Ala­ve­re kool alus­tab uut õp­peaas­tat re­no­vee­ri­tud ma­jas

191
Alavere põhikooli direktor RENNA REISI ning kooli renoveerinud Revin Grupi projektijuht, 20 aastat tagasi Alavere kooli lõpetanud SILVER NURMSALU uuenenud koolimaja ees. Hoone fassaadil on nüüd kooli logo ning kell.

„Va­na kool uues kuues,“ mär­kis Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR pü­ha­päe­val, mil Ala­ve­re koo­li­ma­ja oli kõi­gi­le uu­dis­ta­mi­seks ava­tud.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si kin­ni­tas paar päe­va en­ne uue õp­peaas­ta al­gust, et on vä­ga ra­hul kõi­ge­ga, mi­da ehi­ta­jad koo­lis on tei­nud.

„Ole­me saa­nud ühe vää­ri­ka hoo­ne, mi­da võib jul­gelt näi­da­ta ka vä­lis­kü­la­lis­te­le. Mis siis, et ku­sa­gilt on mõ­ni liist veel puu­du, see saab teh­tud ja igal ju­hul me alus­ta­me siin 1. sep­temb­rist õp­pe­tööd,“ üt­les ta.

Ka kooli fuajee läbis põhjaliku uuenduskuuri. Uue viimistluse said ka puidust istumisalused, mis on koolimajas olnud selle avamisest alates.

Mul­lu no­vemb­rist kest­nud re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus soo­jus­ta­ti 1988. aas­tal ava­tud koo­li­ma­ja fas­saad, ehi­ta­ti ven­ti­lat­sioon, uued küt­te-, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni- ning elekt­ri­süs­tee­mid, teh­ti si­se­vii­mist­lus­tööd.

Re­no­vee­ri­mi­se tu­le­mu­se­na saa­b koo­li­ma­ja C-klas­si ener­gia­mär­gi­se.

Koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­nud Re­vin Gru­pi pro­jek­ti­juht, Ala­ve­re põ­hi­koo­li vi­list­la­ne Sil­ver Nurm­sa­lu tun­nis­tas, et te­ma se­ni­se ko­ge­mu­se põh­jal on olnud aeg, mil Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­ti, üks kõi­ge kee­ru­li­se­maid.

„Ko­roo­na­pan­dee­mia, sel­lest tu­le­ne­vad hai­ges­tu­mi­sed, sel­le­le järg­ne­nud ehi­tus­buum, ma­ter­ja­li­de de­fit­siit, töö­jõu­puu­dus,“ loet­les ta, kuid li­sas, et koo­li jaoks ol­nuks ideaal­se­mat ae­ga re­no­vee­ri­mi­seks ras­ke lei­da, ku­na suur osa õp­pe­tööst toi­mus sel ajal na­gu­nii dis­tant­sõp­pe­na.

Ka­he aas­ta tööd ühe aas­ta­ga
Et­te­val­mis­tu­si Ala­ve­re 1988. aas­tal ava­tud koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks ja ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­seks alus­ta­ti 2019. aas­ta al­gu­ses, kui Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti te­gi­ja leid­mi­seks. Han­ke või­tis P.P. Pro­jekt OÜ, pro­jekt läks maks­ma 71 136 eu­rot. Re­no­vee­ri­mis­tööd plaa­ni­ti ja­ga­da ka­he­le aas­ta­le – 2020. aas­ta val­laee­lar­ves oli 450 000 eu­rot koo­li­ma­ja fas­saa­di soo­jus­ta­mi­seks ja kroh­vi­mi­seks ning võim­la ven­ti­lat­sioo­ni­töö­deks. Küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mi­de ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ke uuen­da­mi­ne ning si­se­vii­mist­lus olid ka­vas 2021. aas­tal.

Kui eel­mi­se aas­ta ke­va­del sel­gus, et Ani­ja vald saab ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si lee­ven­da­mi­seks rii­gilt 440 000 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, ot­sus­tas val­la­vo­li­ko­gu ka­su­ta­da sel­le Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks, et te­ha ko­gu ma­ja ka­pi­taal­re­mont kor­ra­ga. Reno­vee­ri­mis­han­ke või­tis OÜ Re­vin Grupp, nen­de hin­na­pak­ku­mi­ne oli 1 116 000 eu­rot. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet va­li­ti te­ge­ma OÜ Ta­rin­dip­rof.

Pro­jek­ti­juht Sil­ver Nurm­sa­lu rää­kis, et ehi­ta­jad ve­da­sid 9 kuud kestnud renoveerimistööde käigus koo­li­maj­ja 10 ki­lo­meet­rit elekt­ri­kaab­leid, va­he­ta­tud said ka elekt­ri­kil­bid ja val­gus­tid. Vee- ja küt­te- ning ven­ti­lat­sioo­ni­to­ru­sid pai­gal­da­ti roh­kem kui 2 ki­lo­meet­rit, soo­jus­ta­ti ja kroh­vi­ti 2000 ruut­meet­rit fas­saa­di, maal­ri­tel tu­li vii­mist­le­da li­gi 5300 ruut­meet­rit pin­da. Uu­si põ­ran­daid ehi­ta­ti li­gi­kau­du 1800 ruut­meet­rit. Asen­da­ti 60 ust, seal­juu­res kõik klas­si­ruu­mi­de ja va­heuk­sed. Need on he­li­kind­lad, va­heuk­sed ka tu­le­kind­lad ning klaa­si­de­ga, et ka ko­ri­do­ri­des­se pais­taks val­gus. Li­saks on ko­ri­do­ri­des lii­ku­mi­san­du­ri­te­ga val­gus­tid – kui seal lii­ku­da, lä­he­vad val­gus­tid viieks mi­nu­tiks täis­võim­su­sel põ­le­ma, see­jä­rel põ­le­vad 10prot­sen­di­li­se võim­su­se­ga ning poo­le tun­ni pä­rast kus­tu­vad.

