Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on nüüd ühi­ne vee-et­te­võ­te

153
OÜ Raven juhataja SERGEI KIVI.

No­vemb­ris võt­sid Raa­si­ku ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gud vas­tu ot­su­se lii­ta Ani­ja val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV vee­ma­jan­du­se osa Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­ga Ra­ven. Ala­tes 1. jaa­nua­rist on OÜ Ra­ven nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­e ning osu­tab vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust ka­hes val­las. Raa­si­ku val­las on Ra­ve­ni tee­nin­dus­piir­kon­nas Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vik, Här­ma, Pe­nin­gi, Pe­ri­la ja Kul­li kü­la, Ani­ja val­las Keh­ra linn, Aeg­vii­du alev ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Lil­li ja Voo­se kü­la.

Va­rem on kok­ku le­pi­tud, et piir­kon­nas hak­ka­vad keh­ti­ma ühi­sed vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad. Ani­ja val­las oli need vei­di ma­da­la­mad kui Raa­si­ku val­las. Nüüd keh­ti­vad ko­gu piir­kon­nas Ani­ja val­las sü­gi­sel keh­tes­ta­tud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­las aas­ta al­gu­sest tee­nu­se hin­nad füü­si­lis­te­le isi­ku­te­le lan­ge­sid. Ühi­ne vee­hind on 1,4777 eu­rot, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind 3,4303 eu­rot ning ve­si ja ka­na­li­sat­sioon kok­ku 4,909 eu­rot kuup­mee­ter. Ani­ja val­las keh­ti­sid füü­si­lis­te­le ja ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le sa­mad hin­nad, Raa­si­ku val­las on ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le ol­nud tee­nus­te hin­nad vei­di kõr­ge­mad, need prae­gu ei muu­tu. Joo­gi­ve­si mak­sab Raa­si­ku val­la ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le en­di­selt 2,57, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus 2,87 ja mõ­le­mad kok­ku 5,44 eu­rot kuup­mee­ter.

OÜ Ra­ven ju­ht Ser­gei Ki­vi sõ­nul Ra­ve­ni klien­ti­de jaoks seo­ses ühi­ne­mi­se­ga pea­le hin­na muu­tu­si ei ole, aga po­le vä­lis­ta­tud, et and­me­te ühil­da­mi­sel või­vad tek­ki­da mõ­ned ar­vu­ti­prog­ram­mi­de­ga seo­tud tõr­ked.

„Tee­me kõik sel­leks, et neid ei tu­leks, aga ük­si­kud prob­lee­mid po­le vä­lis­ta­tud,“ sõ­nas ta.

Ra­ve­ni juht li­sas, et Vel­ko AV veeo­sa­kon­na en­di­si klien­te puu­du­tab ühi­ne­mi­ne roh­kem: „Neil tu­leb pöör­du­da pan­ka, vor­mis­ta­da üm­ber ot­se­kor­ral­dus­le­pin­gud, mär­ki­da ar­ve saat­jaks ja ra­ha saa­jaks OÜ Ra­ven ja sel­le ar­vel­du­sar­ve. Üm­ber saab vor­mis­ta­da in­ter­ne­ti kau­du. Kel­lel se­da või­ma­lust po­le, peab pan­ka pöör­du­ma.“

Kui pan­ga­ga veear­ve­te ta­su­mi­seks ot­se­kor­ral­dus­le­pin­gut ei ole, peab mei­li­le saa­dud ar­ve­te alu­sel maks­ma üle­kan­de­ga. Det­semb­ri ar­ved esi­tas klien­ti­de­le Ani­ja val­las veel Vel­ko AV. Jaa­nua­ri ar­ved, mis saa­de­tak­se väl­ja veeb­rua­ri al­gu­ses, esi­tab Ra­ven.

Ena­mi­kes mõõ­te­punk­ti­des on nii Raa­si­ku kui Ani­ja val­las Ser­gei Ki­vi kin­ni­tu­sel kaug­loe­ta­vad veear­ves­tid. Ela­ni­kud, kel­lel neid po­le, saa­vad en­di­selt esi­ta­da näi­dud et­te­võt­te ko­du­le­he kau­du, kuid Ani­ja val­la ini­me­sed ei saa se­da enam te­ha Vel­ko, vaid Ra­ve­ni ko­du­le­he kau­du või saa­ta e-ki­ri: „Ko­du­leht on uuen­da­mi­sel, kuid töö­tab ka prae­gu. Kel­lel tões­ti muud või­ma­lust po­le, saab näi­dud edas­ta­da ka te­le­fo­ni va­hen­du­sel, kuid see on kõi­ge eba­mõist­li­kum va­riant, sest meil on tu­han­deid klien­te. Ka in­fo kü­si­mi­seks ja prob­lee­mi­de edas­ta­mi­seks on pa­rim või­ma­lus te­ha se­da mei­li teel. Kõi­gi­le kir­ja­de­le vas­ta­tak­se.“

Kon­tor Aru­kü­las, paar töö­ta­jat ka Keh­ras
OÜ Ra­ven võ­tab üle ka suu­re­ma osa Vel­ko AV vee­ma­jan­du­so­sa­kon­na töö­ta­jaid.

Ra­ve­nil on nüüd kok­ku 12 töö­ta­jat, neist kuus olid va­rem Vel­ko AV töö­ta­jad. Se­ni tel­lis Ra­ven raa­ma­tu­pi­da­mist tee­nus­töö­na, nüüd on et­te­võt­te pea­raa­ma­tu­pi­da­ja­na ame­tis Vel­ko AV se­ni­ne pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Car­men Mei­kar, kel­le töö­koht hak­kab ole­ma nii et­te­võt­te pea­kon­to­ris Aru­kü­las Sü­gi­se tä­na­va uues hoo­nes kui Keh­ras. OÜ Vel­ko kon­to­ris Ani­ja val­la­ma­ja kol­man­dal kor­ru­sel jääb vee-et­te­võt­te­le üks tu­ba teh­ni­li­se toe jaoks. Seal jät­kab Ra­ve­ni esin­da­ja­na tööd Vel­ko AV se­ni­ne vee­ma­jan­du­se toot­mis­juht An­do Voo­sel, osa­li­selt plaa­nib Ra­ven kaa­sa­ta ka Vel­ko AV ener­gee­ti­ka­juh­ti Ind­rek Laa­ne­vee­ri.

„Meil on pii­sa­valt au­to­maat­süs­tee­me, mis va­ja­vad pi­de­valt hool­dust. Kui on va­li­da, kas os­ta tee­nust sis­se või ka­su­ta­da pi­gem ko­ha­lik­ke ini­me­si, ka­su­ta­me ko­ha­lik­ke,“ mär­kis Ser­gei Ki­vi.

Va­rem Vel­ko AVs töö­ta­nud ini­me­sest jät­ka­vad Ra­ve­nis veel ne­li ope­raa­to­rit ja üks teh­nik.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAruküla Suvila tänava elanikud pole nõus vallavalitsuse otsusega