“ sõ­nas Al­lan Ala­kü­la.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ela­ni­ke­le ha­ka­tak­se kiir­kom­post­reid ja­ga­ma lä­hi­päe­vil
Järgmine artikkelAni­ja Val­la Las­teae­du hak­kab juh­ti­ma MA­RET KI­VIS­TU