Ani­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si ja spor­di­selt­se kok­ku 107 000 eu­ro­ga

297
Anija vald.

Val­laee­lar­vest saa­vad tä­na­vu toe­tust kul­tuu­ri, va­ba aja ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud
14 MTÜd ning 7 spor­dik­lu­bi.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul an­tak­se val­laee­lar­vest 13 kul­tuu­ri- ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud va­baü­hen­du­se­le kok­ku 16 068 eu­rot pro­jek­ti- ja te­ge­vus­toe­tust. Sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm eral­das toe­tu­se 7 spor­dik­lu­bi­le, kok­ku 40 410 eu­rot. Kol­me­le MTÜ­le te­ge­vus­toe­tu­se eral­da­mi­se ot­sus­tas val­la­vo­li­ko­gu.

Kul­tuu­riü­hin­gu­te­le-kü­la­selt­si­de­le toe­tu­se and­mi­se ot­sus­tab val­la­va­lit­sus kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul. Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing saab aas­ta­seks te­ge­vu­seks 1000 eu­rot, Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks 110 eu­rot, MTÜ Aeg­vii­du Kunz­ti­saal maa­li­mi­sa­lus­te ja maa­li­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks 300 eu­rot, MTÜ Ani­ja Val­la Se­ga­koor Han­ni­jög­gi 2100 eu­rot trans­por­di­ku­lu­deks, MTÜ Ar­cum 1300 eu­rot küt­te­ku­lu­deks, MTÜ Tant­su­ra­tas 816 eu­rot osa­le­mi­seks Pra­ha su­vi­sel folk­loo­ri­fes­ti­va­lil, MTÜ Põr­gu­värk 1000 eu­rot Põr­gu­põh­ja päe­va ja taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks, Aeg­vii­du Pääs­te­selts 3196 eu­rot ko­man­do­hoo­ne hal­dus­ku­lu­deks, MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis 1534 eu­rot au­gus­tis toi­mu­va Kõr­ve­maa fil­mi­fes­ti­va­li Nõmb­ra Val­gus lä­bi­vii­mi­seks.

Voo­se Va­baa­ja­kes­ku­se­le an­ti 697 eu­rot kan­gas­tel­ge­de ost­mi­se omao­sa­lu­seks, 2000 eu­rot sai MTÜ ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­rust. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam taot­les aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­se omao­sa­lu­seks 200 eu­rot, kuid ku­na KO­Pi sü­gis­voo­rust kon­ve­rent­si lä­bi­vii­mist ei toe­ta­tud, eral­da­ti val­la­ee­lar­vest sel­leks 1840 eu­rot. Keh­ra Raud­tee­jaam saab veel 200 eu­rot muu­seu­mi saa­li pi­men­dus­kar­di­na­te ost­mi­seks ning näi­tu­se „Ko­dust Ekar Trü­ki­ni“ kor­ral­da­mi­seks sa­mu­ti 200 eu­rot. MTÜ­le Pik­va-Ara­va Kü­la­elu eral­da­ti selt­si­ma­ja ja kü­la­plat­si hal­dus­ku­lu­deks 1125 eu­rot ning Roo­kü­la Kü­la­selt­si­le 650 eu­rot vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku hal­da­mi­seks ja aren­da­mi­seks.

Kok­ku taot­le­sid kul­tuu­ri M­TÜd val­laee­lar­vest 20 044,52 eu­rot toe­tust, ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku eral­da­da 16 068 eu­rot. Val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug üt­les, et se­da on vei­di vä­hem kui eel­mi­sel aas­tal, ku­na tä­na­vu­seks aas­taks ka taot­le­ti vä­hem.

„Küll aga ei saa öel­da, et kõik taot­le­jaid saa­vad toe­tust täp­selt nii pal­ju, kui soo­vi­sid, mõ­ne pu­hul vä­hen­da­si­me kü­si­tud toe­tus­sum­mat. Oli neid, kes taot­le­sid ra­ha ka ku­lu­tus­te­le, mil­le toe­ta­mist meie va­ba­ühen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kord et­te ei näe, mõ­ni kü­sis lii­ga suu­re sum­ma, mi­da po­le mõist­lik eral­da­da,“ rää­kis arendusjuht.

