Ani­ja val­las kaks uut las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­ti

2954
SIR­JE SIG­RID AA­VA
SIR­JE SIG­RID AA­VA
SVET­LA­NA LASS
SVET­LA­NA LASS

Tei­si­päe­vast, 11. juu­list on Ani­ja val­la­ma­jas kaks uut töö­ta­jat Sir­je Sig­rid Aa­va ja Svet­la­na Lass, mõ­le­ma ame­ti­ni­me­tus on las­te ja pe­re­de spet­sia­list.
Val­la­va­lit­sus kor­ral­das töö­ta­ja­te leid­mi­seks kon­kur­si, ku­na se­ni­ne las­te ja pe­re­de spet­sia­list Kat­re Rei­lent lah­kub seo­ses elu­kor­ral­du­se muu­da­tus­te­ga töölt. Tei­ne ame­ti­koht loo­di juur­de, sest sea­du­se­muu­da­tus­te­ga on muut­nud las­te­kait­se­töö va­ra­se­mast töö­ma­hu­ka­maks.
Sir­je Sig­rid Aa­va hak­kab töö­le Keh­ras. Ta elu­koht on Kuu­sa­lu val­las. Ta lõ­pe­tas 2004. aas­tal Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­lis õi­gus­tee­nis­tu­se eria­la, on töö­ta­nud ju­ris­ti abi­na mit­mes et­te­võt­tes.
„Las­te­kait­se vald­kon­na­ga ei ole ma se­ni kok­ku puu­tu­nud, kuid soo­vin sel eria­lal eda­si õp­pi­da, ju­rii­di­li­ne taust tu­leb ka­suks. Kan­di­dee­ri­sin töö­le naa­ber­val­da, sest ta­han, et elu­koht ei mõ­ju­taks ja saan jää­da neut­raal­seks,“ üt­les ta.
Svet­la­na Lass on lõ­pe­ta­nud põ­hi­koo­li Keh­ra güm­naa­siu­mis, kesk­koo­lis õp­pis Tal­lin­nas. Te­ma prae­gu­ne ko­du on Ko­se val­las. Tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­tas ta ba­ka­lau­reu­seõp­pes Tal­lin­na Üli­koo­li sot­siaal­töö eria­la, kõr­va­le­ria­la oli las­te­kait­se. „Mu va­ra­sem töö­ko­ge­mus ei ole seo­tud küll prae­gu­se eria­la­ga, kuid ala­tes põ­hi­koo­list on mind hu­vi­ta­nud sot­siaal­töö ja las­te­kait­se. Olen üles kas­va­nud Keh­ras, tun­nen ümb­rus­kon­da, mi­nu töö­piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja val­la kü­lad,“ rää­kis Svet­la­na Lass.