AND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on am­bit­sioo­ni­kas.“

598
Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP sõ­nab, et val­la lae­nu­koor­mus on suur, kuid ee­lar­ve või­mal­dab veel lae­nu võt­ta.

Raa­si­ku val­la­va­nem Andre Sepp, vo­li­ko­gu võt­tis eel­mi­sel nä­da­lal pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu val­la tä­na­vu­se aas­ta ee­lar­ve. Kui­das ole­te sel­le­ga ra­hul?
„Ee­lar­ve on üs­na am­bit­sioo­ni­kas. Aga kui kaks eel­mist on ol­nud suur­te in­ves­tee­rin­gu­te aas­tad, siis tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ka­van­da­tud pea­mi­selt väik­se­maid in­ves­tee­rin­guid.“

Ee­lar­ve võe­ti vo­li­ko­gus vas­tu küll 11 poolt­hää­le­ga, kuid 3 ko­hal ol­nud vo­li­nik­ku jät­sid hää­le­ta­ma­ta. Kas jät­si­te osa muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid ar­ves­ta­ma­ta?
„Ee­lar­ve me­net­le­mi­se käi­gus mi­nu mee­lest min­geid la­hen­da­ma­ta eri­meel­su­si ei jää­nud. Eel­nõu oli ka­hel kor­ral aru­tu­sel vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­nis ning vo­li­ko­gu ka­hel is­tun­gil. Vo­li­ko­gu liik­med esi­ta­sid val­la­va­lit­su­se koos­ta­tud ee­lar­vep­ro­jek­ti vä­ga vä­he muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid, nen­de­ga on ar­ves­ta­tud. Ei os­ka ar­va­ta, mis põh­ju­sel jät­sid vo­li­ko­gu kolm lii­get hää­le­ta­ma­ta.“

Kui pal­ju ole­te ka­van­da­nud ee­lar­ves­se tu­lu­de kas­vu?
„Tu­lu­sid on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud li­gi 8,9 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 5,8 mil­jo­nit eu­rot moo­dus­tab ük­sik­isi­ku tu­lu­maks. Kui eel­mis­tel aas­ta­tel ar­ves­ta­si­me tu­lu­mak­su kas­vuks 7,5 prot­sen­ti, siis sel­lel aas­tal oli­me pi­gem kon­ser­va­tiiv­sed ja ka­van­da­si­me viiep­rot­sen­di­list tõu­su.

2019. aas­tal, kui pla­nee­ri­si­me 7,5prot­sen­di­list tu­lu­mak­su kas­vu, üle­lae­ku­mist ei ol­nud, jäi­me aas­ta lõ­puks mak­su­ga väi­ke­ses­se mii­nu­ses­se. Tä­na­vu­se mak­su­tu­lu prog­noo­si­mi­sel ar­ves­ta­si­me ka rii­gi­pool­seid tren­de, näi­teks õpe­ta­ja­te pal­ga­tõus on sel­lel aas­tal väik­sem kui va­rem.

Ee­lar­vest­ra­tee­gias on ar­ves­ta­tud ka ela­ni­ke ar­vu väi­ke­se kas­vu­ga, aga mak­su­tu­lu sel­le­ga vä­ga pal­ju ei kas­va. Ela­ni­ke ar­vu suu­ren­dab ka sün­di­de arv ja meie val­las re­gist­ree­ri­ti mul­lu 70 lap­se sünd.“

Vo­li­ko­gu ka­hel is­tun­gil on tõs­ta­ta­tud kü­si­mus, miks on val­la­va­lit­sus ka­van­da­nud eel­ar­ves­se in­ves­tee­rin­guid, mi­da po­le ee­lar­vest­ra­tee­gias.
„Tä­na­vu­seks ka­van­da­tud suu­red in­ves­tee­rin­gud on kõik ka ee­lar­vest­ra­tee­gias. St­ra­tee­gias oli 10 000 eu­rot näh­tud Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja jaoks. Ku­na po­le sel­gu­nud sel­le täp­ne asu­koht, ka­van­da­si­me sel­le sum­ma ee­lar­ves Raa­si­ku ru­la­par­gi omao­sa­lu­seks. Ru­la­park on koo­li­pool­ne al­ga­tus – et las­tel oleks te­ge­vust, kui nad on pi­kal va­he­tun­nil õues. Li­saks pla­nee­ri­si­me 16 000 eu­rot Raa­si­ku koo­li au­las­se lü­kand­sei­na pai­gal­da­mi­seks. Au­la sei­sab prae­gu jõu­de, ka ak­tu­sed ja muud pi­du­li­kud üri­tu­sed toi­mu­vad spor­di­saa­lis. Lü­kand­sei­na abil saab saa­li ja­ga­da ka­heks, et seal oleks või­ma­lik lä­bi viia rüh­ma­tun­de.“

