Ani­ja val­la­ma­ja oli val­la taas­loo­mi­se 25. aas­ta­päe­val pi­dueh­teis

2725
Ani­ja val­la 25. sün­ni­päe­va peol koh­tu­sid 5 val­la­va­ne­mat – prae­gu­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, en­di­ne Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­nem JÜ­RI LILL­SOO, esi­me­ne val­la­va­nem IL­SIA VÄ­LI, eel­mi­ne val­la­va­nem TIIT TAM­MA­RU ning en­di­ne val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu esi­mees TÕ­NIS VÄ­LI. Fo­to Ivar Neio.

Ani­ja val­la sün­ni­päe­val, 16. jaa­nua­ril kut­su­ti kõi­ki ini­me­si val­la­maj­ja kring­lit söö­ma ja unis­ta­ma tu­le­vi­kust.

Kõi­gi­le, kel es­mas­päe­val Ani­ja val­la­maj­ja as­ja, pa­ku­ti seal teed-koh­vi ja kring­lit. Kel­la 16-18 va­hel olid val­la si­nis­tes-kol­las­tes vär­vi­des ning juu­be­li­lo­go­de­ga õhu­pal­li­de­ga ehi­tud hoo­nes­se oo­da­tud kõik val­la­ko­da­ni­kud, neid võt­sid vas­tu val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad. Koh­vi­lauad olid nii all fua­jees kui tei­sel kor­ru­sel.
Oli vä­ga to­re päev, ini­me­si käis pal­ju, kõik olid rõõm­sad, sõ­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kel­le hin­nan­gul käis vä­he­malt pool­sa­da ini­mest.
Ta rää­kis, et ini­me­sed tund­sid rõõmu Ani­ja val­las vii­mas­tel aas­ta­tel teh­tu üle ning kü­si­sid, mis on järg­mi­se­na plaa­nis: „Rõõ­mus­ta­ti ka sel­le üle, et Ani­ja val­la ni­mi jääb al­les.“
Noor­soo­töös­pet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la li­sas, et Keh­ra koo­li algk­las­si­de ma­jast käis kolm grup­pi, ko­du­val­da tulid õn­nit­le­ma ka noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad, ko­ha­li­kud po­lit­sei­ni­kud, Keh­ra pääs­te­ko­man­do töö­ta­jad ning teised: „Mõ­ned olid lil­le­de­ga, po­lit­sei­ni­kud kin­ki­sid po­lit­sei­kir­ja­des kom­me, noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad tõid hea­de mõ­te­te pur­gi.“
Val­la­ma­jas olid ko­hal ka en­di­sed val­la­va­ne­mad Il­sia Vä­li, Tõ­nis Vä­li, Jü­ri Lill­soo ja Tiit Tam­ma­ru ning ku­na­gi­ne vo­li­ko­gu esi­mees Ar­ved-Evald Kau­bi.
Neiost telliti 15 ki­lo kring­lit, os­te­ti 100 õhu­pal­li, mil­le­le trü­ki­ti juu­be­li­lo­go. Tuu­li­ki Roht­la ja sek­re­tär Sii­ri Sõs­tar olid hom­mi­kul kel­la poo­le ka­hek­sast val­la­ma­jas, et õhu­pal­le hee­liu­mi­ga täi­ta ning kau­nis­ta­da val­la­ma­ja seest ja väl­jast.
Val­la­va­lit­su­sel on ka­vas juu­be­lit tä­his­ta­da ko­gu aas­ta jook­sul mõ­ne üri­tu­se­ga igal kuul. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel te­gi Kol­gast pä­rit kunst­nik Kad­ri Mets­tak juu­be­li­lo­go – val­la li­pul on pea­le va­pi ka ku­jun­da­tud num­ber 25. Se­da on ka­vas val­la üri­tus­tel ka­su­ta­da ko­gu juu­be­liaas­ta jook­sul.
„Ka kõik meie va­baü­hen­du­sed ja tei­sed, kes meie val­las mi­da­gi kor­ral­da­vad, võik­sid se­da ka­su­ta­da,“ sõ­nas aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Val­la­va­lit­sus on tel­li­nud ka juu­be­li­lo­go­ga roll up bän­ne­rid, mi­da saa­vad va­baü­hen­du­sed val­la­ma­jast lae­nu­ta­da.

