Ani­ja val­las keh­tib uus hea­kor­raees­ki­ri

414
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 20. juu­nil pä­rast kol­man­dat lu­ge­mist vas­tu val­la uue hea­kor­raees­kir­ja, mis jõus­tus 1. juu­list. Se­ni­ keh­ti­sid val­las nii Ani­ja kui Aeg­vii­du val­la hea­kor­ra ees­ki­ri. Kesk­kon­na­spet­sia­list Ast­rid Pro­met üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uue ees­kir­ja loo­mi­sel võe­ti alu­seks va­ra­sem Ani­ja val­la hea­kor­raees­ki­ri, kui­gi ka­he val­la hea­kor­raees­kir­jad olid üs­na sar­na­sed.

„Aeg­vii­du val­la hea­kor­raees­kir­jast võt­si­me uu­de kor­da nõu­ded vee­ko­gu­del, Ani­ja val­la se­ni­ses hea­kor­raees­kir­jas neid ei ol­nud,“ sõ­nas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Hea­kor­raees­ki­ri sä­tes­tab, et vee­ko­gu­des on kee­la­tud su­pel­da eba­kai­nes ole­kus, uju­ta­da loo­mi su­pel­koh­ta­des, kah­jus­ta­da ve­si­roo­se ja muid kait­sea­lu­seid tai­mi, ku­ni 15 aas­ta va­nu­sed lap­sed ei to­hi sõi­ta paa­di­ga il­ma täi­s­ea­li­se saat­ja­ta.

Uue osa­na on hea­kor­raees­kir­jas aia­maa­de ka­su­ta­mi­se kord. Aia­maa­de ka­su­tus­se and­mist ja sel­le lõ­pe­ta­mist kor­ral­dab OÜ Vel­ko, kel­le­ga tu­leb aia­maa ka­su­ta­mi­seks sõl­mi­da le­ping. Ka­su­ta­ja peab ta­ga­ma hea­kor­ra oma aia­maal ja sel­le­ga piir­ne­va alal, vii­ma prü­gi sel­leks et­te­näh­tud koh­ta, ta­su­ma maa ka­su­ta­mi­se­ga seo­tud ku­lud. Aia­maa­le ei to­hi is­tu­ta­da puid ega ra­ja­da ehi­ti­si, kas­vu­hoo­ned ei to­hi var­ju­ta­da naa­ber­maid päi­ke­se eest. Aia­maad ei või ta­ras­ta­da, seal on kee­la­tud pi­da­da ko­du­loo­mi ja -lin­de.

Võr­rel­des va­ra­se­ma­te kor­da­de­ga on val­la hea­kor­raees­kir­ja li­sa­tud ka koor­mi­se­ga seon­duv. Ast­rid Pro­met sõ­nas, et see on pi­gem ju­rii­di­li­ne, mit­te si­su­li­ne muu­tus: „Ka va­rem olid kor­ter­ma­ja­de­le mää­ra­tud pu­has­tu­sa­lad, kuid nen­de ko­ris­ta­mi­se ko­hus­tust ei ol­nud hea­kor­raees­kir­jas. Nüüd li­sa­si­me ees­kir­ja koor­mi­se mõis­te, ula­tu­se, täit­mi­se tin­gi­mu­sed.“

Koor­mis on ko­hus­tus hoi­da kor­ras pu­has­tu­sa­la – oma val­du­ses olev kin­nis­tu ja sel­le­ga va­he­tult piir­nev ter­ri­too­rium naa­ber­kin­nis­tu, tä­na­va või tee ser­va­ni, kaa­saar­va­tud kõn­ni­tee.

Kor­te­re­la­mu­te pu­has­tu­s­ala­de kaar­did sä­tes­ta­tak­se eral­di õi­gu­sak­ti­ga.

Li­saks on uues hea­kor­raees­kir­jas val­la­va­lit­su­se ning kin­nis­tu ja ehi­ti­se oma­ni­ku ko­hus­tu­sed hea­kor­ra ta­ga­mi­sel, ava­li­ke koh­ta­de hea­kor­ra nõu­ded, hea­kord kaup­le­mi­sel ja tee­nin­da­mi­sel, ehi­tu­sob­jek­ti­de ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de kor­ras­hoid, kee­la­tud te­ge­vu­sed val­la hal­du­sa­lal.

Üks suu­rem muu­tus võr­rel­des va­ra­se­ma­ga on kin­nis­tu­oma­ni­ku ko­hus­tus mu­ru­niit­mi­sel. Ani­ja val­las se­ni keh­ti­nud hea­kor­raees­kir­ja­ga oli oma­ni­ku­le pan­dud ko­hus­tus ko­gu oma maad nii­ta sel­li­selt, et ro­hu­kõr­gus ei üle­taks 15 sen­ti­meet­rit. Nüüd on täp­sus­ta­tud, et see nõue keh­tib li­saks ela­mu-, toot­mis- ja äri­maa­le veel maa­tu­lun­dus­maa pu­hul vaid õue­maal.

„Kin­nis­tud, mil­le sih­tots­tar­ve on maa­tu­lun­dus­maa, või­vad ol­la hek­ta­reid suu­red. Seal ei pea niit­ma ko­gu kin­nis­tut, vaid ai­nult üm­ber hoo­ne­te asu­vat õue­maad,“ sel­gi­tas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Sa­mu­ti ei ole enam nõuet, et maao­ma­nik peaks va­ri­se­nud puu­le­hed ko­ris­ta­ma ko­gu oma kin­nis­tult ja pu­has­tu­sa­lalt, vaid üks­nes kõn­ni­teelt ja õue­maalt.