Aeg­vii­du õue­män­gu­de meist­ri­võist­lus­tel olid või­du­kad Keh­ra võist­kon­nad

13
Õue­män­gu­de meist­ri­võist­lus­te kolm edu­ka­mat mees­kon­da: 2. ko­ha­le tul­nud LAU­RI OSA ja KRIS­TER TAMM­JÄRV, võit­jad MIH­KEL KUU­SE ja MART­TI KLAUS ning 3. ko­ha saa­nud JAN­NO JOO­NA ja MAG­NUS LASS. Fo­to Joo­nas Kuusk­la

BRIT TAM­ME­JÕE

Möö­du­nud lau­päe­val, 29. juu­nil toi­mu­sid Aeg­vii­du Kõ­la­ko­ja par­gis tra­dit­sioo­ni­li­sed õue­män­gu­de meist­ri­võist­lu­sed. Esi­me­sed õue­män­gu­de meist­ri­võist­lu­sed olid möö­du­nud aas­ta juu­lis, need kor­ral­das Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ja võist­lu­sed toi­mu­sid ter­vi­se­de­poo ees.

Tä­na­vus­te võist­lus­te pea­kor­ral­da­ja oli MTÜ Mat­ka­kul­tuur ning õue­män­gu­de võist­lu­sed oli üles ehi­ta­tud sel­li­selt, et osa­le­da võis igaüks ole­ne­ma­ta va­nu­sest ja füü­si­li­sest vor­mist.

Võist­lu­sed mee­li­ta­sid ko­ha­le nii har­ras­ta­jaid kui ka tõ­si­se­maid spor­di­hu­vi­li­si Aeg­vii­dust, Keh­rast, Tal­lin­nast ja Jä­ne­dalt. Osa­le­sid 26 ini­mest ka­he­liik­me­lis­te võist­kon­da­de­na, neist 9 mees­kon­da ja 4 se­ga­võist­kon­da. Kol­me võist­kon­na liik­med ei ol­nud ku­na­gi va­rem Aeg­vii­dus käi­nud. Võist­le­jai­le oli kaa­sa ela­mas li­gi­kau­du 60 ini­mest.

Meist­ri­võist­lus­te ka­vas oli 5 ala: soom­las­te st­ra­tee­gi­li­ne pui­dust vis­ke­mäng mölk­ky, prants­las­te kuu­li­mäng pe­tan­que, disc­golf put ehk fris­bee täp­sus­vis­ked, kä­si­pal­list ja võrk­pal­list ins­pi­ree­ri­tud spi­ke­ball ning orien­tee­ru­mis­la­bü­rint. Orien­tee­ru­mis­la­bü­rin­dis lä­bi­sid võist­kon­na­liik­med kont­roll­punktid kaar­di abil tei­ne­tei­sest eral­di, pa­re­mus­jär­jes­tus sel­gus võist­kon­na­kaas­las­te ra­ja lä­bi­mi­seks ku­lu­nud ae­ga­de liit­mi­sel. Pen­tan­que´is ja spi­ke­bal­lis män­gi­sid kõik se­ga­võist­kon­nad kõi­gi­ga lä­bi, mees­te võist­kon­nad olid ja­ga­tud kol­me ala­grup­pi. Mölk­kyt män­gi­sid kõik koos, disc­gol­fi täp­sus­vis­kes sai iga osa­le­ja 5 ke­tast, ar­ves­se läks mõ­le­ma võist­kon­na­kaas­la­se kor­vi vi­sa­tud ke­tas­te sum­ma.

Pä­rast võist­lu­si lii­de­ti viie ala tu­le­mu­sed ja sel­gu­sid õue­meist­ri­võist­lus­te pa­ri­mad. Mees­te ar­ves­tu­ses või­tis meist­ri­tiit­li üle­kaa­lu­kalt võist­kond MK ehk Mih­kel Kuu­se ja Mart­ti Klaus Keh­rast. Tei­se ko­ha saa­vu­tas võist­kond Se­mi-Ama­töö­rid, mil­le koos­sei­sus olid Kris­ter Tamm­järv ja Lau­ri Osa, ning kol­man­da­le ko­ha­le män­gis end võist­kond Vi­gu­ri­vän­dad, ku­hu kuu­lu­sid Jan­no Joo­na ja Mag­nus Lass. Mõ­le­mad võist­kon­nad olid Aeg­vii­dust.

Se­ga­tii­mi­de ar­ves­tu­ses viis tiit­li ko­ju Keh­ra nais­kond As­ja­pul­gad – Trii­ne Viir­mann ja Gret­he-Jo­han­na Ploom­puu. Nei­le järg­ne­sid kaks Tal­lin­na võist­kon­da. Tei­se­le ko­ha­le män­gi­sid end Loo­du­se Lee­gio­nid koos­sei­sus Maar­ja Ki­kas ja Gre­gor Ki­kas, ning kol­man­da­le ko­ha­le jõu­dis võist­kond Big Fan­cy Pop­py­corns ehk Alek­san­der Georg Ki­kas ja Adel Ha­rai.

Õue­män­gu­de meist­ri­võist­lus­te ajal oli Kõ­la­ko­ja par­gis või­ma­lik nau­ti­da Aja­leid­ja Loo­me­ma­ja pop-up koh­vi­ku hõr­gu­ti­si. Pä­rast au­ta­sus­ta­mist toi­mus par­gis akus­ti­li­ne ki­tar­ri­kont­sert, esi­nes De­nis No­vo­zi­lov Aeg­vii­dust.

Li­saks MTÜ-­le Mat­ka­kul­tuur osa­le­sid õue­män­gu­de meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­ses Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja, MTÜ Aja­leid­ja ning koh­tu­ni­kud Ma­dis Puu­sepp, Os­kar Tam­me­jõe, Bir­git Pih­la­mäe, Brit Tam­me­jõe, Joo­nas Kuusk­la ja Mai Viir­mann. Au­hin­na­fon­di ja võist­lu­se su­ju­vas­se toi­mu­mis­se and­sid oma pa­nu­se Ani­ja Val­la Kul­tuu­ri­kes­kus, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, Tsau Ka­kao, Aeg­vii­du Mat­ka­fes­ti­val ning Ees­ti Kul­tuu­r­ka­pi­tal.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu tä­nas fi­nants­juh­ti LII­VI HAN­SE­NIT
Järgmine artikkelAni­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vo­li­ko­gud kin­ni­ta­sid maa­mak­su­mää­rad 2025. aas­taks