Ani­ja val­da kü­las­tas kesk­kon­na­mi­nis­ter ER­KI SA­VI­SAAR

76
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV, kesk­kon­na­mi­nis­ter ER­KI SA­VI­SAAR ning te­ma en­di­ne kol­leeg rii­gi­ko­gust, TA­NEL TAL­VE Voo­selt.

Möö­du­nud ree­del, 10. det­semb­ril Ani­ja val­las käi­nud mi­nis­ter koh­tus Keh­ras val­la­juh­ti­de­ga.

Kesk­kon­na­mi­nis­ter Er­ki Sa­vi­saar koh­tus Ani­ja val­la­ma­jas vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi, val­la­va­nem Rii­vo Noo­re ning Ta­nel Tal­ve­ga, kel­le­ga olid kol­lee­gid rii­gi­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus ja kuu­lu­sid lai­ri­ba­võr­gu toe­tus­rüh­ma.

Mi­nis­ter oli Keh­ras val­la­juh­ti­de kut­sel. „Soo­vi­si­me te­ma­ga rää­ki­da mit­mel tee­mal, sel­gi­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se sei­su­koh­ti,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ühe tee­ma­na oli koh­tu­mi­sel kõ­ne all jäät­me­käit­lus: „Pak­ku­si­me, kui­das võiks see meie ar­va­tes ol­la kor­ral­da­tud. Näe­me jäät­me­käit­lu­se tu­le­vik­ku suu­re­mas ko­ha­peal­ses sor­tee­ri­mi­ses, mi­da roh­kem prü­gi lii­giti ko­gu­tak­se, se­da sood­sam on ela­ni­ke­le sel­le äraand­mi­ne.“

Val­la­va­nem mär­kis, et prae­gu saab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt toe­tust taot­le­da vaid bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se­ga seon­du­va­le, muu­de jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mist vä­ga ei toe­ta­ta.

„And­si­me mi­nist­ri­le eda­si pal­ve ja soo­vi­ta­si­me, et KI­Ki järg­mis­test toe­tus­meet­me­test saaks kind­las­ti toe­tust ka sü­va­ma­hu­ti­te soe­ta­mi­seks. Soo­vi­me oma kor­ter­ma­ja­de juur­de te­ha sü­va­ma­hu­ti­te ko­gu­mis­bok­sid. Sel­le­ga mo­ti­vee­ri­me ini­me­sed prü­gi roh­kem lii­gi­ti ko­gu­ma ning lin­na­pilt muu­tub ke­na­maks.“

Val­la jaoks tei­se olu­li­se tee­ma­na kõ­nel­di Er­ki Sa­vi­saa­re­ga rii­gi­pool­se ela­mu­maa­de eral­da­mi­sest oma­va­lit­su­se­le.

„Aru­ta­si­me, kas oma­va­lit­sus­tel on üld­se mõ­tet rii­gilt ela­mu­maad kü­si­da või mil­li­sel ju­hul oleks see mõist­lik,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Val­la­ju­hid uu­ri­sid veel, kas Keh­ra jõe või muu­de vee­ko­gu­de kor­ras­hoid­mi­seks ja pu­has­ta­mi­seks on loo­tus saa­da mi­nis­tee­riu­mist või KI­Ki kau­du ra­ha­list toe­tust.

Ühe suu­re­ma tee­ma­na oli kõ­ne all lai­ri­ba­võr­gu ehk kii­re in­ter­ne­ti ra­ja­mi­se või­me­kus ja või­ma­lu­sed, kas ja kui­das saa­vad ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed sel­le te­ge­mi­se­l rii­gi­le abiks ol­la.

Er­ki Sa­vi­saar mär­kis, et nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li ra­ja­mi­ne on vä­ga va­ja­lik mee­de maa­piir­kon­da­de väär­tus­ta­mi­sel ja ini­mes­te eluk­va­li­tee­di tõstmisel. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lai­ri­ba­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­sel on riik tei­nud kind­las­ti vi­gu, kuid neist tu­leb õp­pi­da: „Olu­li­ne on lei­da la­hen­dus iga­le ma­ja­pi­da­mi­se­le ja kin­nis­tu­le. Loo­mu­li­kult soo­vin ka mi­na, et kõik val­miks nüüd ja ko­he, aga aren­dus käib just sel­les tem­pos, kui­das võr­gu ehi­ta­jad, tee­nu­se pak­ku­jad ning maao­ma­ni­kud saa­vu­ta­vad kok­ku­lep­peid. Sel­leks, et kii­re in­ter­net jõuaks igas­se ma­ja­pi­da­mis­se, pea­vad pa­nus­ta­ma nii riik, ko­ha­lik oma­va­lit­sus, võr­guet­te­võt­ja, tee­nu­se­pak­ku­ja kui ka kin­nis­tu oma­nik ja tar­bi­ja. Ai­nult ühi­selt pin­gu­ta­des on või­ma­lik jõu­da tee­nu­se iga va­ja­ja­ni suu­res lin­nas, en­di­ses kol­hoo­si­kes­ku­ses või met­sa­ta­lus. See ei pea igal ju­hul ole­ma op­ti­li­ne kaa­bel, kuid la­hen­dus, mis või­mal­dab luua või­ma­lu­se 1GB­se ühen­du­se.“

Val­la­va­ne­ma hin­nan­gul oli koh­tu­mi­ne vä­ga as­ja­lik ja konst­ruk­tiiv­ne: „Me ei oo­da­nud mi­nist­rilt min­geid lu­ba­du­si, kuid sai­me eda­si an­da oma­va­lit­su­se­pool­sed sei­su­ko­had ja et­te­pa­ne­kud.“

Kesk­kon­na­mi­nis­ter kin­ni­tas, et lah­kus Ani­ja val­last po­si­tiiv­se­te mul­je­te­ga: „Sain tut­vu­da ja sü­ve­ne­da Ani­ja val­la te­ge­mis­tes­se ja prob­lee­mi­des­se, mil­lest osa kuu­lub just kesk­kon­na­mi­nist­ri töö­vald­kon­da. Hak­ka­ja­te val­la­juh­ti­de­ga on ala­ti hea koos­tööd te­ha.“

Mi­nis­ter oli Ani­ja val­las kaks tun­di, pä­rast koh­tu­mist val­la­ma­jas käi­di ühi­sel lõu­nal Ani­ja mõi­sas.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa jõu­lu­maa kü­las­ta­jad osa­le­sid mõi­sap­rei­li jõu­lue­ten­du­ses
Järgmine artikkelPolitseiuudised