Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­val tä­his­ta­ti asu­la juu­be­lit

441
Piibe maantee 21 hoovis oli esmakordselt avatud kohvik Voob. Leti taga toimetasid MAIRO DEEMBER ja MARIIN TILK.

Aeg­vii­dus oli lau­päe­val, 20. au­gus­til ko­du­koh­vi­ku­te­päev, mis lõp­pes peo­ga kõ­la­ko­ja par­gis.
Tä­na­vu oli ava­tud 11 ko­du­koh­vi­kut, kor­ral­da­ja, rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Mä­ge­ri hin­nan­gul kõik vä­ga oma­näo­li­sed. Pa­ku­ti nii sup­pi, praa­di kui ma­gu­sat, see­tõt­tu ei ol­nud see te­ma ar­va­tes ko­du­koh­vi­ku­te, vaid lau­sa ko­du­res­to­ra­ni­de päev.

„Kü­las­ta­jaid oli pal­ju, mõ­nel koh­vi­kul oli ju­ba päe­va kes­kel kõik ot­sas,“ sõ­nas An­ge­la Mä­ger.

Jõh­vi­ka tä­na­val oli taas ava­tud Sand­ra Puu­se­pa Man­na­te­ra tai­me­toi­du­koh­vik, Aeg­vii­du koo­li juu­res õpe­ta­ja­te koh­vik Maa­sool, kunstisaalis kunstiringi kohvik. Raud­tee tä­na­val ava­s Getter Luik koh­vi­ku Pil­la­pa­lu päi­ke. Es­ma­kord­selt te­gut­se­sid Tee­le koh­vik Too­min­ga tä­na­val ja Voob Pii­be maan­tee ää­res. Tee­le koh­vi­kus pak­kus pe­rei­sa Tor­mi Pa­ju šnits­leid, tü­tar Tee­le Miia ma­gu­sat. Voo­bi hoo­vi­koh­vi­ku pi­da­ja Mairo Deember lu­ba­s, et nen­de juu­res saa­vad kõ­hu täis nii ve­ga­nid kui gril­li­fän­nid.

Mi­tu koh­vi­kut oli ava­tud Par­gi tä­na­val. Par­gi tä­nav 7 olid jõud ühen­da­nud Ajaää­re koh­vik ning GrAn­Ka­Pa Unis­tu­sed. Ühes tegutsesid Kerli Kivisoo ja Riko Matten, teises Grete-Marisol Kivisoo, Anniriin Noor, Katharina Kanger ja Paula Liisa Jegorov. Sai suu ma­gu­saks ja pad­ja kaa­sa os­ta. Par­gi 4 koh­vi­kut pi­da­sid Aari Hein ja Lisete Solenikov, kes pak­ku­sid kü­las­ta­jai­le Aeg­vii­du met­sa­dest kor­ja­tud saa­dus­test see­ne­sup­pi ja mar­ja­pi­ru­kat. Sup­pi müü­sid nad kokku 25 liit­rit.

Fa­ce­boo­ki kau­du kut­sus Mar­gus Saks kü­las­ta­jaid Met­sa tä­nava koh­vi­kus­se, kus li­saks kõ­hu­täie­le sai vaa­da­ta-toi­ta ko­du­lin­de ja jä­nest. Pühapäeval pidas Krista Rambak-Krull Järve tänaval Kohvikassi kohvikut, kus pa­ku­ti In­dia toi­te.

Es­ma­kord­selt oli koh­vik ava­tud ka rah­va­ma­jas, kus Sil­le Tal­vik müüs Kai­ri Sahv­ris val­mis­ta­tud küp­se­ti­si. Ki­no­koh­vi­kus sai vaa­da­ta fil­me ning aja­loo­hu­vi­lis­te Sig­ne Juur­sa­lu ja Tii­na Lõu­ga­se koos­ta­tud näi­tust „En­ne ja nüüd“, kus olid Aeg­vii­dust eri ae­ga­del teh­tud fo­tod kõr­vu­ti sa­ma­dest koh­ta­dest prae­gu teh­tud pil­ti­de­ga.

Õh­tul, kui ko­du­koh­vi­kud olid su­le­tud, oli rah­vas oo­da­tud kõ­la­ko­ja par­ki, seal oli kae­tud Root­si laud. Koh­vi­ku­te­päe­va lõ­pe­ta­mi­se­ga ju­ha­ta­ti sis­se Aeg­vii­du 500. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. An­ge­la Mä­ger mär­kis, et te­ge­li­kult on sel aas­tal Aeg­vii­dus veel juu­be­leid – rah­va­ma­ja saab sel aas­tal 120, kõ­la­ko­da 70 aas­tat va­naks.

Kõ­la­ko­jas oli poo­le­tun­ni­ne vest­lus­ring, mi­da mo­de­ree­ris Ta­nel Tal­ve, aru­te­lul osa­le­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Aeg­vii­du aja­lu­gu uu­ri­nud Sig­ne Juur­sa­lu ja Tii­na Lõu­gas, rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Mä­ger ning Ka­rin Kruup, kes teeb ko­gu­kon­da­dest dip­lo­mi­tööd. Arut­le­ti sel­le üle, kui täh­tis on ko­ha­li­ke ini­mes­te jaoks Aeg­vii­du juu­bel, kõ­nel­di ko­gu­kon­na olu­li­su­sest. Lei­ti, et Aeg­vii­dus on üht­ne ko­gu­kond ole­mas, kuid oma­va­lit­su­se­ga koos­töö liht­sus­ta­mi­seks võiks see saa­da amet­li­ku­ vor­mi ehk tu­leks moo­dus­ta­da ale­vi­selts.

Ees­ti üks pa­ri­maid ko­du­vei­ni­meist­reid Kat­rin Ratt viis lä­bi vei­ni val­mis­ta­mi­se töö­tu­ba ning Ees­ti mar­ja­dest val­mis­ta­tud vei­ni­de pi­me­de­gus­tee­ri­mist.

Eelmine artikkelLüü-Tür­ri juu­be­li­kont­ser­dil käi­sid um­bes 500 ini­mest
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja on RAI­LI IL­VES