Ani­ja vald tõu­sis Ees­ti kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga oma­va­lit­su­seks

1087
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR käis va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na es­mas­päe­val Tal­lin­nas esi­mest vakt­sii­ni­süs­ti saa­mas: „See on ai­nu­ke va­riant vii­rust en­ne­ta­da või ker­ge­malt põ­de­da ning tei­si mit­te na­ka­ta­da.“

Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­sust oo­ta­ma­ta saa­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus kõik koo­lid dis­tant­sõp­pe­le, su­le­ti Aeg­vii­du las­teaed, rah­va­ma­jad, spor­di­hoo­ned ja noor­te­kes­ku­sed.

Eel­mi­se nä­da­la lõ­pust on Ani­ja vald Co­vid-19 na­ka­tu­mi­snäi­du sta­tis­ti­ka ta­be­lis esi­me­sel ko­hal. Ani­ja val­las oli es­mas­päe­va­se sei­su­ga 100 000 ela­ni­ku koh­ta nakatumisnäit 3700, tei­si­päe­val 3860. See tä­hen­dab, et vii­ma­se ka­he nä­da­la jook­sul on iga 1000 val­lae­la­ni­ku koh­ta po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti tu­le­mu­se saa­nud 38 ehk iga 26. ela­nik. Ees­ti kesk­mi­ne na­ka­tu­mis­näit 100 000 ela­ni­ku koh­ta on 1336.

Es­mas­päe­va õh­tul tea­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus, et Co­vid-19 vii­ru­se kii­re le­vi­ku tõt­tu pan­nak­se ko­gu Ees­ti vä­he­malt kuuks ajaks si­su­li­selt luk­ku.

Ani­ja val­las hak­kas ko­roo­nas­se na­ka­tu­mi­ne jõud­salt kas­va­ma veeb­rua­ri tei­ses poo­les. Graafik: koroonavald.ee

Ani­ja val­las hak­kas ko­roo­na­vii­rus jõud­salt le­vi­ma veeb­rua­ri kes­kel. Möö­du­nud ree­del ot­sus­tas val­la­va­lit­sus koo­li­ga nõu pi­da­des jät­ta Keh­ra güm­naa­siu­mis ka algk­las­sid veel nä­da­laks dis­tant­sõp­pe­le. Es­mas­päe­va, 8. märt­si hom­mi­kul ko­gu­nes val­la­va­lit­sus taas ja ot­sus­tas viia ala­tes 9. märt­sist ku­ni 28. märt­si­ni dis­tant­sõp­pe­le val­la kõik üld­ha­ri­dus­koo­lid ehk li­saks Keh­ra güm­naa­siu­mi­le ka Ala­ve­re põ­hi­koo­li ja Aeg­vii­du koo­li, sa­mu­ti Keh­ra kuns­ti­de­koo­li. Lu­ba­tud on vaid in­di­vi­duaa­lõ­pe õpia­bi va­ja­va­te­le las­te­le.

Rah­va­ma­ja­del tu­leb 31. märt­si­ni ära jät­ta kõik pla­nee­ri­tud hu­vi­rin­gid ja hu­vi­te­ge­vu­sed nii si­se- kui vä­li­tin­gi­mus­tes, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­mal sul­ge­da kõik spor­di­hoo­ned ja jõu­saa­lid. Keh­ras on lu­ba­tud vaid kon­tak­ti­va­ba suus­ka­de-uis­ku­de lae­nu­tus ja esin­dus­mees­kon­na tree­nin­gud. Raa­ma­tu­ko­gud saa­vad jät­ka­ta vaid kon­tak­ti­va­ba lae­nu­tust, noor­te­kes­ku­sed su­hel­da noor­te­ga si­de­va­hen­di­te ja sot­siaal­mee­dia kau­du.

