Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ko­man­do­hoo­ne sai soo­jus­ta­tud fas­saa­di

287
Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge REI­MO NOOR soo­jus­ta­tud ja uue vä­li­sil­me saa­nud ko­man­do­hoo­ne ees.

Kolm nä­da­lat ta­ga­si lõp­pe­sid Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ko­man­do­hoo­ne soo­jus­ta­mis­tööd, mis läk­sid maks­ma 54 000 eu­rot. PRIAst taot­le­ti Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du 9999,38 eu­rot, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­das au­gus­tis in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­na 15 798,02 eu­rot, toe­tas ka pääs­tea­met.

2008. aas­tal loo­dud Aeg­vii­du Pääs­te­selts sai esial­gu ka­su­ta­da too­na Elio­ni­le kuu­lu­nud ühe ga­raažibok­si, hil­jem os­te­ti ko­gu hoo­ne Aeg­vii­du val­la ja ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te abi­ga selt­si­le. Kui paar aas­tat hil­jem sai pääs­te­selts Lea­der-prog­ram­mi kau­du esi­mest kor­da PRIAst toe­tust, va­he­ta­ti ko­man­do­hoo­ne ka­tus ning uk­sed ja ak­nad. 2013. aas­tal os­te­ti taas Lea­de­ri toel õhk­soo­jus­pump.

Mii­ni­mum on teh­tud, järg­mi­se­na oleks va­ja sei­nad soo­jus­ta­da, üt­le­sid Aeg­vii­du va­ba­taht­li­kud pääst­jad Sõ­nu­mi­too­ja­le 2018. aas­ta ke­va­del, mil selt­si loo­mi­sest oli möö­du­nud 10 aas­tat. Tä­na­vu ke­va­del esi­tas­ selts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le taot­lu­se Lea­der-prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks ko­man­do­hoo­ne la­gu­ne­va fas­saa­di soo­jus­ta­mi­seks. Hoo­nes toi­mu­vad ka Aeg­vii­du koo­li tööõ­pe­tu­se tun­nid ning seal ren­di­tak­se ruu­me ka­he­le väi­keet­te­võt­te­le, ma­ja küt­te­ku­lud olid soo­ja­ka­du­de tõt­tu vä­ga suu­red.

„Meie pro­jekt oli Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ke­va­di­se voo­ru pin­ge­reas kõrgel kohal,“ mär­kis Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Nõu­ko­gu­de ajal ehi­ta­tud ko­man­do­hoo­ne sei­nad olid si­li­kaat­tel­lis­test. Nüüd soo­jus­ta­ti see 10 sen­ti­meet­ri pak­su­se pe­nop­las­ti­ga, mis on kae­tud vär­vi­tud kroh­vi­ga.

Va­ba­taht­lik pääst­ja Rei­mo Noor, kes käib ko­man­do­hoo­nes iga­ päe­v, kii­tis, et sees on nüüd tun­ta­valt soo­jem, nii ol­me­ruu­mi­des kui tu­le­tõr­je­ma­si­na­te ga­raažides: „Au­tod pea­vad ole­ma soo­jas, et tal­vis­te kül­mak­raa­di­de­ga väl­ja sõi­tes ve­si ei kül­muks.“

Ko­man­do­hoo­ne küt­te­ku­lud peak­sid tä­nu soo­jus­ta­mi­se­le vä­he­ne­ma li­gi­kau­du 30 prot­sen­ti. Li­saks kae­va­ti sa­ma Lea­der-pro­jek­ti raa­mes hoo­ne juur­de maas­se 10 kant­meet­rit ma­hu­tav tünn vih­ma­vee ko­gu­mi­seks.

Rei­mo Noor sel­gi­tas, et vih­ma­vett ko­gu­tak­se ees­kätt pum­pa­de kat­se­ta­mi­seks ning tu­le­tõr­je­har­ju­tus­te lä­bi­vii­mi­seks, et po­leks vee too­mi­seks va­ja ku­sa­gi­le sõi­ta. Vih­mas­tel pe­rioo­di­del saab ko­gu­tud vih­ma­vett ka­su­ta­da ka tu­le­tõr­jeau­to paa­ki­de täit­mi­seks.

„Vih­ma­vee hea oma­dus on, et sel­les po­le kalt­siu­mi. Kui paa­kau­to, mis on täis suu­re kalt­siu­mi­si­sal­du­se­ga puur­kae­vu­vett, pi­kalt ga­raažis sei­sab, hak­ka­vad pum­bad ok­sü­dee­ru­ma,“ sõ­nas vabatahtlik päästja Reimo Noor.

Eelmine artikkelKol­ga kool kor­ral­dab kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li
Järgmine artikkelKiiu-Kä­li jalg­tee val­gus­tus