Ani­ja val­la aja­loost
Ani­ja vald taas­loo­di 16. jaa­nua­ril 1992, mil too­na­ne Ani­ja kü­la­nõu­ko­gu esi­mees Il­sia Vä­li kait­ses Ees­ti Va­ba­rii­gi Ülem­nõu­ko­gu pre­sii­diu­mi is­tun­gil kah­te oma­va­lit­sus­li­ku staa­tu­se saa­mi­seks va­ja­lik­ku do­ku­men­ti – val­la põ­hi­mää­rust ja aren­gu­ka­va. Val­la põ­hi­mää­ru­se oli Ani­ja Kü­la Rah­va­saa­di­ku­te Nõu­ko­gu kin­ni­ta­nud 29. ok­toob­ril 1991.
Ani­ja val­lal on 25 aas­ta jook­sul ol­nud 6 val­la­va­ne­mat: Il­sia Vä­li, Tõ­nis Vä­li, Jü­ri Lill­soo, Olav Een­sa­lu, Tiit Tam­ma­ru ja Ar­vi Ka­ro­tam ning 6 vo­li­ko­gu esi­meest: Sir­je Kui­met, Laur Leet­jõe, Ar­ved-Evald Kau­bi, Tõ­nis Vä­li, Jaa­nus Ka­lev ja Jaan Oruaas, Keh­ra lin­na­vo­li­ko­gu on juh­ti­nud Jaak Kal­le ja Žan­na Bot­vin­ki­na.
Sün­ni­päe­va­peol mär­kis ko­du­loo-uu­ri­ja Ants Miid­la, et prae­gu võiks tä­his­ta­da ka Ani­ja val­la 160. sün­ni­päe­va, sest 1856. aas­ta ta­lu­rah­va­sea­du­se­ga moo­dus­ta­ti prae­gu­se Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil kol­mes ki­hel­kon­nas 9 val­da: Ha­ni­jõe, Kau­nis­saa­re, Pik­va, Ala­ve­re, Roo­kü­la, Nõmb­ra, Raa­si­ku, Kam­bi ja Koit­jär­ve.
1890-1891 loo­di Keh­ra ja Ani­ja mõi­sa­te ta­lu­maa­del üht­ne vald, mis hak­kas kand­ma Ani­ja mõi­sa jär­gi Ani­ja val­la ni­me. Esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal kuu­lu­sid Keh­ra kü­la ja alev Ani­ja val­da, val­la­ma­ja asus Sood­las. 1925. aas­tal te­gi Har­ju maa­kon­na­va­lit­sus val­la­le et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da see Ani­jõe val­laks, kuid val­la­nõu­ko­gu lei­dis, et kui Eduard Vil­de on ko­ha­ni­me Ani­ja aja­luk­ku kir­ju­ta­nud, siis jää­gu ni­meks Ani­ja vald. 1939. aas­tal vii­di val­la­ma­ja üm­ber Keh­ra ale­vik­ku en­di­ses­se alg­koo­li­maj­ja.
Taa­si­se­seis­vu­mi­se jä­rel on val­la­ma­ja Keh­ras Jaa­ma tä­nav 4 hoo­nes, Keh­ra mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas, rah­va­ma­ja juur­dee­hi­tu­ses. Prae­gu töö­tab val­la­va­lit­sus F.R.Kreutz­wal­di tä­nav 6 asu­vas ma­jas, mis alg­selt oli Keh­ra kesk­koo­li in­ter­naat, see­jä­rel lin­na­va­lit­su­se hoo­ne.

Eelmine artikkelHC Keh­ra C-klas­si poi­sid ju­hi­vad Ees­ti meist­ri­võist­lu­si
Järgmine artikkelKehra noortekeskus kutsus sõbrad ja koostööpartnerid sünnipäevale