Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt toe­tus­ra­ha Här­ma­ko­su tee tol­mu­va­baks ehi­ta­mi­seks

662
URMAS KIRTSI

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se juht Kus­ti Salm all­kir­jas­ta­sid aas­ta lõ­pus le­pin­gu rii­gi täien­da­va toe­tu­se ka­sut­ami­seks, et re­konst­ruee­ri­da Kur­si-Här­ma­ko­su tee kruu­sa­kat­te­ga lõi­k – panna tol­mu­va­ba kat­e. Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus toe­tab Sood­la har­ju­tus­väl­ja põh­ja poolt ümb­rit­se­va 2,1ki­lo­meet­ri­se tee­lõi­gu re­mon­ti 55 159,80 eu­ro­ga. Val­la­va­ne­ma sõ­nul on see pool tee­lõi­gu mus­ta kat­te al­la vii­mi­se ku­lust, tei­se poo­le li­sab vald. Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab töö ole­ma teh­tud hil­je­malt 31. juu­liks 2020. „Siis saab ko­gu Kur­si-Här­ma­ko­su tee tol­mu­va­baks ning te­kib re­mon­di­tud ot­se­tee, mis ühen­dab Pii­be ja Tal­lin­na-Nar­va maan­teed. Sa­mas jääb see kait­se­jõu­du­de jaoks har­ju­tus­väl­ja­le sõit­mi­sel re­serv­teeks, põ­hi­tee on ka­vas ehi­ta­da ot­se Pii­be maan­teelt,“ üt­les Ur­mas Kirt­si ja tä­psus­tas, et te­gu on li­sa­toe­tu­se­ga, mit­te osa­ga kait­se­mi­ni­tee­riu­mi an­ta­vast 142 000eu­ro­sest toe­tu­sest. Si­gu­la-Ko­su-Kur­si-Här­ma­ko­su val­la­tee Ko­su-Kur­si 2,3ki­lo­meet­ri­se tee­lõi­gu ai­tas tol­mu­va­baks te­ha Nor­dic Hou­ses KT, kel­le toot­mis­hoo­ned asu­vad Ko­su kü­las. Val­laee­lar­vest ku­lus sel­leks 29 745 eu­rot, Nor­dic Hou­ses li­sas li­gi 12 000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel said sa­mast teest mus­ta kat­te Ani­ja val­da kuu­luvad 1,4 ki­lo­meet­rit, sel­leks ku­lus li­gi 30 000 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis Kau­ni Ko­du kon­kurs­si sta­tuu­ti
Järgmine artikkelAND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve on am­bit­sioo­ni­kas.“