Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­te töö­kor­ral­du­sest

and
6

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on taas­tu­nud en­di­ne töö­kor­ral­dus, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on osa­li­selt kaug­tööl.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus on ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku­ga keh­tes­ta­tud pii­ran­guid jär­jest lee­ven­da­nud, käesolevast nä­da­last on ka kõik koo­li­lap­sed dis­tant­sõp­pelt naas­nud ta­va­pä­ras­se õp­pes­se koo­li­ma­ja­des. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das töö­ta­vad meie oma­va­lit­su­sed, kus aas­ta al­gu­sest ala­tes on ra­ken­da­tud sa­mu­ti osa­list või täie­lik­ku kaug­tööd.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on ala­tes möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­vast, 10. maist taas tööl kõik amet­ni­kud ning kõik töö­ta­vad oma ka­bi­ne­tis. Eel­mis­tel kuu­del ha­ju­ta­ti val­la­ma­ja amet­ni­kud sel­li­selt, et igas ka­bi­ne­tis töö­tas vaid üks ini­me­ne ning kor­ra­ga olid val­la­ma­jas vaid poo­led töö­ta­jad, üle­jää­nud olid ko­du­kon­to­ris. Sel­li­selt töö­ta­ti nä­da­la kau­pa.

„Mul on vä­ga hea meel, et kõik töö­ta­jad on taas val­la­ma­jas. Saa­me ot­se su­hel­da, oma­va­hel aru­ta­da,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et kaug­töö ajal ei jää­nud ot­se­selt mi­da­gi te­ge­ma­ta, kuid mõ­ned as­jad-toi­min­gud vii­bi­sid ning olid aeg­la­se­mad kui ajal, mil kõik amet­ni­kud töö­ta­vad val­la­ma­jas: „Ei ol­nud nii, et lä­hed kõr­va­ka­bi­net­ti, rää­gid as­ja ära, saad va­ja­du­sel kut­su­da ka kol­man­da ini­me­se, et min­gi üle­san­ne kii­res­ti la­hen­da­da. Team­sis, te­le­fo­ni või mei­li teel töö­ta­mi­se prot­sess on pi­kem ja aeg­la­sem, ku­lu­tab roh­kem res­surs­si. Olin sel­lest ju­ba vä­si­nud, see rui­nee­ris, sest hak­kas tööd pärs­si­ma.“

Kui­gi kee­gi ei nu­ri­se­nud, et val­laa­met­ni­kud jät­sid mi­da­gi te­ge­ma­ta või te­gid hal­vas­ti, oleks Rii­vo Noo­re hin­nan­gul val­la­ma­jas töö­ta­des saa­nud pal­jut te­ha või kor­ral­da­da tun­du­valt ope­ra­tiiv­se­malt ja tõ­hu­sa­malt, sest val­la­va­lit­su­ses on suu­res­ti mees­kon­na­töö.

Eel­mi­sest nä­da­last toi­mu­vad ta­va­pä­ra­selt ühi­se laua ta­ga ka val­la­va­lit­su­se is­tun­gid, mi­da va­he­peal vii­di lä­bi Mic­ro­soft Team­si koo­so­le­ku­kesk­kon­nas.

Val­la­ma­ja vä­li­suks on veel en­di­selt lu­kus ning amet­ni­ke vas­tu­võ­tu­le soo­vi­jad peak­sid eel­ne­valt re­gist­ree­ri­ma või soo­vi­tud amet­ni­ku­le he­lis­ta­ma.

