Tee­kond, mis teeb sü­da­me soo­jaks

617

Tiiu Tris­berg
Sood­la kü­last

Ühist­rans­por­di­ga ot­se Tal­lin­nas­se ei ole väl­jast­poolt Keh­rat või­ma­lik sõi­ta ju­ba mõn­da ae­ga. Ühen­dus pea­lin­na­ga on siis­ki vä­ga olu­li­ne ja va­ja­lik – toht­ri juur­de, ame­ti­asu­tus­tes­se, kuns­ti­näi­tu­se­le või teat­ris­se, kont­ser­di­le. Oma­va­lit­sus on abi­käe ula­ta­nud ja käi­vi­ta­nud val­la­si­se­sed bus­si­lii­nid. Hom­mi­kul sõi­dab buss Keh­ras­se, sealt saa­me ron­gi­ga Tal­lin­nas­se ja õh­tul ta­ga­si jõu­des on buss taas oo­ta­mas. Ole­me rõõm­sad ja tä­nu­li­kud või­ma­lu­se eest!

Iga ta­san­di heao­lu sõl­tub ini­mes­test, kel­le­ga lä­vid ava­li­kus ruu­mis, nen­de in­tel­li­gent­su­sest, em­paa­tia­või­mest. Tei­si­päe­vi­ti ja ree­de­ti ko­ha­lik­ku bus­si­lii­ni Ani­ja 6 Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu-Keh­ra ka­su­ta­vad ini­me­sed tun­ne­vad sii­rast rõõ­mu bus­si­juht Vik­tor Kro­pa­tš­jo­vi üle. Ta on ala­ti täp­ne, kor­rekt­ne, vii­sa­kas, abi­val­mis, te­ma­ga on üli­tur­va­li­ne sõi­ta. Tei­si­päe­va­sel poe­rin­gil toi­me­tab ta oma vaik­sel ja ta­ga­si­hoid­li­kul moel rei­si­ja­te toi­du­ko­tid bus­si pa­ga­si­ruu­mi, pea­tu­ses ula­tab jäl­le kät­te, jäl­gib hoo­li­kalt, et kõik rei­si­jad on ko­hal, bus­sis is­tet võt­nud ja ko­ju­sõit võib ala­ta. Mär­ka­ma­tult on ta tei­nud meie elu ilu­sa­maks. Ole­me mõel­nud, et mis küll teek­si­me, kui see buss ei sõi­daks, meil jääks poes, ars­ti juu­res ja ka sõp­ra­del kü­las käi­ma­ta. Olen lii­ni­bus­si­de­ga ko­gu elu sõit­nud, os­kan hin­na­ta.

Vä­ga sõb­ra­lik ja hea­taht­lik on ka me tei­ne bus­si­juht Vik­tor Ta­ruš­kin, kes sõi­dab bus­si­lii­ni Ani­ja 1 Keh­ra-Ani­ja-Sood­la-Lil­li-Keh­ra.

Ini­mes­te­ga seo­tud töö po­le ku­na­gi ker­ge. Ini­me­sed on suur sa­la­dus ja os­kus nen­de­ga toi­me­ta­da on aus­tust väärt.

Eelmine artikkelRaasiku valla küladele 10 303 eurot
Järgmine artikkelAni­ja val­la 2019. aas­ta te­gi­jad on va­li­tud