Koo­li­ma­ja tee­nin­dab kolm soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni­sea­det, üks võim­lao­sa, tei­ne köö­ki ning kol­mas üle­jää­nud koo­li­ma­ja. Köö­ki täien­da­ti ka uu­te töö­pin­da­de ja sead­me­te­ga, võim­las va­he­ta­ti rõ­du­piir­ded, pan­di uus val­gus­tus, pääs­tea­me­ti nõu­del teh­ti ka­tu­seak­nad. Täie­li­kult lam­mu­ta­ti va­nad tua­lett­ruu­mid ja ehi­ta­ti uued, klas­si­ruu­mi­des­se pai­gal­da­ti ven­ti­lat­sioo­ni­to­rud, uuen­da­ti val­gus­tust. Ven­ti­lat­sioo­ni­sead­med pai­gu­ta­ti pöö­nin­gu­le. Ku­na need on vä­ga suu­red, tu­li sead­me­te pai­gal­da­mi­se ajaks koo­li­ma­ja ka­tus lah­ti võt­ta.

Koo­li­ma­ja pea­sis­se­käi­gu fas­saa­di­le li­sa­ti koo­li lo­go ning kell. Uuen­da­ti koo­liümb­ru­se kõn­ni­teid, ma­ja et­te li­sa­ti in­va­kald­tee, jalg­rat­ta­hoid­lad.

Koo­li­pe­re ko­li­mi­sed
Re­no­vee­ri­mis­tööd al­ga­sid mul­lu sü­gi­sel koo­li­ma­ja fas­saa­di soo­jus­ta­mi­se­ga. See­tõt­tu sai õp­pe­töö ku­ni jõu­lu­va­hea­ja­ni toi­mu­da oma ma­jas. En­ne jõu­lu­pü­hi ha­ka­ti pak­ki­ma ning mõ­ned päe­vad en­ne aas­ta­va­he­tust ko­li­ti koo­li­ma­ja tüh­jaks ning an­ti ehi­ta­ja­le üle. Kool jät­kas te­ge­vust kol­mes eri hoo­nes: 40 algk­las­si­last asusid õp­pi­ma Ala­ve­re las­teaias, 35 põ­hi­koo­liõ­pi­last rah­va­ma­jas ning 8 õpi­la­se­ga 6. klass rah­va­ma­ja­ga sa­mas hoo­nes asu­vas noor­te­kes­ku­ses.

„Rah­va­ma­jas tun­de te­ha oli omamoodi põ­nev, kui­gi kee­ru­li­ne,“ sõ­nas ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Kris­ti­na Lu­haäär.

Ku­na rah­va­ma­ja saal oli klas­si­ruu­mi­deks ja­ga­tud va­he­kar­di­na­te­ga, kos­tus kõr­val klas­sis toi­muv ka teis­tes­se tun­di­des­se: „Kui ik­ka kõr­val lärm vä­ga suu­reks läks, kü­si­sin kar­di­na­te va­helt, kas saab vai­kust.“

Vä­ga kaua tun­nid rah­va­ma­jas toi­mu­da ei saa­nud, ku­na vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu tu­li ke­va­del jää­da dis­tant­sõp­pe­le. Kris­ti­na Lu­haää­re sõ­nul aru­ta­sid Ala­ve­re koo­li õpe­ta­jad, et nen­de jaoks oli dis­tant­sõ­pe sel ke­va­del kon­tak­tõp­pest ise­gi liht­sam.

„Nüüd on oo­tu­sä­re­vus, ta­han ju­ba vä­ga las­te­ga tööd te­ha,“ üt­les ta pü­ha­päe­val.
Di­rek­tor Ren­na Rei­si tä­nas ehi­ta­jaid ning re­mon­di ajal koo­li­le pea­var­ju and­nud las­teaia ja rah­va­ma­ja juh­te koo­li au­kir­ja­ga.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et re­no­vee­ri­tud koo­li­ma­ja ava­mi­ne on ko­gu piir­kon­na rah­va jaoks suur päev, sest kool on kü­la kes­kus. Ta li­sas, Ala­ve­re koo­li kva­li­tee­ti näi­tab see, et koo­li­ma­ja tu­li re­no­vee­ri­ma koo­li vi­list­la­ne. „See tões­tab, et teie töö on vil­ja kand­nud,“ üt­les ta Ren­na Rei­si­le ja koo­li en­di­se­le di­rek­to­ri­le Maie Vaik­la­le.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lau­sus, et sa­ge­li on va­na ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne suu­rem töö kui uue ehi­ta­mi­ne. Ta tä­nas koo­li­pe­ret, kel­lel sel­le tõt­tu on tul­nud mi­tu kor­da pak­ki­da ja ko­li­da, pro­jek­ti­juht Sil­ver Nurm­sa­lut ja ehi­ta­jaid ning val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­ke­spet­sia­lis­ti Vil­jo Lei­si, kes on koo­li re­no­vee­ri­mi­se juu­res ol­nud ala­tes han­ge­te kor­ral­da­mi­sest ku­ni töö­de lõ­pu­ni.