Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­d saa­vad EA­Silt ­toe­tust

1414

EAS ot­sus­tas toe­ta­da Ani­ja mõi­sa ja Aeg­vii­du ve­du­ri­de­poo re­no­vee­ri­mist ning Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la kerg­tee­de in­ves­tee­rin­guid kok­ku roh­kem kui 3,76 mil­jo­ni eu­ro­ga.

Piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te taot­lus­voo­rust an­tak­se toe­tust Har­ju­maalt 7 tu­ris­mi ning kes­kus­te ja ta­ga­maa va­he­lis­te ühen­dus­te aren­da­mi­se pro­jek­ti­le kok­ku roh­kem kui 4,57 mil­jo­nit eu­rot. Sel­lest 3 763 293 eu­rot saa­vad Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­d.
Kõi­ge suu­rem toe­tus­sum­ma an­tak­se Ani­ja val­da – sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus saab 1 752 972,39 eu­rot, et re­no­vee­ri­da mõi­sa pea­hoo­ne ja ait ning aval­da seal mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­kus „Mõi­sa aja lu­gu“.
Aeg­vii­du val­last toe­ta­tak­se kah­te pro­jek­ti. 747 771,48 eu­rot an­tak­se ve­du­ri­de­poo re­no­vee­ri­mi­seks, et võt­ta hoo­ne ka­su­tu­se­le ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se­na ning 481 214,75 eu­rot kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks Aeg­vii­dust ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saab 113 332,64 eu­rot Kot­ka ris­ti 25ko­ha­li­se „par­gi ja rei­si“ park­la ning kol­me bus­si­pea­tust ühen­da­va 350meet­ri­se ko­gu­pik­ku­se­ga kõn­ni­tee­de võr­gus­ti­ku ra­ja­mi­seks.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sust toe­ta­tak­se 668 001,76 eu­ro­ga, mil­le abil on ka­vas ra­ja­da 3,52 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne kerg­liik­lus­tee Raa­si­ku ale­vik­ku, te­ha­sest ku­ni Jä­ga­la maan­tee­ni.
Rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Jaak Aa­bi sõ­nul saa­vad toe­tust pro­jek­tid, mis loo­vad piir­kon­da­des uu­si töö­koh­ti ja tõs­ta­vad et­te­võt­lu­sak­tiiv­sust. Sa­mas pa­ran­da­tak­se ka ava­li­ke tee­nus­te kät­te­saa­da­vust ja elu­kesk­kon­da, mär­kis mi­nis­ter.
Piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te toe­tust kaas­ra­has­ta­vad Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu­fond ja Eu­roo­pa Liit.

Eelmine artikkelSPORDIUUDIS
Järgmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la pa­ri­mad ja­hi­lask­mi­ses