Ta li­sas, et toe­tus­ra­ha saa­mi­seks tu­leb igal MTÜl sõl­mi­da val­la­va­lit­su­se­ga le­ping, se­da ei teh­ta en­ne, kui eel­mi­se aas­ta toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­se aruan­ne esi­ta­tud.

Ee­lar­ves­se ka­van­da­ti ka 10prot­sen­di­li­ne re­serv aas­ta jook­sul lae­ku­va­te taot­lus­te jaoks. See on mõel­dud pea­mi­selt pro­jek­ti­toe­tus­teks – kui MTÜd saa­vad mõ­nest prog­ram­mist toe­tust ning on nõu­tav omao­sa­lus. In­ves­tee­rin­gu­toe­tust, mi­da eral­da­tak­se val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga, po­le sel­leks aas­taks taot­le­tud.

Val­laee­lar­ves on eral­di aas­ta­ne te­ge­vus­toe­tus ka­he­le kul­tuu­riü­hin­gu­le. Need on MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam, kel­le­le an­tak­se muu­seu­mi kom­mu­naal­ku­lu­deks ja pe­re­nai­se töö­ta­suks 13 260 eu­rot, ning MTÜ Trii­bik, kes saab Keh­ra nu­ku­teat­ri töö­jõu- ja te­ge­vus­ku­lu­deks 10 000 eu­rot.

Toe­tu­sed spor­dik­lu­bi­de­le
Spor­dik­lu­bi­de­le toe­tus­te eral­da­mi­se ot­sus­tab SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ju­ha­tus, kin­ni­tab nõu­ko­gu. Sel aas­tal ja­ga­ti 7 klu­bi­le kok­ku 40 4010 eu­rot. Taot­le­ti 43 030 eu­rot, kuid te­ge­vus­toe­tust maks­tak­se noor­te­tree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks pea­ra­ha alu­sel – 130 eu­rot Ani­ja val­last osa­le­va lap­se koh­ta. Li­saks toe­ta­tak­se spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mist.

Toe­tu­se saa­mi­seks peab spor­dik­lu­bi ole­ma kan­tud spor­di­re­gist­ris­se. Eel­mi­sel aas­tal jäid kaks spor­dik­lu­bi val­la ra­hast il­ma, ku­na see nõue oli täit­ma­ta. Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen kin­ni­tas, et tä­na­vu olid neil spor­di­re­gist­ri and­med uuen­da­tud ning üks­ki taot­le­ja toe­tu­se­ta ei jää­nud. Spor­dik­lu­bi­de­ga on le­pin­gud sõl­mi­tud ja toe­tu­sed väl­ja maks­tud.

Jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted sai 7670 eu­rot, Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 1040 eu­rot, orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 1760 eu­rot, Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall 20 000 eu­rot noor­te tree­ni­mi­seks ning 2500 eu­rot Keh­ra Cup´i lä­bi­vii­mi­seks, Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi 5400 eu­rot, Vi­ru Ju­do 1040 eu­rot ning MTÜ Ela­mus­ma­ra­to­nid au­gus­tis toi­mu­va Kõr­ve­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ni kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot. Ani­ja val­las mi­tut rah­vas­por­diü­ri­tust kor­ral­dav HC Keh­ra Fännk­lu­bi, kes spor­di­re­gist­ris ole­ma ei pea, saab toe­tust Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi kau­du.
Li­saks toe­ta­tak­se Keh­ra kä­si­pal­li esin­dus­mees­kon­da val­laee­lar­vest 27 500 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald veel jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­ta
Järgmine artikkelOmas­te­hool­du­se prob­lee­mid va­ja­vad kii­ret ja inim­lik­ku la­hen­da­mist