Ku­na eel­mi­sel nä­da­lal jõu­dis vii­rus ka Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teae­da, es­mas­päe­vaks olid kaks rüh­ma su­le­tud ning lap­sed ja õpe­ta­jad jää­nud lä­hi­kon­takt­se­te­na iso­lat­sioo­ni, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus las­teaia tei­si­päe­vast, 9. märt­sist ku­ni 19. märt­si­ni sul­ge­da, va­ja­du­sel se­da pi­ken­da­tak­se. Kol­me üle­jää­nud las­teaia lap­se­va­ne­ma­te­le saa­tis val­la­va­nem kir­ja pal­ve­ga, kel vä­he­gi või­ma­lik, hoid­ku lap­si ko­dus, är­gu vii­gu las­teae­da.

Rii­vo Noo­re sõ­nul on see kõik, mi­da ko­ha­lik oma­va­lit­sus saab ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku oh­ja­mi­seks te­ha. Na­ka­tu­nu­te ja lä­hi­kon­takt­se­te iso­lat­sioo­nis pü­si­mist oma­va­lit­sus kont­rol­li­da ei saa, ku­na and­meid, kes ja kus on ko­roo­na­po­si­tiiv­sed, nei­le ei an­ta.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­tid üle­koor­ma­tud
„Ole­me just­kui ko­roo­na­sek­re­tä­rid, mit­te õed ega ars­tid. Kõ­ned, nõus­ta­mi­ne, do­ku­men­ti­de vor­mis­ta­mi­ne, ra­vi­lood, tea­ti­sed, ana­lüü­sid, saa­te­kir­jad, vas­tu­sed. Se­da kõi­ke on nii pal­ju, et vars­ti ei suu­da enam jäl­gi­da,“ tõ­des Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mai­re Post.

Ter­vi­se­kes­ku­se te­le­fo­nid he­li­se­vad lak­ka­ma­tult, ini­me­sed kur­da­vad, et ei pää­se lii­ni­le, al­les seits­men­dal kor­ral õn­nes­tub. Ena­mi­kul he­lis­ta­ja­tel on sa­ma mu­re, neil on hai­gus­sümp­to­mid või on nad ko­roo­na­po­si­tiiv­se lä­hi­kon­takt­sed. Pe­rearst kir­ju­tab saa­te­kir­ja, saa­dab tes­ti­ma. Vas­tu­sed on Mai­re Pos­ti sõ­nul peaae­gu kõik po­si­tiiv­sed, osa ini­me­si on asümp­toom­sed ehk il­ma hai­gu­se sümp­to­mi­te­ta. Pal­ju on neid, kel­le esi­me­ne ko­roo­na­test on ne­ga­tiiv­ne, kuid nä­dal hil­jem sel­gub, et ini­me­ne on siis­ki na­ka­tu­nud. Üha vä­hem tea­tak­se, kust on nak­kus saa­dud. Ko­roo­na­po­si­tiiv­seid on ko­gu val­las, ras­ke­ma­te juh­tu­mi­te­ga pat­sien­did on vii­dud haig­las­se, need ei ole vaid pen­sio­niea­li­sed.

„Väl­ti­ge selts­kon­di, po­le va­ja pi­da­da sün­ni­päe­vi ega las­te­ga va­nae­ma­de juu­res käia. Kuu­la­ke, mis tead­la­sed rää­gi­vad, tea­dus­nõu­ko­jast tu­leb adek­vaat­ne in­for­mat­sioon,“ soo­vi­tas Mai­re Post.

Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni on Ani­ja val­la ars­tid saa­nud kaks kor­da 100 doo­si, se­da on Keh­ras ja Aeg­vii­dus süs­ti­tud koo­li- ja las­teaiaõ­pe­ta­ja­te­le, järg­mi­se­na süstitakse sot­siaal­vald­kon­na töö­ta­jaid: „Pal­jud on jää­nud oo­te­le, ku­na on ju­ba hai­ged või lä­hi­kon­takt­sed. Kap­pi mi­da­gi seis­ma ei jä­ta, tee­me need vakt­sii­nid oma pat­sien­ti­de­le. Pa­ku­me ris­ki­rüh­ma­le, kui keel­du­vad, ka teis­te­le.“

Sel nä­da­lal loo­da­vad Ani­ja val­la ars­tid saa­da 100 doo­si Ast­ra­Ze­ne­ca ja järg­mi­sel nä­da­lal 120 doo­si Pfi­zer/Bion­tech vakt­sii­ni. En­ne ühe­le­gi ini­me­se­le ei he­lis­ta­ta ega kut­su­ta süs­ti­ma, kui on kin­del, et vakt­siin ko­hal.

