„Ani­ja vär­vib“ koos­töö­part­ne­rid tu­le­vad Keh­ras­se nõu and­ma

993

Lau­päe­val, 14. ap­ril­lil kell 10-14 an­na­vad Ani­ja Lü­li­ti staa­bis Keh­ra ait-kui­va­tis kon­sul­tat­sioo­ne et­te­võt­mi­se „Ani­ja vär­vib“ koos­töö­part­ne­ri­te esin­da­jad kol­mest et­te­võt­test – maail­ma üks suu­ri­maid vär­vi­toot­jaid Ak­zo­No­bel, OÜ Fe­re, kes müüb maal­ri­töö­riis­tu ning AS Puu­mar­ket.

„Ak­zo­No­be­li esin­da­jal on kaa­sas vär­vi­kaar­did, mil­le põh­jal saab igaüks ot­sus­ta­da, mil­li­sed vär­vid te­ma ko­du­ma­ja­le so­bik­sid. Ko­hal on ka val­la­va­lit­su­se esin­da­ja, kes väl­jas­tab soo­vi­ja­te­le os­tu­kaar­did, mil­le­ga saa­vad kam­paa­nias osa­le­vad Ani­ja val­la ela­ni­kud Vär­vi­kes­ku­se kaup­lu­sest os­ta fas­saa­di ja piir­deae­da­de vär­ve ning maal­ri­töö­riis­tu 25prot­sen­di­li­se hin­naa­lan­du­se­ga ja Puu­mar­ke­ti kaup­lu­sest al­la­hind­lu­se­ga puit­ma­ter­ja­li ae­da­de ehi­tu­seks,“ rää­kis „Ani­ja vär­vib“ al­ga­ta­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Kes lau­päe­val Keh­ras­se min­na ei saa, peak­sid ala­tes 16. ap­ril­list pöör­du­ma val­la­va­lit­su­se ar­hi­tek­ti In­ga Vai­nu või ehi­tus­re­fe­ren­di An­ne Ruu­si poo­le, kes an­na­vad nõu ja väl­jas­ta­vad os­tu­kaar­di, mil­le­ga saab poest soo­dus­hin­da­de­ga os­ta vär­ve ja puit­ma­ter­ja­li.

„Ani­ja vär­vib“ on Ani­ja val­la­va­lit­su­se al­ga­ta­tud kam­paa­nia, mil­le­ga kut­su­tak­se val­la­ela­nik­ke sel aas­tal oma ko­du­ma­ju ja -ae­du üle vär­vi­ma ning uuen­da­ma piir­deae­du. Akt­sioon kes­tab 30. sep­temb­ri­ni. Kau­ni­ma­te­le üle­vär­vi­tud ma­ja­de ja ae­da­de ela­ni­ke­le pa­neb Tal­lin­k väl­ja ül­la­tu­sau­hin­nad.

Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et pro­jek­ti raa­mes on ka­vas üle vaa­da­ta ka val­la­le kuu­lu­vad värs­ken­da­mist va­ja­vad hoo­ned: „Üks neist on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li-algk­las­si­de ma­ja. Osa sel­le fas­saa­dist te­gi­me kor­da üle-eel­mi­sel aas­tal. Kah­juks ei mah­tu­nud hoo­ne vär­vi­mi­ne sel­le aas­ta ee­lar­ves­se, aga loo­da­me pä­rast suur­te ehi­tus­han­ge­te toi­mu­mist lei­da li­sa­ra­ha, et algk­las­si­de ma­ja fas­saad veel sel aas­tal üle vär­vi­da.“

Eelmine artikkelLau­päe­val oo­da­tak­se Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. aprillil