„Hoia­me ust lu­kus, et ko­ri­do­ri­des ei oleks ko­gu­ne­mi­si. Kõi­gi amet­ni­ke te­le­fo­ni­numb­rid on kir­jas val­la­ma­ja vä­li­suk­sel ning kee­gi uk­selt ta­ga­si ei pea mi­ne­ma, kõi­ki soo­vi­jaid tee­nin­da­me. Töö­ta­ja, kel­le­le he­lis­ta­tak­se, tu­leb ust ava­ma ja kont­rol­lib, et ini­me­ne de­sin­fit­see­rib käed ja kan­nab mas­ki,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Märt­sis-ap­ril­lis toi­mu­sid ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gid in­ter­ne­ti­kesk­kon­na va­hen­du­sel. Sel nä­da­lal ko­gu­ne­vad vo­li­ko­gu liik­med taas füü­si­li­se­le is­tun­gi­le, mis toi­mub Keh­ra spor­di­hoo­nes.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ja Lok­sa tee­nin­dus­punkt jäid su­le­tuks ala­tes 20. no­vemb­rist, kui ühe val­laa­met­ni­ku ko­roo­na­test osu­tus po­si­tiiv­seks ning kaas­töö­ta­jad pi­did jää­ma iso­lat­sioo­ni. Ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­ne hak­kas siis kas­va­ma ko­gu rii­gis ja ka val­las ning val­la­ma­ja töö­ta­jad jät­ka­sid kaug­töö­ga, vas­ta­vat ot­sust on pi­ken­da­tud val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga iga ka­he nä­da­la ta­gant. Val­la­ma­ja uks oli su­le­tud, val­la­ma­jas käi­sid amet­ni­kud töö­ta­mas siis, kui mõnd tööü­le­san­net oli ko­dus ras­ke täi­ta.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 17. maist on töö­ta­jad Kiiu mõi­sas asu­vas val­la­ma­jas ko­hal ka­hel päe­val nä­da­las – es­mas­päe­val ja kol­ma­päe­val. Ametnike vastuvõtule tuleb eelnevalt re­gist­ree­ri­da. Tei­si­päe­val, nel­ja­päe­val ja ree­del töö­ta­tak­se ko­du­kon­to­ris. Lok­sa tee­nin­dus­punkt, mis töötas ree­de­ti, jääb ka nüüd su­le­tuks. Sel­li­ne töö­kor­ral­dus keh­tib val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja jär­gi 28. mai­ni.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et töö ko­du­kon­to­ri­tes su­jub, sest töö­ta­jad on mo­ti­vee­ri­tud ja ar­vu­ti­teh­ni­ka toi­mib häs­ti. Töö-a­ja jook­sul vas­ta­vad töö­ta­jad e-kir­ja­de­le ja on te­le­fo­ni teel kät­te­saa­da­vad.

„Ole­me sar­na­selt ko­gu muu maail­ma­ga ka­su­ta­mas koo­s­ole­ku­te pi­da­mi­sel di­gi­la­hen­du­si. Töö­kor­ral­du­se osas pik­ki plaa­ne et­te te­ha ei saa ning rea­gee­ri­me va­ba­rii­gi va­lit­su­se ju­his­te­le ja ka konk­reet­se­le si­tuat­sioo­ni­le val­las,“ sel­gi­tas val­la­va­nem.

Val­la­va­lit­su­se is­tun­geid jät­ka­tak­se in­ter­ne­tis Zoom-kesk­kon­nas. Lok­sa tee­nin­dus­punk­tis val­la­ko­da­nik­ke tee­nin­da­nud re­fe­rent vas­tab te­le­fo­ni­le, e-kir­ja­de­le ja on ai­da­nud Lok­sa ümb­ru­se val­lae­la­nik­ke as­ja­aja­mi­ses ka kaug­töö ajal.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­ma­ja uks on töö­päe­vi­ti ol­nud ko­gu aeg ava­tud, kuid amet­ni­kud töö­ta­sid mi­tu kuud osa­li­selt ko­du­kon­to­ri­tes, nen­de ka­bi­net­ti­de laua­te­le­fo­ni­de kõ­ned olid suu­na­tud mo­biil­te­le­fo­ni­de­le. Esmas­päe­vast, 17. maist töö­ta­vad kõik taas val­la­ma­jas.

„Mul on hea meel ja olen tä­nu­lik, et meie töö­ta­jail oli nii-öel­da üleöö sel­li­ne või­me­kus ja said ka­su­ta­da ko­du­kon­to­rit, kuid see oli kee­ru­li­ne aeg,“ mär­kis val­la­va­nem And­re Sepp.
Ta põh­jen­das, et töö­ta­mi­ne oli ta­kis­ta­tud ning in­fo­voo juh­ti­mi­ne komp­lit­see­ri­tud, kui mõ­ne ini­mes­e­ga tu­li su­hel­da te­le­fo­nit­si, tei­se­ga Zoo­mis, kol­man­da­ga mei­li teel ja nel­jan­da­ga ot­se: „Raa­si­ku val­las on prae­gu vä­ga pal­ju as­ju te­ge­mi­sel, on­gi ol­nud suh­te­li­selt ras­ke pe­riood.“

Kui­gi amet­ni­kud töö­ta­vad nüüd kõik taas val­la­ma­jas, on vas­tu­võ­tu­le min­nes val­la­va­ne­ma sõ­nul ala­ti kind­lam eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da. Si­se­ruu­mi­des on jät­ku­valt ko­hus­tus­lik kan­da kait­se­mas­ki.

Ka Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se is­tun­gid toi­mu­vad ala­tes möö­du­nud nä­da­last taas val­la­ma­jas, mit­te enam Zoo­mi va­hen­du­sel.

Val­la­vo­li­ko­gu pi­das eel­mi­sel nä­da­lal val­la aja­loos es­ma­kord­selt õue­koo­so­le­ku, is­tung toi­mus Raa­si­ku koo­li aat­riu­mis.