„Kurb on, et kõik muu ars­ti­töö peaae­gu sei­sab. Va­lu ja hai­gus­te äge­ne­mis­te­ga pat­sien­te võ­ta­me ik­ka vas­tu, kuid plaa­ni­li­seks ra­viks ae­ga ei ole, iga pea- või põl­ve­va­lu­ga po­le mõ­tet tul­la,“ mär­kis Mai­re Post.

Raa­si­ku vald
„Aru­kü­la las­teaias on üks rühm su­le­tud, mu­jal on ük­si­kuid na­ka­tu­mi­si,“ lau­sus val­la­va­nem And­re Sepp es­mas­päe­val.

Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain üt­les es­mas­päe­val, et prae­gu saa­dak­se veel hak­ka­ma, pal­ju on te­le­fo­ni­tööd: „Kes he­lis­tab, saa­da­me tes­ti­ma. Tä­na kir­ju­ta­si­me 14 saa­te­kir­ja. Kel on na­ka­tu­mi­sest ju­ba pal­ju möö­das, he­lis­ta­me ja kü­si­me, kas või­me hai­gus­lood ära lõ­pe­ta­da. Ini­me­sed, kes on ter­ve­ne­nud, võik­sid ise mei­le tea­da an­da, siis saa­me hai­gus­loo lõ­pe­ta­da ja amet­li­kult ter­veks tun­nis­ta­da. Uu­test na­ka­tu­nu­test osa he­lis­ta­vad mei­le, kes päe­va jook­sul ei he­lis­ta, nen­de­ga võ­ta­me ise ühen­dust. Prae­gu veel jõua­me.“

Ars­ti sõ­nul saa­dak­se nak­kus pea­mi­selt pe­re­rin­gis, ka lap­sed hai­ges­tu­vad, kui­gi põe­vad ker­ge­mi­ni. Hel­gi Vai­nu pat­sien­ti­de seas on neid­ki, kes va­ja­nud haig­la­ra­vi: „Ini­me­sed on ju­ba nii tar­gad, et on ap­tee­gist ost­nud puls­sok­sü­meet­ri, mil­le­ga mõõ­da­vad hap­ni­ku ta­set ve­res, ja tea­vad, mil­lal kut­su­da kii­ra­bi.“

Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni on Aru­kü­las süs­ti­tud koo­liõ­pe­ta­ja­te­le ja las­teaia­töö­ta­jai­le. Osa neist oli möö­du­nud nä­da­lal iso­lat­sioo­nis, vakt­si­nee­ri­ma kut­su­ti ka sot­siaal- ja ko­du­hool­dus­töö­ta­jad, omas­te­hool­da­jad. Nä­da­la lõ­pus on tu­le­mas järg­mi­sed 100 doo­si, sel­le­ga ha­ka­tak­se vakt­si­nee­ri­ma ris­ki­rüh­mi. Nen­de ase­mel, kes ko­ha­le ei tu­le, saa­vad vakt­sii­ni tei­sed soo­vi­jad. Järg­mi­sel nä­da­lal peaks Aru­kül­la jõud­ma ka 30 doo­si ea­ka­te­le mõel­dud Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa
Kuu­sa­lu val­la pe­rearst Su­san­na Ka­ri tea­tas es­mas­päe­val, et val­la koo­li­de ja las­teae­da­de töö­ta­jad, Kuu­sa­lu Hoo­le­la per­so­nal ja klien­did on vakt­si­nee­ri­tud, kok­ku ku­lus 200 doo­si Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni. Li­saks saa­di 100 doo­si ning alus­ta­ti ris­ki­rüh­ma­de, ka val­la sot­siaal­töö­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mist. Loo­tus on saa­da sel nä­da­lal Kuu­sal­lu veel 100 doo­si. Pe­rearst kom­men­tee­ris, et vakt­si­nee­ri­mist soo­vi­vad pal­jud ning ta pa­lub kir­ju­ta­da, kes ta­hab kaitsesüsti Covid-19 vastu.

