Aru­kü­la Ra­dius tõusis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga lä­vele

315
Aru­kü­la Ra­diu­se saa­li­jalg­pal­li mees­kond osa­les Ees­ti esi­lii­gas koos­sei­sus: ta­ga­reas RAN­DO ORAV RAND­JÕE, RE­NE TEI­NO, RAN­DO TAMM, OLI­VER VUN­DER, RAI­NER REIN­SAAR, EGERT HEIN­TA­RE, kap­ten RAU­NO ESOP, esi­reas AND­RE LIL­LE, HANS-KRIST­JAN AAS­MA, MÄRT TAPP, ER­GO TEI­NO, STEN TEI­NO, MAR­KO NAH­KOR. Tur­nii­ril te­gid kaa­sa ka Ain Pähn, Kul­dar Võ­sar, Ott Rei­ni­ke ja Ja­nar Pra­gi. Fo­to Mar­git Si­nik

Aru­kü­la Ra­diu­se mees­kon­na pääs Ees­ti meist­ri­lii­gas­se ole­neb ri­vaa­li­de män­gust.
Aru­kü­la saa­li­jalg­pal­lu­rid jä­ta­vad sel­ja­ta­ha oma te­ge­vu­sa­ja pa­ri­ma hooa­ja. Möö­du­nud lau­päe­val kao­ta­sid nad meist­ri­lii­ga üle­mi­ne­ku­tur­nii­ri tei­ses män­gus Sil­la­mäel seal­se­le Ka­le­vi­le suu­relt 2:7, kuid nä­dal va­rem alis­ta­sid ko­du­saa­lis 3:2 Rõu­ge Sau­na­maa, mis hoiab nen­de ees uk­se meist­ri­lii­gas­se en­ne kon­ku­ren­ti­de oma­va­he­list koh­tu­mist ava­tu­na.

Aru­kü­la Ra­diu­se kap­ten Rau­no Esop rää­kis, et meist­ri­lii­gas­se tõus­mi­ne tä­hen­daks ees­mär­gi täit­mist: „Möö­du­nud hooa­jal alis­ta­si­me tei­ses lii­gas kõik vas­ta­sed ja tõu­si­me esi­lii­gas­se. Esi­lii­gas pi­ken­da­si­me ka­he esi­me­se voo­ru või­tu­de­ga 2017. aas­ta no­vemb­ris ala­nud või­du­see­ria ju­ba 22 män­gu­le. Aru­ta­si­me, et võik­si­me kõi­ge kõr­ge­mal ta­se­mel män­gi­da, sel­leks pi­di­me jõud­ma esi­lii­gas ka­he pa­re­ma hul­ka. Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu osu­tus hooaeg kee­ru­li­seks, õn­neks sai­me ras­kes olu­kor­ras hak­ka­ma!”

Kol­me mees­kon­na üle­mi­ne­ku­tur­nii­rilt tõu­se­vad meist­ri­lii­gas­se kaks pa­re­mat. Nüüd hoia­vad Aru­kü­la saa­li­jalg­pal­lu­rid pöialt Sil­la­mäe Ka­le­vi­le, kel­le võit lau­päe­val Võ­rus pee­ta­vas mat­šis Rõu­ge Sau­na­maa üle kind­lus­taks nei­le koos sil­la­mäe­las­te­ga järg­mi­seks hoo­ajaks ko­ha meist­ri­lii­gas.

Ko­roo­na­vii­rus laas­tas jõu­du
No­vemb­ris ala­nud esi­lii­ga­tur­nii­ril jah­ti­sid või­tu ka kon­ku­ren­did, mit­mes ta­sa­vä­gi­ses koh­tu­mi­ses an­dis Aru­kü­la Ra­dius ka­hest 20mi­nu­ti­li­sest poo­la­jast koos­ne­va män­gu lõ­puo­sas edu käest. Näi­teks Sil­la­mäe Ka­lev lõi va­ba­löö­gist vä­ra­va viis se­kun­dit en­ne koh­tu­mi­se lõp­pu ja või­tis 4:3. Rau­no Eso­pi sõ­nul an­dis tun­da, et vas­ta­sed ka­su­ta­sid roh­kem va­ru­me­hi, mis või­mal­das män­gi­da kii­re­ma tem­po­ga ja ot­sus­ta­va­te­le mi­nu­ti­te­le värs­ke­ma­na vas­tu min­na: „Alus­ta­si­me tur­nii­ri 17 jalg­pal­lu­ri­ga, neist kolm lan­ge­sid al­gu­ses vi­gas­tu­se­ga väl­ja ja hil­jem jäi veel män­gi­jaid eri põh­jus­tel ee­ma­le. Mõ­nes koh­tu­mi­ses osa­le­si­me ühek­sa­ke­si, vas­tas­tel oli aga ka­su­ta­da kaks­teist meest.”

Kui veeb­rua­ri kes­kel hai­ges­tus Ra­diu­se küm­nest jalg­pal­lu­rist ühek­sa Co­vid-19 vii­ru­ses­se, tu­li män­ge eda­si lü­ka­ta ja tek­kis kol­me­nä­da­la­ne tree­nin­gu­paus. Tur­nii­ri jät­ka­tes kao­ta­sid Aru­kü­la jalg­pal­lu­rid Viim­si FC Sms­ra­ha U19 va­nu­sek­las­si mees­kon­na­le ko­gu­ni 1:8! Ju­ba viien­dal män­gu­mi­nu­til oli vä­ga ras­ke te­gut­se­da.

Ne­li päe­va hil­jem sei­sis ees kaa­lu­kas koh­tu­mi­ne Sil­la­mäe Ka­le­vi­ga, mil­le Ra­dius pi­das en­da tä­na­vu­se hooa­ja tei­ses ko­du­saa­lis, Keh­ra spor­di­hoo­nes. Ra­dius juh­tis 5:2, kuid pi­ke­ma va­ru­män­gi­ja­te pin­gi­ga kü­la­lis­mees­kond vii­gis­tas 6:6. 44 se­kun­dit en­ne lõ­pu­vi­let lõi Egert Hein­ta­re või­du­vä­ra­va.

Rau­no Esop rää­kis, et koh­tu­mi­ses va­lit­se­nud pin­get on ras­ke sõ­na­des­se pan­na: „Meie selg oli vas­tu sei­na, tä­nu sel­le­le või­du­le meist­ri­lii­ga üle­mi­ne­ku­tur­nii­ri­le pää­se­si­me!”

Tol mo­men­dil asus Ra­dius tur­nii­ri­ta­be­lis 16 punk­ti­ga kuuen­dal ko­hal ja ees oli ne­li koh­tu­mist. Mees­kon­nad olid pi­da­nud eri ar­vu män­ge, aru­kü­la­las­te jaoks oli ka esi­koht veel teo­ree­ti­li­selt saa­vu­ta­tav. Siis jäi võist­lus ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gust põh­jus­ta­tud pau­si­le. Kui tur­nii­ri jät­ka­ti, ot­sus­tas jalg­pal­li­liit pä­rast meist­ri­lii­ga ja esi­lii­ga võist­kon­da­de­ga nõu pi­da­mist, et järg­mi­seks hooa­jaks suu­ren­da­tak­se Cool­be­ti ni­me kand­vat meist­ri­lii­gat ka­he esin­du­se võr­ra ehk küm­ne­le mees­kon­na­le. Lii­der Kad­ri­na Vi­ta­min Well loo­bus üle­mi­ne­ku­tur­nii­rist.

Sü­gi­sel asus Aru­kü­la saa­li­jalg­pal­lu­reid toe­ta­ma Ra­dius Mac­hi­ning OÜ, kus Rau­no Esop töö­tab müü­giin­se­ne­ri­na: „Ter­ve mees­kond ja Raa­si­ku val­la ko­gu­kond on üli­malt tä­nu­lik, et Ra­dius oli nõus mei­le õla al­la pa­ne­ma, kat­tes täie­li­kult hoo-a­ja ee­lar­ve. Loo­da­me selle vaeva 110protsendili­selt ta­su­da!”

Mees­kon­na te­gut­se­mi­seks asu­ta­ti mit­te­tu­lun­du­sü­hing ja ko­du­saa­li män­gu­dest teh­ti ot­seü­le­kan­deid You­tu­be’is. „Ta­ha­me as­tu­da järg­mi­se sam­mu pro­fes­sio­naal­sus­se suu­nas, kui üle­mi­ne­ku­tur­nii­ri vii­ma­ne mäng lõp­peb meie jaoks sood­salt ja saa­me meist­ri­lii­gas­se,” lau­sus kap­ten.

Eelmine artikkelAla­nud on Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de pai­gal­da­mi­ne
Järgmine artikkelKol­ga koo­li Pind Kõr­va 2021 fes­ti­va­lil osa­le­vad 57 kuul­de­män­gu