AND­RE SEPP sai Suu­re Hol­me­ri ja ENN PUNG Väi­ke­se Hol­me­ri

81
Har­ju­maa tä­nu­peol: Suu­re Hol­me­ri no­mi­nent JAA­NUS SAAT, Väi­ke­se Hol­me­ri saa­nud MA­RIS VII­SI­LEHT, Suu­re Hol­me­ri lau­reaat AND­RE SEPP, HO­Li uus juht AND­RUS UM­BO­JA, Väi­ke­se Hol­me­ri päl­vi­nud ENN PUNG, Suure Hol­me­ri no­mi­nent MER­LE PUS­SAK ja Väi­ke­se Hol­me­ri no­mi­nent HIL­LE­RI TREI­SALT. Fo­to Pee­ter Hütt

Har­ju­maa au­ko­da­nik on fil­mi­la­vas­ta­ja ja kunst­nik REIN RAA­MAT.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) tun­nus­tas nel­ja­päe­val, 20. jaa­nua­ril Es­to­nia Tal­veaias toi­mu­nud üri­tu­sel „Har­ju­maa tä­nab“ maa­kon­na ak­tiiv­seid ini­me­si. Õh­tu­juht oli Es­to­nia teat­ri so­list Ur­mas Põld­ma, kü­la­lis­te­le esi­ne­sid Kad­ri Voo­rand ja Mih­kel Mäl­gand.

Har­ju maa­kon­na au­ko­da­nik
REIN RAA­MAT.

Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku tiit­li ja tee­ne­te­mär­gi päl­vis joo­nis­fil­mi­de au­tor, Ees­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja Rein Raa­mat, kes elab Kuu­sa­lu val­las Valk­la kü­las. Ta on kunst­ni­ku­na ku­jun­da­nud 11 män­gu­fil­mi, ka fil­me „Viim­ne re­liik­via“, „Põr­gu­põh­ja uus Va­na­pa­gan“, „Mäe­kü­la pii­ma­mees“. Te­ma la­vas­ta­tud 14 joo­nis­fil­mist on „Suur Tõll“, „Põr­gu“, „Lend“, „Kütt“ ja „Põld“ päl­vi­nud mit­meid au­hin­du. Ta on tei­nud port­ree- ja do­ku­men­taal­fil­me ning ka Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed kroo­ni­ka­fil­mid.

Rein Raa­mat ei saa­nud tä­nu­peol osa­le­da. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et au­ko­da­ni­ku tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na ning on vä­ga tä­nu­lik.

Har­ju tee­ne­te­mär­gi päl­vi­nud
MAIE IT­SE.

Ko­ha­le ei saa­nud min­na ka Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi lau­reaat, loo­dus­giid, MTÜ La­he­maa Loo­dus­kool asu­ta­ja ja juht Maie It­se, kes vii­mas­tel aas­ta­tel töö­tas Lok­sa koo­lis ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja­na. Ta al­ga­tas La­he­maa loo­du­se päe­va­de tra­dit­sioo­ni, on pal­ju­de loo­dus­mat­ka­de ja -pro­jek­ti­de eest­ve­da­ja.

Te­ma­gi rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­nus­tus tu­li suu­re ül­la­tu­se­na, sai sel­lest tea­da, kui tee­ne­te­mär­gi saa­jad ava­li­kus­ta­ti ja tal­le ha­ka­ti saat­ma õn­nit­lu­si: „Mul on ve­da­nud, et mu üm­ber on pal­ju to­re­daid ja te­gu­said ini­me­si, kel­le­ga koos on saa­nud ideid el­lu viia.“

Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi päl­vi­sid veel Raul Ad­las, Joel Jes­se, Rutt Enok, Kers­ti Kald­mäe, Ka­rin Kask, Tiit Ma­ran ja Su­lev Lää­ne.

Maa­kon­na oma­va­lit­sus­juh­ti­de au­hin­na Suu­re Hol­me­ri lau­reaa­diks kuu­lu­ta­ti en­di­ne Raa­si­ku val­la­va­nem ja HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees And­re Sepp. Ta on HO­Li juh­ti­nud üle 11 aas­ta, Raa­si­ku val­la­va­nem ol­nud 14 ja pool aas­tat. On ol­nud Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se loo­mi­se idee al­ga­ja­ta ja asu­ta­ja­lii­ge, Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu ja Har­ju­maa Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se lii­ge ning Raasiku Li­ons klu­bi üks asu­ta­ja.

And­re Sepp tä­nas tun­nus­tu­se eest ja üt­les, et Har­ju­maal toi­muv lä­heb tal­le vä­ga kor­da.
Maa­kon­na oma­va­lit­su­se töö­ta­ja­te au­hin­na Väi­ke­se Hol­me­ri päl­vis Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung. Ta on ehi­tus­vald­kon­na as­ja­tund­ja­na pa­nus­ta­nud 14 aas­tat en­di­se Aeg­vii­du val­la ja hil­jem Ani­ja val­la elu­kesk­kon­na aren­da­mis­se. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on re­konst­ruee­ri­tud oma­va­lit­su­se hoo­neid, ra­ja­tud kerg­liik­lus­teid, ehi­ta­ti Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne. Ta on töö­ta­nud Keh­ra abi­lin­na­pea ning ehi­tus- ja maa­nõu­ni­ku­na, Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­na, Ani­ja abi­val­la­va­nem on 2019. aas­ta ap­ril­list.

Enn Pung lau­sus tun­nus­tu­se eest tä­na­des, et rõõ­mu teeb, et te­ma te­ge­mi­si on mär­ga­tud.
Tei­se Väi­ke­se Hol­me­ri sai Har­ku en­di­ne abi­val­la­va­nem Ma­ris Vii­si­leht. Har­ju­ kul­tuu­ri­pär­liks kuu­lu­ta­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se Har­ju­maa kul­tuu­ris­pet­sia­list Me­ri­ke Hal­lik.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR: „Ee­lar­ves on tä­na­vu üks suur in­ves­tee­ring – Keh­ra las­teaed.“
Järgmine artikkelKehra Sotsiaalkeskuses alustab eakate tugigrupp