Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vo­li­ko­gud kin­ni­ta­sid maa­mak­su­mää­rad 2025. aas­taks

24

Üle­möö­du­nud nä­da­lal, 19. juu­nil võt­tis rii­gi­ko­gu vas­tu maa­mak­su­sea­du­se muut­mi­se sea­du­se, mil­le pre­si­dent kuu­lu­tas väl­ja 29. juu­nil.

Muu­de­tud sea­du­se jär­gi on 2025. aas­tal maa­mak­su kasvupiirang 50 prot­sen­ti, tä­na­vu oli 10 prot­sen­ti. Ju­hul, kui 50 prot­sen­ti jääb al­la 20 eu­ro, tõu­seb maa­maks 20 eu­rot. Ala­tes 2026. aas­tast saa­vad ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed ise keh­tes­ta­da maa­mak­su aas­ta­se kas­vu piir­mää­ra va­he­mi­kus 10-100 prot­sen­ti.

Ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tus jääb 2025. aastal pü­si­ma. Sea­du­se­ga tõs­te­tak­se 2025. aas­tast ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku mak­si­maal­ne mak­su­määr 0,5 prot­sen­dilt 1 prot­sen­di­le ning muu maa mak­si­maal­ne määr 1 prot­sen­dilt 2 prot­sen­di­le maa mak­sus­ta­mis­hin­nast.

Ala­tes tä­na­vu 1. juu­list hak­kas keh­ti­ma sea­du­se­sä­te, mil­le­ga ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu keh­tes­tab järg­mi­se aas­ta maa­mak­su­mää­rad hil­je­malt eel­mi­se aas­ta 1. ok­toob­riks.

Ku­na se­ni tu­li maa­mak­su­mää­rad keh­tes­ta­da hil­je­malt eel­mi­se aas­ta 1. juu­liks, kin­ni­ta­sid Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gud 2025. aas­ta maa­mak­su­mää­rad juu­ni­kuu is­tun­gi­tel ning se­ni­se maa­mak­su­sea­du­se alu­sel.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 20. juu­ni is­tun­gil ühe­hääl­selt val­la ter­ri­too­riu­mil ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku maa­mak­su­mää­raks 2025. aas­tal 0,26 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, käe­s­o­le­val aas­tal on 0,23 prot­sen­ti. See teeb eel­da­ta­vaks mak­su­tõu­suks 13 prot­sen­ti. Kõi­gi muu­de kõl­vi­ku­te – met­sa maa, ha­ri­ta­va maa, loo­dus­li­ku ro­hu­maa ja muu maa – maa­mak­su­mää­raks keh­tes­ta­ti 0,35 prot­sen­ti, tä­na­vu on 0,32, tõus on 9,3 prot­sen­ti, ning äri­maa, toot­mis­maa ja kõi­ki­de muu­de ni­me­ta­ma­ta sih­tots­tar­be­ga maa­de maa­mak­su­mää­raks 0,50 prot­sen­ti, käesoleval aas­tal on 0,42 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, tõus on 11 prot­sen­ti.

Kir­ja­li­ku aval­du­se alu­sel va­bas­ta­tak­se te­ma ka­su­tu­ses ole­va ela­mu­maa või maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku osas maa­mak­sust rep­res­see­ri­tu ja rep­res­see­ri­tu­ga võrd­sus­ta­tud isik.

