Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi poi­sid hoia­vad ta­set kõr­gel

85
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi tree­ner KAI­DO LAAS ja EVAR SAUL.

Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi tä­na­vu­ne võist­lus­hooaeg sai al­gu­se ap­ril­li kes­kel ning edu­kaid star­te ja­gub jalg­rat­ta­pois­tel igas­se nä­da­las­se.

Ka­le­vi MV kri­tee­riu­mis 1. mail saa­vu­tas Georg Sa­lu­puu, kes võist­les M12 va­nu­sek­las­sis, 10 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil 2. ko­ha. M14 va­nu­sek­las­si 15 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil saa­vu­tas Mar­kus Alek­san­der Saar 4. ja Her­len Ka­jo 6. ko­ha.

Fil­ter Tem­po ka­ri­ka­sar­ja 4. mail toi­mu­nud tei­sel eta­pil või­tis Georg Sa­lu­puu 25 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma va­nu­sek­las­sis esi­ko­ha. Esi­ko­ha või­tis ta ka sa­ma ka­ri­ka­sar­ja esi­me­sel eta­pil. Mar­kus Alek­san­der Saar saa­vu­tas esi­ko­ha sa­ma dis­tant­si M-U15 ar­ves­tu­ses. M-U17 va­nu­sek­las­si paa­ris­sõi­dus olid kii­rei­mad And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst. Nen­de jä­rel tu­li Mau­ro Erik Saar, kes sar­na­selt Evar Sau­li­le lä­bis dis­tant­si ük­si eral­dis­tar­dis ees­mär­gi­ga tree­ni­da Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks. M-U19 ar­ves­tu­ses saa­vu­tas Evar Saul 2. ko­ha ning ab­so­luu­tar­ves­tu­ses 13. ko­ha.

8. mail Tal­lin­na MV kri­tee­riu­mis oli Georg Sa­lu­puu 10,8 kilomeetri dis­tant­sil oma va­nu­sek­las­sis 2., Mar­kus Alek­san­der Saar 14,4 kilomeetri M14 ar­ves­tu­ses 3. ning Her­len Ka­jo 6. ko­hal.

15. mail Bi­ke Fa­na­tics Kei­la kri­tee­riu­mil oli Georg Sa­lu­puu oma va­nu­sek­las­sis taas esi­ko­hal, sel kor­ral oli dis­tants 7,5 kilomeetrit. Mar­kus Alek­san­der Saar tu­li esi­me­seks 15 kilomeetri dis­tant­sil. Mau­ro Erik Saar ja And­reas Vil­bas­te said 20 kilomeetri sõi­dus vas­ta­valt 5. ja 6. ko­ha. Samal päeval osales Herlen Kajo XCO olümpiakrossi 3. etapil Narvas ja sai 3. koha.
Ku­na aas­tas ko­gu­neb võist­lus­päe­vi 50-60, tu­leb Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi tree­ne­ri Kai­do Laa­si sõ­nul va­het te­ha täht­sa­tel ja abis­ta­va­tel või­du­sõi­tu­del. Täht­sad on Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lu­sed ala­tes M16 võist­lus­klas­sist ning noo­re­ma­tel eel­kõi­ge oma va­nu­sek­las­si ve­lo­tuu­rid. Näi­teks Ae­ro­bi­ke ka­ri­ka­sar­ja­des osa­le­mi­ne, nii Fil­ter Tem­po kui Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­jas: „Fil­ter Tem­po aren­dab kan­na­ta­mist ja ene­se sun­di­mist ük­si sõi­tes. Kei­la kri­tee­riu­mil sõit­sid nii Georg Sa­lu­puu, kui Mar­kus Alek­san­der Saar ko­he star­dist ük­si mi­ne­ma ja pi­da­sid ko­gu dis­tant­si ük­sin­da lõ­pu­ni vas­tu!”

Kui­gi põ­hi­tä­he­le­pa­nu on suu­na­tud maan­tee­sõi­du­le, osa­le­vad Kuu­sa­lu rat­ta­poi­sid li­saks maan­tee­võist­lus­te­le ka maas­ti­ku­sõi­du ma­ra­to­ni­del. „See on hea pin­gu­tus ko­gu üla­ke­ha­le. Maan­tee­sõit an­nab aga hea kii­ru­se ta­lu­vu­se maas­ti­ku­sõi­du ma­ra­to­ni­del,” rää­gib Kai­do Laas.
Team Rat­ta­pood Cup’i mä­gi­rat­ta­sar­ja kol­man­dal eta­pil saa­vu­tas Her­len Ka­jo 10,4 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil oma va­nu­se-g­ru­pis 3. ko­ha. Sa­ma sar­ja esi­me­sel eta­pil oli Her­len Ka­jo 4.

7. mail Vil­jan­dis Bosch maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja Mul­gi Rat­ta­ma­ra­to­nil te­gid poi­sid ilu­sa sõi­du ning oma va­nu­sek­las­si esi­ko­ha tõid pool­ma­ra­to­nilt ko­ju Georg Sa­lu­puu ja Her­len Ka­jo. Mar­kus Alek­san­der Saar tu­li oma ar­ves­tu­ses kol­man­daks. Mees­te va­bak­las­sis võis­tel­nud Mau­ro Erik Saar, And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst saa­vu­ta­sid vas­ta­valt 3., 4. ja 5. ko­ha.

13.-15. mail osa­les Evar Saul Poo­la juu­nio­ri­de ve­lo­tuu­ril Kra­ko­vi lä­his­tel üs­na mä­gi­sel maas­ti­kul 111 osa­le­ja­ga Poo­last, Sak­sa­maalt, Lee­dust, Uk­rai­nast ja Ees­tist. Nel­ja eta­pi kok­ku­võt­tes saa­vu­tas ta 22. ko­ha. Evar Saul sõi­dab esi­mest aas­tat juu­nio­ri­de klas­sis ning on tä­na­vu ka Ees­ti juu­nio­ri­de koon­di­se kan­di­daat.

Kai­do Laa­si sõ­nul on hea­de võist­lus­tu­le­mus­te eel­du­seks aas­ta­ring­ne tree­ni­mi­ne – tal­ve­kuu­del pi­kad ae­roob­sed tree­nin­gud, või­ma­lu­sel pal­ju suu­sa­ta­mist ning märt­sis al­gab ru­tiin­ne rat­ta­sõi­du ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­ne.

Eelmine artikkelEASi toetus Anija mõisale
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku vald ko­gu­kon­na koos­loo­me prog­ram­mis