Loodusgiid ENE RIIBERG: „Metsas on lehter-kukeseeni veel palju.“

286
La­he­maa loo­dus­giid ja Kol­ga see­ne­näi­tus­te kor­ral­da­ja ENE RII­BERG käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val kor­vi­täie leh­ter-­ku­ke­seen­te­ga, mi­da on met­sas prae­gu­sel ajal roh­kelt.

Kui­gi möö­du­nud nä­da­lal sa­das lund ja õhu­tem­pe­ra­tuur lan­ges mii­nusk­raa­di­des­se, kin­ni­ta­vad see­ne­hu­vi­li­sed, et tä­na­vu­ne saa­gi­roh­ke see­ne­hooaeg ei ole va­he­peal­se­te kül­ma­de il­ma­de tõt­tu veel lä­bi.

Sa­ma meelt on ka La­he­maa loo­dus­giid ja Kol­ga see­ne­näi­tus­te kor­ral­da­ja Ene Rii­berg Ka­ha­la kü­last Kuu­sa­lu val­last. Sel es­mas­päe­val läks ta pä­rast La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­ses Oan­dul las­teaia­las­te­le kor­ral­da­tud loo­dus­mat­ka see­ne­le ja sai kor­vi­täie leh­ter-ku­ke­see­ni.

„Loo­dus on prae­gu veel ilu­sa­tes sü­gis­vär­vi­des ning värs­kes õhus on to­re ja ter­vis­lik lii­ku­da, kind­las­ti ta­sub see­ne­le min­na,“ är­gi­tab ta.

Ene Rii­berg üt­leb, et sü­gis­see­ni on tei­si­gi, näi­teks sir­ge leht­rik ja pöörd-eba­hei­nik, kuid üks liht­sa­mi­ni lei­tav on me met­sa­des leh­ter-ku­ke­seen, mi­da võib kor­ja­ta ot­se lu­me­han­gest, aga ka pä­rast lü­hi­kest kül­ma­pe­rioo­di – leh­ter-ku­ke­seen ei va­ju met­sas üles su­la­des kok­ku, vaid kas­vab eda­si.

„Lehter-­ku­ke­see­ni on vä­ga pal­ju, aga mit­te igal pool. Nen­de kas­vu­koh­ta tu­leb tea­da, seal ja­gub neid kõi­gi­le, kes se­da seent tun­ne­vad. Kõi­ge täht­sam on, et söö­giks kor­ja­ta­vaid see­ni peab häs­ti tead­ma,“ rää­kis Ene Rii­berg ja li­sas, et üks eri­ti see­ne­roh­ke paik on La­he­maal Vi­ru ra­ba Lok­sa-pool­ne ots Kal­me oja juu­res – seal käib see­nel ot­se­kui ko­gu Las­na­mäe rah­vas ja ja­gub ka kõi­gi­le teis­te­le. Eri­ti pal­ju on seal ol­nud kit­se­mamp­leid, mi­da on saa­nud kor­ja­ta kar­tu­li­kor­vi­täi­te kau­pa.

Lehter-­ku­ke­seent hin­na­tak­se mit­mes rii­gis vä­ga kõr­gelt. Suurb­ri­tan­nias mak­sab ki­lo­gramm leh­ter­-ku­ke­see­ni 100 Bri­ti naels­ter­lin­git, eu­ro­des on see 114,56 eu­rot.

Ene Rii­berg rää­kis, et te­ma too­dud lehter-­ku­ke­see­ned on kõik jõud­nud ko­dus pan­ni­le ja ära söö­dud, ma­ri­nee­ri­da po­le tä­na­vu jõud­nud: „Esi­me­se pan­ni­täie söön ena­mas­ti ise ko­he ära, üle­jää­nu söö­vad pe­re­liik­med. Lehter-­ku­ke­see­ni pa­nen ka see­ne­sel­jan­kas­se. Ma­ri­nee­rin neid see­ni ma­he­da ma­ri­naa­di­ga.“

Kol­ga raa­ma­tu­ko­gus on ta see­ne­näi­tu­si kor­ral­da­nud vii­ma­sed küm­me­kond aas­tat, nii ka tä­na­vu sep­temb­ris: „Hak­ka­sin see­ni ko­gu­ma tä­nu loo­dus­hu­vi­li­se­le ja hea­le see­ne­tund­ja­le Ur­mas Ka­ja­le. Kui paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si asu­sin Aeg­vii­dus loo­dus­gii­di­na töö­le, siis käi­sin koos te­ma­ga see­ne­ret­ke­del, kor­ja­si­me see­ne­näi­tu­se jaoks. Need see­ned, mis te­ma va­li­kust üle jäid, võt­sin en­da­le, tut­vus­ta­sin es­malt oma tut­ta­va­te­le. Siis pak­kus raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Le­lo Paa­di­meis­ter, et näi­tu­se võiks sea­da Kol­ga raa­ma­tu­kok­ku. Ja nii on see­ne­näi­tu­si seal teh­tud­ki. See­ni saab näi­tu­sel soo­jas toas hoi­da mak­si­mum kaks päe­va.“

Ene Rii­berg too­ni­tas, et see­ni võiks en­ne kor­ja­ma asu­mist mit­mel kor­ral ehe­da­na üle vaa­da­ta, sest raa­ma­tud, Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tu­sed ega äpid ei an­na sa­jap­rot­sen­di­list kind­lust: „Nen­de jär­gi ei soo­vi­ta kel­lel­gi söö­gi­see­ni kor­ja­ta. Kor­da­mi­ne on tar­ku­se ema, pa­rem on näi­tu­sel või loo­du­ses kor­du­valt meel­de tu­le­ta­da.“

Kol­ga näi­tu­sel on ta kor­ra­ga kõi­ge enam väl­ja pan­nud 70 lii­ki see­ni. Ka­he päe­va jook­sul käib neid vaa­ta­mas sa­da­kond hu­vi­list, ka koo­liõ­pi­la­si ja las­te­aia­lap­si.

Kaks nä­da­lat ta­ga­si, lau­päe­val, 14. ok­toob­ril oli Ene Rii­berg taas RMK Oan­du kü­las­tus­kes­ku­se see­ne­ret­ke giid. Sel päe­val sa­das vih­ma, aga ret­ke­li­si ko­gu­nes ja see­ni lei­ti 40 lii­gist.

Põ­hi­töö on Ene Rii­ber­gil Kait­se­lii­du val­ve­kom­pa­niis ning loo­dus­mat­ka­de ja see­ne­ret­ke­de gii­di ame­tit ni­me­tab ta oma ho­bi­tööks: „Las­te­le teen kol­me­tun­ni­se mat­ka­päe­va. Käi­me loo­du­ses ja pä­rast meis­ter­da­me Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses. Mi­da aas­ta eda­si, se­da vä­hem loo­dust tun­tak­se. Kui va­rem oli las­teg­ru­pis mõ­ni ük­sik laps, kes ei osa­nud loo­du­se­ga seo­tud kü­si­mus­te­le vas­ta­ta, siis nüüd on paar-kolm, kes os­ka­vad vas­ta­ta. Meel­dib see, et koo­lis on sel­geks teh­tud – mat­kal ol­les te­le­fo­ne ei ka­su­ta­ta. Kui ta­he­tak­se te­le­fo­ni­ga pil­dis­ta­da, siis kü­si­tak­se lu­ba. “

Eelmine artikkelKehra ühishauast väljakaevatute säilmed maeti Raasiku kalmistule
Järgmine artikkelArukülas oli Harjumaa emade-isade kolmas lauluvõistlus