Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na ju­hid koh­tu­sid Sky­pe’i kau­du pea­mi­nist­ri­ga

419
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV pi­das ko­du­kon­to­rist vi­deo­kõ­ne pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TA­SE­GA (ar­vu­tiek­raa­nil pa­re­mal ülal) koos val­la­va­nem RII­VO NOO­RE ja abi­val­la­va­nem MAR­GE RA­JA­GA.

„Oma­va­lit­sus­tel ei ole põh­just kar­ta, et krii­si ajal vä­hen­dab riik nen­de tu­lu­baa­si,“ kin­ni­tas pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ree­del, 17. ap­ril­lil võt­tis erio­lu­kor­ra juht, pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas Sky­pe’i kau­du ühen­dust Har­ju­maa 8 oma­va­lit­su­se­ga, et va­he­ta­da in­fot, kui­das on erio­lu­kor­ra ajal läi­nud, mil­li­sed on sel­le­ga seo­tud pea­mi­sed mu­red. Pea­mi­nist­ri­ga pi­da­sid um­bes 20mi­nu­ti­li­se vi­deo­kõ­ne ka Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na esin­da­jad.

Jü­ri Ra­tas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­vib ves­tel­da Ees­ti kõi­gi ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga. Sky­pe-koh­tu­mi­si on ta pi­da­nud ap­ril­li al­gu­sest, alus­tas saar­telt ja Nar­vast ning on jõud­nud ves­tel­da peaae­gu pool­te­ga oma­va­lit­sus­test.

„Ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed on ini­mes­te­le kõi­ge lä­he­mal olev rii­gi esin­dus. See­tõt­tu saan oma­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga su­hel­des kõi­ge pa­re­ma üle­vaa­te, kui­das Ees­ti ini­mes­tel erio­lu­kor­ras lä­heb ning kui­das saab riik koos oma­va­lit­sus­te­ga nei­le veel pa­re­mi­ni toeks ol­la,“ sel­gi­tas Jü­ri Ra­tas.

Ta kii­tis, Har­ju oma­va­lit­su­sed mõis­ta­vad, et erio­lu­kor­ra pii­ran­gu­te ja ju­his­te jär­gi­mi­ne on ülio­lu­li­ne ning on leid­nud häid või­ma­lu­si sel­le­le kaa­sa ai­da­ta. Ta tõi po­si­tiiv­se­te näi­de­te­na, et Lok­sa linn on han­ki­nud ise isi­ku­kait­se­va­hen­deid, Kuu­sa­lu val­las toi­me­ta­tak­se ris­kig­rup­pi kuu­lu­va­te­le ela­ni­ke­le toi­du­pa­kid ja ra­vi­mid uk­se ta­ha ning kõi­gil on või­ma­lik saa­da te­le­fo­nit­si psüh­ho­loo­gi­list nõu. Pea­mi­nist­ri sõ­nul käib Har­ju­maa val­da­des-lin­na­des ju­ba töö ka sel­le ni­mel, et ol­la val­mis pii­ran­gu­te lee­ven­da­mi­seks ja krii­si üle­ta­mi­seks.

Jü­ri Ra­tas lau­sus veel, et krii­sio­lu­kor­ra­ga toi­me­tu­le­kuks on vä­ga olu­li­ne hoi­da ma­jan­dust töös, seal­hul­gas jät­ka­ta pla­nee­ri­tud in­ves­tee­rin­gu­te­ga, mis elav­da­vad ko­ha­lik­ku et­te­võt­lust. Sel­le tõt­tu ei pea oma­va­lit­su­sed te­ma kin­ni­tu­sel kart­ma, et krii­si ajal vä­hen­dab riik nen­de tu­lu­baa­si ning neil tu­leks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gu­te­ga eda­si min­na.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last vest­le­sid Jü­ri Ra­ta­se­ga val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, val­la­va­nem Rii­vo Noor ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Jaa­nus Ka­lev üt­les, et ku­na aeg oli pii­ra­tud, saa­de­ti pea­mi­nist­ri­le eel­ne­valt kok­ku­võ­te, ku­hu oli kau­pa kir­ja pan­dud, kui­das on kor­ral­da­tud krii­siaeg­ne töö val­la­va­lit­su­ses, ha­ri­du­sa­su­tu­ses, sot­siaal­vald­kon­nas, kui­das lä­heb suu­re­ma­tel et­te­võ­te­tel: „Koh­tu­mi­sel kin­ni­ta­si­me, et meil lä­heb üs­na ra­hu­li­kult, elu toi­mib, on toi­mu­nud vo­li­ko­gu kaks vir­tuaal­selt is­tun­git. Jü­ri Ra­tas uu­ris, kui­das toi­mub hää­le­ta­mi­ne, sa­mu­ti hu­vi­tas te­da, kui­das on kor­ral­da­tud toi­du­pak­ki­de ja­ga­mi­ne, kui­das on elu sot­siaa­le­la­mus ning Keh­ra Ko­dus.“

Suu­re­ma­te prob­lee­mi­de­na tõid val­la­ju­hid väl­ja ee­lar­ve­ga seon­du­va – eel­da­tak­se, et poo­le aas­ta­ga vä­he­neb ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne 30-50 prot­sen­ti ning sel ju­hul ei suu­da vald kok­ku­hoi­du saa­vu­ta­da üks­nes in­ves­tee­rin­gu­te ja ma­jan­dus­ku­lu­de ar­velt, vaid tu­leb kaa­lu­da ka pal­ga­kär­peid.