2023. aas­tal lae­kus val­laeel­ar­ves­se maa­mak­su 239 710 eu­rot. 2024. aas­ta ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­tud vä­hem – 207 973 eu­rot, sest vo­li­ko­gu keh­tes­tas mul­lu juu­nis ma­da­la­mad mak­su­mää­rad, mis ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi soo­vi­ta­tud mak­su­kal­ku­laa­tor jär­gi olek­sid maa­mak­su lae­ku­mist 2024. aas­tal suu­ren­da­nud. Kui sel­gus, et kal­ku­laa­tor on vi­ga­ne, muu­de­ti ot­sust ning keh­tes­ta­ti mak­si­maal­sed lu­ba­tud mak­su­mää­rad, kuid õi­gus­kants­le­ri soo­vi­tu­sel au­gus­tis vas­tu­võe­tud uued mak­su­mää­rad tü­his­ta­ti, jõus­se jäid juu­nis keh­tes­ta­tud.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 18. juu­nil 11 poolt- ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga 2025. aas­ta mak­su­mää­ra­d. Ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku maa­maks on tu­le­val aas­tal 0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, tä­na­vu on 0,14 prot­sen­ti. Üle­jää­nud maa­tu­lun­dus­maa maa­maks on järg­mi­sel aas­tal 0,5 prot­sen­ti se­ni­se 0,25 prot­sen­di ase­mel ning muu maa maa­maks 1 prot­sent prae­gu­se 0,46 prot­sen­di ase­mel maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

Ka Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu muu­tis mul­lu au­gus­tis juu­ni­kuist ot­sust tä­na­vu­se aas­ta mää­ra­de koh­ta ning keh­tes­tas maa­mak­su­le mak­si­maal­sed lu­ba­tud mää­rad, kuid sü­gi­sel õi­gus­kants­le­ri soo­vi­tu­sel au­gus­ti­kui­ne ot­sus tü­his­ta­ti. Seega jäid 2024. aastal kehtima madalamad määrad ning osadel inimestel maamaks vähenes. Käesoleva aasta vallaeelarvesse on seetõttu maamaksu kavandatud võrreldes 2023. aastaga 22,6 protsenti vähem.

Käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves­se on maa­mak­su ka­van­da­tud 122 000 eu­rot. Kui maa­mak­su aas­ta­seks piir­mää­raks oleks jää­nud 10 prot­sen­ti, lae­kuks tu­le­val aas­tal 137 000 eu­rot, 50prot­sen­di­li­se piir­mää­ra pu­hul lae­kub prae­gus­te mak­su­mää­ra­de kor­ral li­gi­kau­du 191 000 eu­rot. Vo­li­ko­gu is­tun­gil aru­ta­ti, kui sea­du­se­muu­da­tu­sed jõus­tu­vad, on või­ma­lik vo­li­ko­gu mak­su­mää­ra­de ot­sust en­ne 1. ok­toob­rit muu­ta.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 2025. aas­ta mak­si­maal­sed lu­ba­tud maa­mak­su­mää­rad 19. juu­li is­tun­gil 12 poolt- ja 6 era­poo­le­tu hää­le­ga.

Ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku maa­mak­su­määr on 0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Muu maa­tu­lun­dus­maa maa­maks on sa­mu­ti 0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Sih­tots­tar­be­ga maa maa­maks on 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Sa­ma­de mää­ra­de jär­gi ar­vu­ta­ti mak­su- ja tol­lia­me­tis ka Kuu­sa­lu val­la 2024. aas­ta maa­maks.

Sa­mas keh­tis Kuu­sa­lu val­las se­ni 2019. aas­ta maa­mak­su­mää­rus, mil­les olid mää­rad ole­ne­valt tsoo­ni­dest osa­li­selt kõr­ge­mad, kui mul­lu vas­tu võe­tud maa­mak­su­sea­dus lu­bas. Sel­li­se olu­kor­ra põh­jus­tas as­jao­lu, et maa­mak­su­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­sel teh­ti Kuu­sa­lu val­las eel­mi­sel aas­tal nor­mi­vi­ga, 2019. aas­ta maa­mak­su­mää­rus jäi eel­ne­valt tü­his­ta­ma­ta.

Uu­te mää­ra­de jär­gi on Kuu­sa­lu val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se ka­van­da­tud maa­mak­su lae­ku­mist 340 000 eu­rot, mis on 10 000 eu­rot vä­hem, kui lae­kus möö­du­nud aas­tal. Maamaksu tegelik laekumine selgub sügisel.

Eelmine artikkelAeg­vii­du õue­män­gu­de meist­ri­võist­lus­tel olid või­du­kad Keh­ra võist­kon­nad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la eri­lii­ni­del sõi­dab Tek­toon-A buss