Ala­ve­res ava­ti 5 ko­du­koh­vi­kut

33
Pe­re­nai­ne MER­LE KOKK koos sõb­ran­na TII­NA ÕU­NA­PUU­GA Lü­ka­ti kü­las ava­tud Kii­ge ko­du­koh­vi­kus. Fo­to An­na Ni­lisk

Lau­päe­val, 3. juu­nil oli Ala­ve­res kol­man­dat kor­da ko­du­koh­vi­ku­te päev. Tä­na­vu ava­sid oma uk­sed viis ko­du­koh­vi­kut.

Kol­man­dat aas­tat pi­das Mäe ta­lu ko­du­koh­vi­kus pe­re­nai­ne Lii­vi­ka Ki­vis­tik koos abi­lis­te­ga mo­ji­to baa­ri, seal müü­di ka sa­la­tit ja pann­koo­ke, vahv­leid ning küp­se­ta­tud pähk­leid. Oli veel hea­te­ge­vus­lik loos „Ai­ta­me Maar­jal hin­ga­ta“, et toe­ta­da tsüs­ti­list fib­roo­si põ­de­vat Maar­ja Te­de­rit. Hea­te­ge­vus­loo­si pa­nus­ta­sid ka mit­u erai­si­kut ning A-Vorst ja Fi­zu­li. Kõik 100 pi­le­tit müü­di ära, Maar­ja Te­de­ri toe­ta­mi­seks ko­gu­ti 260 eu­rot.

Oma ko­duaias Ko­se maan­teel avas Bir­git Paas­ma ka tä­na­vu Bi­Pa tor­di­koh­vi­ku, kus pa­ku­ti li­saks glu­tee­ni-, suhk­ru- ja lak­too­si­va­ba­de­le koo­ki­de­le-küp­se­tis­te­le ka grill-li­ha.

Par­gi tä­na­va pit­sa­koh­vi­kus pak­ku­sid Jaa­na ja Jaa­ni­ka Lass en­da val­mis­ta­tud ot­se ah­just tul­nud pit­sa­sid. Osta sai ka koo­ke ja vahv­leid, proo­vi­da ra­bar­be­rist teh­tud ko­du­vei­ni.

Ko­se maan­tee kor­ter­ma­ja­de juu­res oo­tas kü­las­ta­jaid Li­sand­ra ja Mar­ta ko­du­koh­vik, kus oma­teh­tud koo­ki, pi­ru­kaid ja jää­joo­ki pak­ku­sid koo­li­tüd­ru­kud Li­sand­ra Pavl­juk ja Mar­ta Mättik.

Ala­ve­rest um­bes ne­li ki­lo­meet­rit ee­mal Lü­ka­ti kü­las Pi­ka­mar­di ta­lus avas pe­re­nai­ne Mer­le Pokk Kii­ge koh­vi­ku. Me­nüüs oli sup­pi ja sa­la­tit ning pal­ju eri­ne­vaid koo­ke ja nii soo­la­seid kui ma­gu­said pi­ru­kaid. Suu­res ta­luõues sai vaa­da­ta ka­nu, hü­pa­ta ba­tuu­dil, las­ta liu­gu, kii­ku­da võrk­kii­ges, män­gi­da sulg­pal­li ja muid män­ge, kõn­di­da slack­li­ne’il.

Mer­le Pokk rää­kis, et laia va­li­ku­ga koh­vi­kuk­raa­mi val­mis­ta­ti koos sõb­ran­na­de ja naab­ri­nais­te­ga nel­ja­ke­si: „Koh­vi­ku­te­päev on to­re et­te­võt­mi­ne, ot­sus­ta­sin tä­na­vu esi­mest kor­da ka ise koh­vi­ku ava­da. Jäin ra­hu­le, meil käis 52 kü­la­list. Tul­di oma kü­last, Ala­ve­rest, Keh­rast, kaks au­to­täit olid täies­ti võõ­rad ini­me­sed. Pä­ris kõi­ke val­mis­ta­tust ära müüa ei jõud­nud, sest meil oli va­lik vä­ga suur. Al­les­jää­nu sõi­me ise ära,“ lau­sus ta.

Mer­le Pokk plaa­nib ko­du­kan­di koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­da ka järg­mi­sel aas­tal: „Oma­va­hel ju­ba aru­ta­si­me, mi­da võiks siis tei­si­ti te­ha. Ku­na ole­me Ala­ve­re kes­ku­sest ee­mal, on üks mõ­te pak­ku­da sealt meie juur­de trans­por­ti. Ilm­selt võiks toi­tu­de va­lik ol­la väik­sem. Kui me­nüüs on lii­ga pal­ju eri­ne­vaid as­ju, ei jõua ini­me­sed kõi­ke proo­vi­da.“

Mit­mes Ala­ve­re ko­du­koh­vi­ku­te päe­val te­gut­se­nud koh­vi­kus oli sa­mal ajal ava­tud ka kir­bu­kas – müü­di kä­si­tööd või ka­su­ta­tud rii­deid.

Eelmine artikkelLok­sa koo­lis ava­ti va­ra­ja­ne kee­le­kümb­lusk­lass kolm aas­tat ta­ga­si
Järgmine artikkelEestikeelsele haridusele üleminekust