Mis on käe­so­le­va aas­ta suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud?
„In­ves­tee­rin­guid on ee­lar­ves kok­ku pla­nee­ri­tud te­ha 2,043 mil­jo­nit eu­ro eest. Sel­lest 1,1 mil­jo­nit ka­van­da­me oma ee­lar­vest, 900 000 eu­rot lae­nu abil.

Suu­rim ka­van­da­tud in­ves­tee­ring on Aru­kü­la las­teaia­le – küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­-
se­ks ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks on ee­lar­ves 700 000 eu­rot. Aru­kü­la las­teaed on 37 aas­tat va­na, teh­no­süs­tee­mid on amor­ti­see­ru­nud. Juur­dee­hi­tu­se­ga saa­me ruu­mid sõi­me­rüh­ma ning eri­va­ja­dus­te­ga las­te rüh­ma jaoks. Pro­jek­tee­ri­mi­ne käib, loo­da­me, et su­vel saa­me ha­ka­ta ehi­ta­ma.

Suu­re­mad sum­mad on ka­van­da­tud tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­se omao­sa­lu­seks, kui saa­me KI­Kist toe­tust, ka jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks KI­Ki kaa­sa­bil, Aru­kül­la pääs­te­ko­man­do ga­raa­ži ehi­ta­mi­seks, mi­da toe­ta­tak­se ka Lea­der-prog­ram­mist, ning val­la­tee­de­le. Plaa­ni­me veel mõ­le­ma ter­vi­se­kes­ku­se fas­saa­di re­no­vee­ri­mist, Raa­si­ku vee­tor­ni re­mon­ti, val­la­ma­ja ka­tu­se soo­jus­ta­mist, jää­ma­si­na ost­mist, Aru­kü­la mõi­sa piir­deaia uuen­da­mist. “

Ole­te mär­ki­nud, Raa­si­ku val­la teed on sel­le­pä­rast nii keh­vad, et prio­ri­teet on ol­nud ha­ri­dus. Kü­la­rah­vas kü­sib, mis ka­su on neil uuest spor­di­hoo­nest või staa­dio­nist, kui nad ei pää­se ko­dust väl­ja. Mil­lal hak­ka­vad teed roh­kem ra­ha saa­ma?
„Meie va­li­mis­lii­du va­li­mis­eel­ne lu­ba­dus oli ka­he­kor­dis­ta­da tee­de­le mõel­dud ra­ha. Prae­gu ole­me sel­les tem­pos pü­si­nud. Aga kui meil on ik­ka­gi 102 ki­lo­meet­rit teid ja aas­tas jõua­me mus­ta kat­te al­la viia kaks-kolm ki­lo­meet­rit, siis suu­rem osa on en­di­selt kruu­sa­teed, mis va­ja­vad pea­le­ve­du, hool­dust, tol­mu­tõr­jet. Mär­ki­mis­väär­se ku­lu­na on li­san­du­nud kerg­liik­lus­tee­de hool­dus, sest neil on li­saks lu­me­lük­ka­mi­se­le va­ja te­ha ka li­be­du­se­tõr­jet.

Val­la tee­hoiu­ka­va näeb ala­tes eel­mi­sest aas­tast et­te in­ves­tee­ri­da tee­des­se igal aas­tal eel­mi­sest viis prot­sen­ti roh­kem – kui eel­mi­sel aas­tal oli tee­de in­ves­tee­rin­gu­te maht 300 000, siis sel aas­tal 310 000 eu­rot. Li­saks ole­me 150 000 eu­rot näi­nud et­te Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Maan­teea­met re­konst­ruee­rib Tal­lin­na maan­tee ko­gu ula­tu­ses ja ra­jab tä­na­va­val­gus­tu­se. Val­la te­ha on kõn­ni­tee mõi­sa juu­res ja tei­sel pool raud­teed.“

