Päris­pea vä­li­la­va sai ka­tu­se

65
Pä­ris­pea kü­la vä­li­la­va. Fo­to Liis La­he

Pä­ris­pea selt­si­ma­ja hoo­vis asu­va­le vä­li­la­va­le on nüüd ehi­ta­tud ka­tus, la­va­lauad on üle õli­ta­tud ning uuen­da­tud ka is­tu­mi­sa­la. Need tööd te­gi OÜ Ok­ka Puh­ke­ma­jad, tel­li­ja oli MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja. Tööd said val­mis au­gus­tis, kok­ku ku­lus 11 000 eu­rot.

MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja sai vä­li­la­va re­mon­diks ja ka­tu­se ehi­ta­mi­seks Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP) 8000 eu­rot. Ku­na ehi­tus­tööd ku­ju­ne­sid kal­li­maks, tu­li oma­osa­lu­seks lei­da li­sa­ra­ha. KO­Pi ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti kir­ju­ta­nud Liis La­he sõ­nul ai­ta­sid oma­osa­lu­se sum­mat kat­ta ko­ha­li­ke ini­mes­te an­ne­tu­sed ja MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja.

MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja va­ba­taht­lik Liis La­he: „Vä­li­la­va val­mis aas­tal 2009 Pä­ris­pea kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 750. aas­ta­päe­va pi­dus­tus­te jaoks. Te­gu on piir­kon­na ain­sa ava­li­kus ka­su­tu­ses ole­va vä­li­la­va­ga, mi­da on ka­su­ta­tud va­ra­se­malt eten­dus­te, kont­ser­ti­de, jaa­niõh­tu­te ja ka ko­gu­kond­li­ke pi­dus­tus­te jaoks. Kah­juks on vii­mas­tel aas­ta­tel sel­li­seid üri­tu­si jää­nud vä­he­maks. Tu­le­val aas­tal täi­tub Pä­ris­pea kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest 765 aas­tat ning plaa­ni­me sel­leks pu­huks taas pi­dus­tu­si. Ka käi­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed 2024. aas­ta su­veks pro­jek­ti „Tea­ter maal“ raa­mes las­te­ten­dus­te kor­ral­da­mi­seks.“

Ta li­sas: „Suur tä­nu toe­ta­ja­te­le, an­ne­ta­ja­te­le, ehi­ta­ja­le, MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja liik­me­te­le ja loo­mu­li­kult KO­Pi prog­ram­mi hin­da­ja­te­le, kel­le abil sai la­va kor­da teh­tud. See pro­jekt on suu­re­pä­ra­ne näi­de ko­gu­kon­na üht­su­sest, pü­hen­du­mu­sest ja soo­vist hoi­da kul­tuu­ri­pä­ran­dit ela­va­na.“

Vä­li­la­va pi­du­lik ava­mi­ne on ka­vas tu­le­val su­vel.

MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Ter­je Luts, An­ne­li Korp ja Mikk La­he. Liis La­he on ju­ha­tu­se va­ba­taht­lik abi­li­ne.

Eelmine artikkelKol­ga selt­si­ma­ja õuel pee­ti pann­koo­gip­ral­let
Järgmine artikkelAni­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus oo­tab val­la­rah­va et­te­pa­ne­kuid