„Jaa­ni­päe­vaks peaks ole­ma sel­ge, kas se­da on va­ja. Kui tu­leb ha­ka­ta töö­ta­su­sid vä­hen­da­ma, tu­leks se­da te­ha so­li­daar­selt kõi­gil, ol­gu siis õpe­ta­ja, las­teaed­nik või val­la­va­nem. See peaks ole­ma siis­ki vii­ma­ne või­ma­lus, sest kui kär­bi­me pal­ka­sid, tee­ni­vad me ini­me­sed vä­hem tu­lu, käi­ve val­las vä­he­neb ning val­laee­lar­ves­se saa­me tu­lu­mak­su­na vä­hem ta­ga­si,“ rää­kis vo­li­ko­gu esi­mees.

Ta edas­tas pea­mi­nist­ri­le ka pal­ve, kui oma­va­lit­sus­tel on va­ja töö­ta­su­sid vä­hen­da­da, siis riik ei vä­hen­daks en­da toe­tu­se osa las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka­dest, mis moo­dus­tab nen­de töö­ta­sust 7 prot­sen­ti.

Val­la­ju­hid rää­ki­sid ka, et möö­du­nud tal­ve eri­pä­rast ja tee­de hal­vast sei­su­kor­rast läh­tu­des oleks tee­de­le va­ja­lik li­sain­ves­tee­ring li­gi 200 000 eu­rot ning et Las­te­ta­re las­teaia va­na hoo­ne tu­leks lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da ase­me­le uus um­bes 130 lap­se­le. Hoo­ne mak­su­mus on hin­nan­gu­li­selt 2 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad Sky­pe ek­raa­nil: ANU KIRS­MAN, MAR­GUS SOOM, SU­SAN­NA KA­RI ja UR­MAS KIRT­SI, pildi ülemisel äärel va­sak­pool­ne on AL­VI KARP. Ülal pa­re­mal JÜ­RI RA­TAS.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da esin­da­sid vi­deo­vest­lu­ses val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom, juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man, juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp, pe­rearst Su­san­na Ka­ri ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et rää­kis pea­mi­nist­ri­le val­la krii­si­ko­mis­jo­ni tööst, käi­vi­ta­tud on psüh­ho­loo­gi­tee­nus, ava­tud val­la krii­si­te­le­fo­ni num­ber ning kir­ja pan­dud va­ba­taht­li­kud abi­li­sed, kel­le abi po­le se­ni ol­nud va­ja ka­su­ta­da, val­la hool­dus­töö­ta­jad vii­vad li­saks ta­va­pä­ras­te­le klien­ti­de­le süüa ja ra­vi­meid prae­gu 13 ini­me­se­le.

„Üt­le­sin, et oli­me val­mis­tu­nud hal­vi­maks, sest ar­va­si­me, et abi­va­ja­va­te ini­mes­te arv ku­ju­neb olu­li­selt suu­re­maks. Õn­neks po­le nii läi­nud se­ni. Kõ­ne all oli ka koo­li­töö või­ma­lik taa­sa­va­mi­ne 15. maist ja meie sõ­num oli, et se­da ei mak­saks veel te­ha,“ kir­jel­das val­la­va­nem.
„Pea­mi­nis­ter kü­sis ka me mu­re­de koh­ta. See­pea­le sai sõ­na vo­li­ko­gu esi­mees, kes üt­les, et on et­te­võt­ja ja teeb koos­tööd val­la et­te­võt­ja­te lii­du­ga ning kii­tis va­ba­rii­gi va­lit­su­se meet­meid, mis toe­ta­vad krii­si ajal väi­keet­te­võt­jaid.“

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nast osa­le­sid vi­deo­sil­las lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na ja abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt.

Vär­ner Loots­mann kõ­ne­les, et põ­hi­tee­ma oli olu­kord Lok­sa ea­ka­te ko­dus: „Rää­ki­sin, et mõ­le­mad ma­jad on su­le­tud, ka oma­nik ja töö­ta­jad ela­vad ko­ha­peal, hai­ges­tu­nuid seal ei ole. Jut­tu oli koo­li­töö kor­ral­da­mi­sest. Lin­na­va­lit­sus os­tis 13 sü­lear­vu­tit õpi­las­te­le, kel ko­dus ar­vu­tit ei ol­nud. Sü­lear­vu­ti­test 12 and­si­me Lok­sa lin­nas ela­va­te­le õpi­las­te­le ja ühe Kuu­sa­lu val­las ela­va­le noo­re­le. Veel rää­ki­sin koo­li­toi­du ja­ga­mi­sest ning sel­lest, et me an­na­me kõi­gi­le õpi­las­te­le koos toi­du­pa­ki­ga ka kait­se­mas­kid, se­ni sai iga õpi­la­ne kaks mas­ki, sel nä­da­lal an­na­me kolm mas­ki nii Lok­sa lin­nas kui ka Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le õpi­las­te­le, kel­le­le toi­du­pakk viiak­se. “

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li ra­has­ta­mi­sest
Järgmine artikkelValk­la Ko­du su­le­tak­se