Keh­ras näh­ti hun­ti

386

Keh­ras Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas elav Han­nes Pik­kel an­dis Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­da, et üks te­ma naab­ri­mees nä­gi det­semb­ri al­gu­ses oma aia lä­he­dal hun­ti. „Eel­mi­sel aas­tal luu­sis meil siin ka­ru, nüüd oli naa­ber näi­nud ma­ja ta­ga hun­ti. Tal on kaks koe­ra, ilm­selt käis hunt neid noo­li­mas. Naa­ber hak­kas loo­ma­ga rää­ki­ma, kuid hunt ei tei­nud väl­ja. Kui vis­kas te­da la­bi­da­ga, ot­sus­tas hunt lõ­puks ära joos­ta võp­si­kus­se üle Tal­lin­na maan­tee Raa­si­ku suu­nas. Naab­ri­mees tea­tas sel­lest ja­hi­mees­te­le, kel on siit mit­te vä­ga kau­gel met­sa­kaa­me­ra, kaa­me­ras­se on neil sat­tu­nud li­saks hun­di­le veel ka­ru, ka il­vest on lä­hiümb­ru­ses näh­tud,“ ju­tus­tas Han­nes Pik­kel. Keh­ras on hun­ti näh­tud ka va­rem, vii­ma­ti kir­ju­ta­ti sel­lest val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki gru­pis, kui hunt ol­la luu­si­nud Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas, eel­mi­sel aas­tal ol­la hun­ti näh­tud Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res, paar aas­tat ta­ga­si Leht­met­sa-Kau­nis­saa­re piir­kon­nas. „Ela­me ju met­sa kõr­val ning met­sad on üha hõ­re­da­maks raiu­tud,” mär­kis Han­nes Pik­kel.

Eelmine artikkelCovid-19 vii­ru­sest Ida-Har­jus
Järgmine artikkelAni­ja val­la aren­gu­ka­vas on tu­le­vaks aas­taks li­gi 4,3 mil­jo­ni eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid