Ani­ja ja Raa­si­ku val­lad pa­ku­vad töö­ta­jai­le ap­ril­lis puh­kust

389
RIIVO NOOR.

Ani­ja val­la­va­lit­sus on tei­nud val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te töö­ta­jai­le et­te­pa­ne­ku võt­ta ap­ril­li­kuu jook­sul kaks nä­da­lat puh­kust. „Pak­ku­si­me sel­le väl­ja ar­ves­ta­des, et sel­le võr­ra, mis pal­jud saa­vad prae­gu ko­dus ol­la, võib su­vel ol­la va­ja te­ha roh­kem tööd. Kõi­ge roh­kem pea­me sil­mas las­teaia­töö­ta­jaid. Kui prae­gu on osa et­te­võt­teid töö pea­ta­nud, siis pä­rast krii­si möö­du­mist alus­ta­vad taas tööd ning siis võib meil tek­ki­da va­ja­dus juu­lis las­teaiad lah­ti hoi­da. Pea­me ar­ves­ta­ma, et on era­kor­ra­li­ne aas­ta, pa­lun kõi­gilt mõist­vat suh­tu­mist, see on meie ühi­ne mu­re ning koor­mat ei pea kand­ma vald või riik ük­si, vaid me kõik,“ rää­kis val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on and­nud val­la al­la­su­tus­te töö­ta­jai­le tea­da, et ap­ril­lis on või­ma­lik võt­ta puh­kust.