Pfi­zer-vakt­sii­ni on ka­hel kor­ral saa­dud 72 doo­si, vakt­si­nee­ri­ti Valk­la Ko­dus ning alus­ta­ti 80aas­tas­te ja va­ne­ma­te kait­seüs­ti­mi­se­ga. Üle­järg­mi­sel nä­da­lal on oo­da­ta veel 60 doo­si.
Kui va­rem oli ris­ki­rüh­ma­des­se kuu­lu­va­te pat­sien­ti­de seas roh­kem vakt­si­nee­ri­mi­sest keel­du­nuid, siis mi­da suu­re­maks on läi­nud na­ka­tu­nu­te ar­vud, se­da enam ol­lak­se kait­se­süs­ti­mi­sest hu­vi­ta­tud, sõ­nas toh­ter.

Lok­sa pe­rears­ti Mall Ida­vai­nu pat­sien­ti­dest pal­jud on sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Ala­tes käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest on tal­le koh­tu ot­su­se­ga üle an­tud ka Lok­sa en­di­se pe­rears­ti Tat­ja­na Nu­gi­se pat­sien­ti­de ni­mis­tu, mi­da kaks aas­tat pi­das pe­rearst Su­san­na Ka­ri. Lok­sa linn esi­tas koh­tu­le kae­bu­se ter­vi­sea­me­ti pea­le, et ei leid­nud Lok­sa­le kol­man­dat pe­rears­ti ning osad Lok­sa ela­ni­kud pi­did hak­ka­ma ars­ti juur­de sõit­ma Kuu­sal­lu.

Pe­rearst Mall Ida­vai­nu pe­reõed on Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni­ga vakt­si­nee­ri­nud Lok­sa koo­li ja las­teaia töö­ta­jad, ka noo­re­ma­te ris­ki­rüh­ma­de pat­sien­te. Kok­ku on saa­dud 200 doo­si. Õed he­lis­ta­vad ja kut­su­vad vakt­si­nee­ri­ma. Kel on soo­vi vakt­si­nee­ri­da, pa­lu­tak­se he­lis­ta­da re­gist­ra­tuu­ri te­le­fo­ni­numb­ril.

Pfi­ze­ri vakt­sii­ni 42 doo­si said va­ne­mad pat­sien­did, käe­so­le­val nä­da­lal on kor­dus­süs­ti­mi­ne. Järg­mi­sel nä­da­lal on oo­da­ta veel 60 doo­si Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Lok­sa pe­rears­ti Tat­ja­na Pros­ku­ri­na pe­reõ­de Ljud­mi­la Kul­juh­hi­na rää­kis, et lä­hia­jal tu­leb 100 doo­si Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni, mil­le­ga vakt­si­nee­ri­tak­se noo­re­ma ris­ki­rüh­ma pat­sien­te. Ka an­tak­se pe­rears­ti­le 36 doo­si Pfi­zer vakt­sii­ni, vakt­si­nee­ri­ma kut­su­tak­se 70aas­ta­sed ja va­ne­mad pat­sien­did.

Pe­reõ­de tõ­des, et hai­geid ja lä­hi­kon­takt­seid on pal­ju. Suur osa töö­päe­vast ku­lub te­le­fo­ni­kõ­ne­de­le – he­lis­ta­vad hai­ges­tu­nud ning pe­reõ­de he­lis­tab ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu­te­le üle päe­va ja uu­rib, kui­das neil lä­heb.

Eelmine artikkelSina oled­ki krii­si la­hen­dus
Järgmine artikkelRaasiku vallamaja remondist