Vo­li­ko­gus teh­ti eel­mi­sel aas­tal et­te­pa­nek, et maa­mak­su võiks tõs­ta ja ka­su­ta­da lae­ku­va li­sa­tu­lu kü­la­tee­de heaks. Tä­na­vu maa­maks tõu­sis, kas ka­van­da­te se­da?
„Me ei ole mak­su­tu­lu ot­se­selt jao­ta­nud konk­reet­se­teks ku­lu­deks, aga tä­nu maa­mak­su tõu­su­le saab ka tee­de­le mõel­dud ra­ha suu­ren­da­da.“

Mil­li­sed teed on ka­vas sel aas­tal kor­da te­ha?
„Taot­le­me Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­milt 100 000 eu­rot ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le mõel­dud et­te­võt­lu­se­ga seo­tud tee in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Märt­sis peaks sel­gu­ma, kas ja kui pal­ju on sin­na va­ja oma­osa­lust. Pä­rast se­da saab vo­li­ko­gu kin­ni­ta­da täp­se plaa­ni, mi­da sel aas­tal tee­me. Kind­las­ti on tä­na­vu ka­vas viia mus­ta kat­te al­la Raa­si­kul Va­na-Pos­ti­jaa­ma ning Jõe tänav ja Jõe põik­tä­nav ning Pi­ka­ve­re kü­la­tee mõi­sa­koo­li juu­res.“

Ole­te öel­nud, et Raa­si­ku vald on Ees­tis võ­la­koor­mu­selt üks suu­rim. Siis­ki ka­vat­se­te ka sel aas­tal lae­nu võt­ta. Miks?
„Ole­me tões­ti Ees­tis suu­ri­ma võ­la­koor­mu­se­ga oma­va­lit­sus, in­ves­tee­rin­gud spor­di­ra­ja­tis­tes­se on vii­nud meie lae­nu­koor­mu­se prae­gu vä­ga kõr­ge­le. Olu­li­ne on, kui­das suu­da­me lae­nu tee­nin­da­da. Eel­ar­vest­ra­tee­gia jär­gi on meil lae­nu tee­nin­da­mi­seks veel li­sa­res­surs­si. Lae­nu ole­me ka­van­da­nud ka­heks olu­li­seks in­ves­tee­rin­guks – Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­seks ja küt­te­süs­tee­mi­de re­mon­diks ning tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks, kui saa­me KI­Ki esi­ta­tud pro­jek­ti­le po­si­tiiv­se vas­tu­se.

Sõl­tub mui­du­gi ra­has­ta­ja tin­gi­mus­test ja ot­sus­test, kas pank an­nab lae­nu. Prae­gu­ne suur lae­nu­koor­mus on tul­nud nii-öel­da ta­vaee­lar­ve ar­velt ja kui lae­nu ei saa, siis kõi­giks in­ves­tee­rin­gu­teks meil oma ra­ha ei ole.“

Kas mõ­ni laen on lõp­pe­mas ja val­la lae­nu­koor­mus sel­le­ga ka vä­he­ne­mas?
„Ei, lä­hiaas­ta­tel ker­ge­maks ei lä­he. Raa­si­ku val­la või­ma­lus on saa­da ela­mua­ren­dus­te kau­du juur­de ela­nik­ke, et suu­ren­da­da val­la tu­lu­baa­si.“

Kas val­la töö­ta­jad saa­vad tä­na­vu pal­ga­tõu­su?
„Al­la­su­tus­tes on 6-7prot­sen­di­li­ne pal­ga­tõus, val­la­va­lit­su­ses 10 prot­sen­ti, ku­na val­la­va­lit­su­se pal­ga­ta­se on kon­ku­rent­sist täies­ti väl­jas. Eel­mi­sel aas­tat lah­kus val­la­va­lit­su­sest ma­da­la pal­ga tõt­tu kaks töö­ta­jat. Väik­se­ma pal­ga­kas­vu­ga ei jõua me teis­te­le liht­salt jä­re­le, see­tõt­tu on sel aas­tal pla­nee­ri­tud ühe­kord­ne suu­rem tõus.“

Eelmine artikkelKait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt toe­tus­ra­ha Här­ma­ko­su tee tol­mu­va­baks ehi­ta­mi­seks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on esi­me­he­ta