Ani­ja val­la ela­ni­kud saa­vad ka edas­pi­di Keh­ra staa­dio­nit ka­su­ta­da tasuta

1911

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu kin­ni­tas Keh­ra staa­dio­ni ka­su­ta­mi­se kor­ra ning hin­na­kir­ja.

Keh­ra staa­dio­ni ka­su­ta­mi­ne on Ani­ja val­la ela­ni­ke jaoks ka edas­pi­di ta­su­ta. Li­saks saa­vad staa­dio­nil ta­su­ta tree­nin­guid, võist­lus­män­ge ning üri­tu­si lä­bi viia Ani­ja val­las te­gut­se­vad spor­dik­lu­bid. Kü­las­ta­jad väl­jast­poolt val­da saa­vad staa­dio­nit ala­tes 1. jaa­nua­rist ka­su­ta­da hin­na­kir­ja alu­sel, hin­na­ki­ri on üle­val Ani­ja val­la ko­du­le­hel. Hin­nad ole­ne­vad sel­lest, kas staa­dio­nil soo­vi­tak­se lä­bi viia tree­nin­guid või kor­ral­da­da võist­lu­si.
„Võist­lus­te kor­ral­da­mi­se hind on mõ­ne­võr­ra kõr­gem, ku­na sel ajal staa­dio­nil muud te­ge­vust reeg­li­na ei toi­mu,“ sõ­nas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm te­gev­juht Mih­kel Kuu­se.
Hom­mi­kul ja en­ne­lõu­nal on staa­dion Keh­ra kooli kä­su­tu­ses, ala­tes kel­la 14st ja nä­da­la­va­he­tus­tel kel­la 10st on vas­ta­valt staa­dio­ni ka­su­ta­mi­se graa­fi­ku­le ava­tud tree­ning­rüh­ma­de­le ja ük­si­ki­si­ku­te­le. Töö­päe­vi­ti on staa­dion ava­tud kel­la 21ni, nä­da­la­va­he­tus­tel kel­la 20ni. En­ne ke­vad­hooaja al­gust võe­tak­se töö­le puh­kea­la meis­ter, se­ni saab staa­dio­ni­le ka­su­tu­sae­ga bro­nee­ri­da spor­di­kes­ku­se ad­mi­nist­raa­to­ri juu­res.
Tal­vi­sel ajal on staa­dio­ni kõr­val või­ma­lik ui­su­ta­da ja kel­gu­ta­da. Va­rem Keh­ra koo­li­ma­ja ees asu­nud liu­väl­ja ase­mel on uus por­te­de­ga ää­ris­ta­tud liu­vä­li staa­dio­ni kõr­val asu­val puh­kea­lal. Liu­väl­ja ava­mi­seks on Mih­kel Kuu­se sõ­nul va­ja 3-4 päe­va mii­nusk­raa­di­de­ga il­ma: „Prae­gu­se il­maen­nus­tu­se põh­jal saab küll ilm­selt al­les uuel aas­tal esi­mest kor­da ui­sud jal­ga tõm­ma­ta.“
OÜ Vers­ton Ehi­tus te­gi täis­mõõt­me­tes jää­ho­ki­väl­ja­ku­le kil­lus­ti­ku ja free­si­pu­rust alus­pin­na, see as­fal­tee­ri­tak­se ke­va­del.
„Ta­hak­si­me sel­le saa­da häs­ti si­le­daks, et su­vel saaks seal sõi­ta ka rul­luis­ku­de­ga. Kui oleks sü­gi­sel as­fal­di ma­ha pan­nud, po­leks see tul­nud pii­sa­valt hea,“ põh­jen­das Tar­mo Lill­soo Vers­ton Ehi­tu­sest.
Su­vel saa­vad plat­si ka­su­ta­da tä­na­va­korv­pal­li har­ras­ta­jad ning ka ekst­reem­s­por­di­hu­vi­li­sed tõu­ke­ra­tas­te, ru­la­de ja muu­ga. Väl­ja­ku äär­de on pai­gal­da­tud pro­žek­to­rid, mis hak­ka­vad val­gus­ta­ma ka kõr­val asu­vat 8,4 meet­ri kõr­gust kel­gu­mä­ge. Val­gus­tus töö­tab iga päev kel­la 23ni.
Kui on pii­sa­valt lund, sõi­de­tak­se staa­dio­ni ümb­ru­ses­se sis­se um­bes 1 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne suu­sa­ring ning Keh­ra ter­vi­se­ra­ja­le li­gi 4 ki­lo­meet­rit suu­sa­ra­du. Staa­dio­ni soo­ja­kus hak­kab toi­mu­ma ta­su­li­ne ui­su- ning suu­sa­lae­nu­tus. 800meet­ri­ne suu­sa­ra­da te­hak­se lu­me kor­ral ka Ala­ve­re koo­li juur­de par­ki.
Keh­ra spor­di­hoo­ne hin­na­kir­jas toi­mu­sid Mih­kel Kuu­se kin­ni­tu­sel vaid mõ­ned ümar­da­mi­sed jõu­saa­li ka­su­ta­jai­le: „Se­ni­sed hin­nad on kroo­nia­jast ja olid ümar­da­ma­ta. Las­te ük­sik­pi­le­ti­te­le keh­ti­vad en­di­selt soo­dus­hin­nad.“
Kaks kor­da kuus kor­ral­dab Ani­ja Val­la Spor­di­maailm oma val­la ela­ni­ke­le bus­si­sõi­te Kuu­sa­lu uju­las­se. Järg­mi­sed sõi­dud on jaa­nua­ris. Ka sel­leks tu­leb hu­vi­lis­tel end re­gist­ree­ri­da spor­di­kes­ku­se ad­mi­nist­raa­to­ri juu­res.