Ani­ja ja Raa­si­ku vald ko­gu­kon­na koos­loo­me prog­ram­mis

202
MEELI KUUL.

Si­se­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­mu­sel kor­ral­dab Sot­siaal­se in­no­vat­sioo­ni la­bor Ees­ti ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le ja ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­te­le koos­loo­me koo­li­tusp­rog­ram­mi. Sel­le­ga soo­vi­tak­se pa­ran­da­da oma­va­lit­sus­töö­ta­ja­te os­kust kor­ral­da­da koos­tööd ela­ni­ke, ko­gu­kon­da­de ja va­baü­hen­dus­te­ga ning kaa­sa­ta neid ko­ha­li­ku elu kor­ral­da­mis­se. Koo­li­tus on oma­va­lit­sus­te­le ta­su­ta, prog­ram­mi pää­se­mi­seks tu­li kan­di­dee­ri­da.

Ko­gu Ees­tist va­li­ti koo­li­tus­se 10 oma­va­lit­sust, neist 3 on Har­ju­maalt: Ani­ja ja Raa­si­ku vald ning Maar­du linn. Igast oma­va­lit­su­sest saa­vad osa­le­da 4liik­me­li­sed mees­kon­nad. Koo­li­tu­se esi­me­ne osa koos­neb koo­li­tusp­rog­ram­mist, mil­le raa­mes on viis ko­gu päe­va kest­vat töö­tu­ba. Esi­me­ne oli märt­sis, vii­ma­ne on juu­nis. Koo­li­tus­te va­hel tu­leb igal mees­kon­nal ko­du­töö­na ha­ka­ta väl­ja töö­ta­ma oma ko­gu­kon­da­de koos­töö kaa­sa­mi­se mu­de­lit. Koo­li­tu­se­le järg­neb nõus­ta­misp­rog­ramm, kus tes­ti­tak­se koo­li­tu­se käi­gus men­to­ri­te ju­hen­da­mi­sel val­mi­nud mu­de­lit. Kat­se­ta­mi­se tu­le­mu­si tut­vus­ta­vad mees­kon­nad lõ­pu­se­mi­na­ril 28. sep­temb­ril.

Ani­ja val­la tiim va­lis prak­ti­li­seks tööks töö­ta­da väl­ja mu­del, kui­das Aeg­vii­du piir­kon­na ini­me­sed val­lael­lu pa­re­mi­ni kaa­sa­ta.

„Va­li­si­me sel­le tee­ma, ku­na osa Aeg­vii­du ini­me­si tun­ne­vad end Ani­ja val­la elust kõr­va­le­jäe­tu­na ning üt­le­vad, et val­la in­fo ei jõua nen­de­ni,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Li­saks val­la­va­ne­ma­le osa­le­vad prog­ram­mis aren­dus­juht Mee­li Kuul, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Mä­ger ja Aeg­vii­du ela­nik Tii­na Lõu­gas. Mees­kon­na men­tor on Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer.

Ühe ko­du­töö­na kor­ral­da­ti Aeg­vii­dus ko­gu­kon­na esin­da­ja­te kok­ku­saa­mi­ne, kü­si­ti nen­de ar­va­must ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­se või­ma­lus­te koh­ta. Dis­ku­tee­ri­tud on, kas Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti tu­leks li­sa­da või­ma­lus va­li­da Aeg­vii­dus ale­vi­va­ne­mat.

„Koo­li­tusp­rog­ram­mi lõ­puks peaks meil val­mi­ma koos­loo­me mu­del, kui­das saak­si­me Aeg­vii­du ko­gu­kon­da kõi­ge tõ­hu­sa­malt val­lael­lu kaa­sa­ta,“ lau­sus Mee­li Kuul.

Raa­si­ku val­last osa­le­vad koo­li­tusp­rog­ram­mis ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja, fi­nants­juht Eve­lyn Vel­berk ja Pe­nin­gi kü­la­va­nem Ma­rit Neid­la. Men­tor on sih­t-a­su­tu­se Lää­ne­maa kon­sul­tant Ma­rel­le Saar.

Ju­ta Asu­ja üt­les, et prak­ti­li­se töö­na vaa­da­tak­se üle val­la kü­la­de toe­ta­mi­se kord: „Soo­vi­me val­laee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­se te­ha kü­la­de­le liht­sa­maks, et kü­la­sid roh­kem ak­ti­vee­ri­da.

Meie val­las po­le kü­la­sid pal­ju, kuid val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust vaid viis. Ole­me kir­ja pan­nud, kus on ak­tiiv­sed kü­lad, kus nii-öel­da val­ged lai­gud. Lõ­puks peaks saa­ma kok­ku kont­sept­sioon, kui­das saak­si­me oma kü­la­sid pa­re­mi­ni kaa­sa­ta.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rat­tak­lu­bi poi­sid hoia­vad ta­set kõr­gel
Järgmine artikkelKol­ga koo­li muu­si­kak­las­si ja köö­gi re­mont