Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks 42 kan­di­daa­ti

791

20. jaa­nua­ri­ni sai esi­ta­da kan­di­daa­te Ani­ja val­la 2018. aas­ta te­gi­ja kon­kur­si­le. Täi­de­ti 47 an­kee­ti. Mõ­ne te­gi­ja esi­ta­jaid oli mi­tu, kok­ku no­mi­nee­ri­ti „Ani­ja te­gi­ja 2018“ kon­kur­si­le 9 ka­te­goo­rias 42 ini­mest, et­te­võ­tet, va­baü­hen­dust ja kü­la.

Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­ti 4 no­mi­nen­ti: Keh­ra pääs­te­ko­man­do abi Lü­ka­ti kü­las asu­va­le pe­re­le, Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu au­sam­ba taas­ta­mi­ne La­hin­gu­väl­jal, Ani­ja Lü­li­ti 2018 ning Aeg­vii­du pääst­ja­te pa­nus su­vi­se suu­re met­sa­põ­len­gu lik­vi­dee­ri­mi­sel.

Aas­ta et­te­võt­ja teo­le esi­ta­ti 9 kan­di­daa­ti: vei­se­kas­va­ta­ja Ja­ne Mät­tik ja te­ma Kuu­si­ku ta­lu Roo­kü­last, Ala­ver­re uue te­ra­vil­ja­kui­va­ti ra­ja­nud tu­lun­du­s­ühis­tu Al­var MÜ ee­sot­sas Jaa­nus Ka­le­vi­ga, Paa­si­ku koer­te­mõis, FIE Kat­rin Roo­me­re Keh­rast, OÜ Ivesk Ehi­tus, Keh­ra Kon­su­mi lil­le­pood ja Mar­ge Kaiv, Jü­ri Ku­rik ja kaup­lus Pää­su­ke, Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal ning Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi koos­toot­mis­jaam.

Aas­ta va­baü­hen­du­se teo kan­di­daa­te on 3: MTÜ Ing­Ver ja Keh­ra ait, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja jaa­ma­hoo­nes muu­seu­mi ava­mi­ne, Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja pääs­tea­la noor­te­ring ning aas­ta va­ba­taht­li­kuks esi­ta­tuid 8: Keh­ra ko­man­do pääst­ja Ur­met Kip­per, lap­si ja las­teae­du toe­ta­nud pe­re­kon­nad Trii­nu ja Ül­lar Nurm­sa­lu, Kat­rin ja Ma­rek Roo­me­re, pe­re­kond Bog­da­nov, Pi­ret Vaas ja Swed­bank IT aren­du­so­sa­kond, Keh­rast ühi­selt kul­tuu­riü­ri­tus­te­le sõit­mist or­ga­ni­see­riv Anu Mäeorg, Keh­ra üri­tus­tel va­ba­taht­lik abi­li­ne Kül­li Kroon ning põ­le­vast ma­jast ini­me­sed pääst­nud Jan­no Vald­mann.

Aas­ta sä­de­me 6 kan­di­daa­ti on Keh­ra lin­na­muu­si­ka­sar­ja kor­ral­da­ja Fa­riš­ta­mo El­ler, Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa, Aeg­vii­du tu­ruõh­tu­te kor­ral­da­ja Lau­ra Nir­gi, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu, Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li 3 no­mi­nen­ti on Fa­riš­ta­mo El­ler, Keh­ra kooli kuns­ti­õpe­ta­ja, koo­li ja Keh­ra Raud­tee­jaa­ma üri­tus­te jääd­vus­ta­ja An­ne Tan­ne ja Keh­ra ait.

Aas­ta noor­soo­töö te­gu 3 kan­di­daa­ti on Ala­ve­re noor­te­juht Ju­lia Šats­ka­ja ja Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se re­mont, val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi ja hu­vi­te­ge­vu­se al­ga­tu­sed, Keh­ra koo­li õpe­ta­ja, ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Ka­ti Lil­le­mets ja ro­boo­ti­ka­hu­vi aren­da­mi­ne.

Aas­ta spor­di­teo 4 kan­di­daa­ti on hea­te­ge­vus­lik jalg­pal­li­tur­niir Soh­vik Cup las­teae­da­de heaks, Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­da­tud val­la spor­di­päe­v, Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne val­mi­mi­ne, Vet­la ka­ra­te­ka Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra saa­vu­tu­sed.

Aas­ta kü­la tiit­li­le kan­di­dee­ri­vad Pik­va-Ara­va ja Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­lad.

No­mi­nen­ti­de seast sel­gu­vad ka tä­na­vu võit­jad rah­va­hää­le­tu­sel. Kan­di­daa­ti­de ni­med koos põh­jen­dus­te­ga on 30. jaa­nua­rist hää­le­ta­mi­seks val­la ko­du­le­hel. Hää­le­ta­da saab 10. veeb­rua­ri­ni. Aas­ta te­gi­jad 2018 kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 22. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis Ees­ti Va­ba­rii­gi 101. aas­ta­päe­va kont­sert-vas­tu­võ­tul.